GreedisGoods » Economics » กฎของอุปสงค์ คืออะไร? Law of Demand

กฎของอุปสงค์ คืออะไร? Law of Demand

by K. Pair

กฎของอุปสงค์ คือ กฎที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของ อุปสงค์ หรือ Demand กับระดับราคาสินค้า (Price) ที่เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการซื้อ (Demand) กับระดับราคาสินค้า (Price) ไว้ดังนี้

เมื่อสินค้าราคาสูงขึ้น (Price เพิ่ม) ความต้องการซื้อสินค้าจะลดลง (Demand ลดลง)

เมื่อสินค้าราคาลดลง (Price ลด) ความต้องการซื้อสินค้าจะเพิ่มขึ้น (Demand เพิ่มขึ้น)

จากความสัมพันธ์ของ ราคาสินค้า (Price) กับความต้องการซื้อสินค้า (Demand) ตาม กฎของอุปสงค์ หรือ Law of Demand สามารถเขียนออกมาเป็นกราฟ ได้ดังนี้

กราฟกฎของอุปสงค์ หรือ Law of Demand 

กราฟ กฎของอุปสงค์ คือ กราฟ Law of Demand คือ กราฟกฎของอุปสงค์
ตามปกติความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และราคาจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน

จากกราฟด้านบน จะเห็นว่า เมื่อระดับราคาของสินค้าลดลงมาจาก P2 เหลือ P1 จะทำให้ระดับความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค (Demand หรือ Quantity) เพิ่มขึ้นจาก Q2 ไปเป็น Q3

ในทางกลับกันเมื่อระดับราคาสินค้า (Price) เพิ่มขึ้นจาก P2 ไปเป็น P3 ระดับปริมาณความต้องการสินค้า (Quantity) ลดลงจากจุด Q2 เหลือ Q1


ข้อยกเว้นของ กฎของอุปสงค์ (Law of Demand)

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่สินค้าทุกอย่างที่เป็นไปตาม กฎของอุปสงค์ หรือ Law of Demand โดยที่สินค้าที่ขัดกับ กฎของอุปสงค์ คือ สินค้าประเภท Giffen Goods และ Veblen Goods ที่ราคาสูง ไม่ได้ทำให้ระดับความต้องสินค้า (Demand) ลดลงตาม Law of Demand แต่อย่างใด

Giffen Goods คือ สินค้าจำเป็นทั่วไปที่ถึงแม้ว่าสินค้าจะแพงก็ยังต้องซื้ออยู่ ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อหรือ Demand ไม่ลดลงตาม กฎของอุปสงค์

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ Giffen Goods

Veblen Goods คือ ด้านตรงข้ามของ Giffen Goods ในแง่ที่เป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าทั่วไป โดย Veblen Goods จะเป็นสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อ แต่ยิ่งราคายิ่งแพงคนยิ่งซื้อ เพื่อใช้แสดงฐานะ

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ Veblen Goods

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด