GreedisGoods » Business » POCCC คืออะไร? และ หลักการจัดการ 14 ข้อ ของ Henri Fayol

POCCC คืออะไร? และ หลักการจัดการ 14 ข้อ ของ Henri Fayol

by Kris Piroj
POCCC คือ ทฤษฎี POCCC ของ Henri Fayol หลักการจัดการ 14 ประการ ของ Henri Fayol

POCCC คืออะไร?

POCCC คือ ทฤษฎีที่สรุป 5 ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการจัดการองค์กร ได้แก่ Planning (การวางแผน), Organizing (การจัดการองค์กร), Commanding (การสั่งการ), Coordination (การประสานงาน), และ Controlling (การควบคุม)

โดยทฤษฎี POCCC เป็นแนวคิดของ Henri Fayol (อองรี ฟาโยล) ถูกเผยแพร่ครั้งแรกพร้อมกับหลักการจัดการ 14 ข้อของ Henri Fayol เมื่อปี ค.ศ. 1916 ในหนังสือของเขาเองที่ชื่อว่า “Administration industrielle et générale” ซึ่ง POCCC เป็น 5 ปัจจัยพื้นฐานที่จะนำมาปรับใช้ในภาวะที่ต้องใช้คนจำนวนมากในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

Planning คือ การกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าว่าจะทำอะไร และวางแผนในทุกส่วนที่จะต้องดำเนินงานเพื่อทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Organizing คือ การจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ที่ได้กำหนดเอาไว้ตามที่วางแผน (Planning)

Commanding คือ การสั่งการ ในที่นี้คือการวางสายบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการควบคุมพนักงานในแต่ละส่วนงานที่ได้แบ่งหน้าที่ไว้ในส่วนของ Organizing

Coordination คือ การประสานงานแต่ละฝ่าย เนื่องจากการดำเนินงานในลักษณะขององค์กรจะแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย การประสานงานคือสิ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน

Controlling คือ การควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ในส่วนของ Planning ทั้งเรื่องของคุณภาพการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน

หลักการจัดการ 14 ข้อของ Henri Fayol

หลักการจัดการ 14 ข้อ คือ แนวคิดที่ Henri Fayol ได้ทำการศึกษารวบรวมจากการสังเกตปัญหาของการบริหารจัดการองค์กร โดยประโยชน์ของหลักการจัดการ 14 ประการของ Henri Fayol คือการใช้เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและแนวทางในการจัดการองค์กร

Division of Work ในการดำเนินงานในรูปแบบองค์กรจะเป็นการดำเนินงานที่มีการแบ่งหน้าที่ ซึ่งการแบ่งหน้าที่ผู้บริหารควรแบ่งหน้าที่ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถ

Authority and Responsibility การทำงานในองค์กรผู้บริหารคือผู้ที่มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงาน เมื่อผู้บริหารหรือผู้จัดการมอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงาน ผู้บริหารเองก็ควรที่จะสามารถรับผิดชอบสิ่งที่ได้มอบหมายได้ด้วย

Discipline สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ การบริหารจัดการองค์กร เป็นไปอย่างราบรื่นก็คือความเป็นระเบียบหรือวินัย โดยแต่ละองค์กรก็จะมีแนวทางเกี่ยวกับระเบียบและกฎภายในองค์กรที่แตกต่างกันไป

Unity of Command หลักการจัดการ ในส่วนของ Unity of Command คือ การที่พนักงานแต่ละคนควรจะรับคำสั่งจากผู้จัดการเพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะการที่พนักงาน 1 คนรับงานจากผู้จัดการมากกว่า 1 คนจะทำให้พนักงานเกิดความสับสน ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดในการดำเนินงาน

Unity of Direction พื้นฐานของ การจัดการองค์กร ที่ดีคือการที่ทั้งองค์กรควรมีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายที่ทั้งองค์กรเดินไปในทิศทางเดียวกัน

Remuneration การตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นของพนักงานควรอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจระหว่างพนักงานต่อองค์กร

Subordination of Individual Interest ในการทำงานควรมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

The Degree of Centralization การจัดการองค์กร ตามหลักของ Henri Fayol เชื่อว่าควรรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง (Centralization) เพื่อความง่ายและความรวดเร็วในการบริหารจัดการ

Scalar Chain Henri Fayol เชื่อว่า การจัดการองค์กร ที่ดีควรมีลำดับขั้นของสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อช่วยในเรื่องของความเป็นระเบียบในการรายงานข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลภายในองค์กร

Order สภาพแวดล้อมขององค์กรควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงานของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

Initiative พนักงานควรมีอิสระในการแสดงความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดจะช่วยทำให้องค์กรเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น และทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร

Equity องค์กรที่ดีควรให้ความสำคัญกับเรื่องของความเสมอภาค ไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันทั้งระหว่างพนักงงานกับองค์กร และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

Stability of Tenure of Personnel การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ควรทำให้พนักงานรู้สึกมีเสถียรภาพในงานและอยากทำงาน ซึ่งจะทำให้อัตราการออกจากงานของพนักงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ต่ำ เพราะการเปลี่ยนพนักงานบ่อยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานส่วนนั้นมีมาตรฐานที่ไม่คงที่

Esprit de Corps องค์กรที่ดีควรมีความสามัคคีและมีขวัญกำลังใจที่ดีเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นที่สุด ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด