กองทุน LTF คือ อะไร ? ใช้ LTF ลดหย่อนภาษี ได้อย่างไร?

กองทุน LTF คือ Long Term Equity Fund

มาดูกันว่า กองทุนรวม LTF คือ อะไร ? การซื้อหน่วยลงทุน LTF สามารถใช้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี ได้อย่างไร ?


กองทุน LTF คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็นกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่จะเน้นลงทุนในตราสารทุน หรือ หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์

โดยเงื่อนไขของ กองทุน LTF คือ กองทุนจะต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ทำให้กองทุน LTF ค่อนข้างที่จะความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนหลาย ๆ ประเภท

ซึ่งนโยบายในการเลือกลงทุนของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันออกไป

เช่น เลือกลงทุนในหุ้นเล็ก หุ้นใหญ่ หุ้นปันผล หรือ ลงทุนในหุ้นผสมกับตราสารหนี้ในส่วน 35% ที่เหลือ แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละกองทุน


นอกจากนี้ แต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป โดยกองทุน LTF บางกองทุนอาจจะจ่าย เงินปันผล (Dividend) ในขณะที่บางกองทุนอาจจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้

กองทุน คือ อะไร ?

ไอเดียง่าย ๆ ของกองทุน คือ การฝากเงินให้กับกองทุน เพื่อที่กองทุนดังกล่าวจะนำเงินของเราและนักลงทุนคนอื่น ๆ ไปบริหาร นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขของกองทุน เพื่อหาผลตอบแทนให้เรา


การซื้อ LTF สำคัญอย่างไร ?

การซื้อ LTF ทำให้สามารถ หักลดหย่อนได้เท่ากับที่จ่ายซื้อ LTF แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเงินจำนวนนั้นต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

ย้ำอีกครั้งว่า “15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี” ไม่ใช่เงินได้ทั้งหมด

และมีเงื่อนไข คือ นักลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน (แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี)

ถ้าขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้น พร้อมเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน (เหมือนดอกเบี้ย) นับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ยื่นขอยกเว้นภาษี


นอกจากนี้ กำไรที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน (เรียกว่า Capital Gain) เมื่อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เงินส่วนนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ (ไม่ต้องเอามาคำนวณภาษี)

ถ้าขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ต้องจ่ายภาษี โดย หัก ณ ที่จ่าย 3% ของกำไร รวมทั้งนำเงินจำนวนนี้ไปคิดภาษีตอนสิ้นปี


กองทุน LTF เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนระยะยาว สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

เพราะการลงทุนในกองทุนรวมอะไรก็ตามไม่ได้การันตีว่าเงินต้นจะไม่หายไป (มีโอกาสขาดทุน เหมือนกับเราลงทุนในหุ้นด้วยตัวเอง)

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สรุป การลงทุนใน กองทุน LTF คือ การฝากเงินให้กองทุนนำไปลงทุนนั่นเอง ซึ่งเราเรียกว่าการลงทุนใน กองทุนรวม (Mutual Fun) โดยที่ LTF เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งนั่นเอง


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →