GreedisGoods » Business » กลยุทธ์ระดับองค์กร คืออะไร? (Corporate Strategy)

กลยุทธ์ระดับองค์กร คืออะไร? (Corporate Strategy)

by Kris Piroj
กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ Corporate Strategy ระดับกลยุทธ์ มีอะไรบ้าง

กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์ในการกำหนดกลยุทธ์ในภาพกว้างของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร ว่าองค์กรจะทำอะไร เดินไปในทิศทางไหนต่อไป ตัวอย่างเช่น การขยายกิจการ ลดจำนวนสาขา หรือ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

ถ้าหากเทียบกับกลยุทธ์ระดับอื่น ๆ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) จะเป็นกลยุทธ์ในระดับที่กว้างที่สุดจากระดับของกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมักจะสะท้อนออกมาเป็น Vision, Mission, และ Objective ขององค์กร

โดยกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Growth Strategy, Stability Strategy, และ Retrenchment Strategy


Growth Strategy

Growth Strategy คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโต เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตด้วยวิธีต่าง ๆ โดย Growth Strategy หรือกลยุทธ์การเติบโตจะสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

Market Penetration คือ การเติบโตด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดภายในตลาดเดิม เช่น การทำให้ลูกค้าใช้สินค้ามากขึ้น

Product Development คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังขายอยู่ในตลาดเดิม ไม่ได้หาลูกค้าใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวอาจจะนำมาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมหรือไม่ก็ได้

Market Development คือ การขยายตลาดด้วยสินค้าเดิม เช่น การส่งออกสินค้าจากที่ไม่เคยส่งออก และการจับลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยสินค้าชนิดเดิม

Diversification คือ การขยายเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ในตลาดใหม่ โดยกลยุทธ์ Diversification จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ Concentric Diversification ที่เป็นการขยายเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ Conglomerate Diversification ที่เป็นการขยายไปสู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิม

Integrative Growth จะเป็นการเติบโตด้วยการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแบ่งเป็น Horizontal Growth และ Vertical Growth ดังนี้

Horizontal Growth คือ การเติบโตด้วยการขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยการ Merger Acquisition หรือ Take Over เช่น บริษัทผลิตมือถือควบรวมกับบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

Vertical Growth คือ การเติบโตด้วยการขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของธุรกิจเดิม แบ่งเป็น Backward Integration และ Forward Integration

Backward Integration คือ การขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ เช่น บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ ทำโรงงานผลิตหน้าจอเอง

Forward Integration คือ การขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า เช่น ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเปิดศูนย์จำหน่ายเอง (แทนที่จะฝากร้านอื่นขายเป็นหลัก)


Stability Strategy

Stability Strategy คือ กลยุทธ์แบบคงที่ เป็นกลยุทธ์ที่จะไม่ทั้งขยายกิจการแบบ Growth Strategy หรือลดการดำเนินงานลงแบบ Retrenchment Strategy

การเลือกใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบ Stability มักจะเกิดจากการที่ธุรกิจดำเนินอยู่ในตลาดที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรืออิ่มตัวแล้ว ซึ่งการลงทุนเพิ่มเข้าไปก็ไม่ทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจ (เรียกว่าอยู่เฉย ๆ ดีกว่า) หรือในอีกกรณีคือการที่บริษัทมีปัญหาภายในจึงควรหยุดเติบโตเพื่อจัดการปัญหาภายในให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินหน้าต่อไป

โดยกลยุทธ์ Stability Strategy สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่

Pause หรือ Proceed with Caution Strategy คือ การหยุดการเติบโตไว้ชั่วคราว หรือ ดำเนินการต่อไปแต่ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งการใช้กลยุทธ์นี้จะเป็นผลจากการได้รับผลกระทบชั่วคราวจากปัจจัยภายนอกบางอย่าง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ เข้มงวดขึ้น

No Change Strategy คือ การอยู่เฉย ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นต่อไป

Profit Strategy คือ กลยุทธ์ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง แต่ยังขายสินค้าเหมือนเดิม ซึ่งการลดต้นทุนจะส่งผลให้กำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น


Retrenchment Strategy

Retrenchment Strategy คือ กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เป็นกลยุทธ์แบบหดตัว เป็นการลดระดับการดำเนินงานของกิจการ มักจะพบได้ในบริษัทที่เริ่มเห็นทิศทางของตลาดที่แย่ลง

โดยกลยุทธ์ Retrenchment Strategy สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่

Turnaround Strategy คือ การลดขนาดองค์กรเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ (Recession)

Divestment Strategy คือ การลดการลงทุนในสิ่งที่ไม่ทำกำไร (หรือเลิกลงทุนตรงนั้นไปเลย) เพื่อมุ่งไปที่สิ่งที่ยังทำกำไรให้บริษัทอยู่

Bankruptcy หรือ Liquidation Strategy คือ การเลิกกิจการ อาจจะเป็นการเลิกทั้งกิจการ หรือเลิกแค่ในบางส่วนที่ไม่ทำกำไร (ขายทิ้งบางส่วน)

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด