GreedisGoods » Marketing » การโฆษณา คืออะไร? สื่อโฆษณามีอะไรบ้าง

การโฆษณา คืออะไร? สื่อโฆษณามีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
การโฆษณา คือ Advertisement การตลาด Advertising ประเภทของ สื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง

การโฆษณา คืออะไร?

การโฆษณา คือ รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดด้วยการประกาศเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านสื่อโฆษณารูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการที่ได้โฆษณาเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ ตลอดจนใช้เพื่อการชักชวนหรือโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายทำตามสิ่งที่ได้โฆษณา

การโฆษณา (Advertising) จะเกิดขึ้นในช่องทางการโฆษณาที่เรียกว่าสื่อโฆษณา (Media) ซึ่งแบรนด์และนักการตลาดมีหน้าที่ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาที่แบรนด์จะลงโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะโฆษณาในช่องทางที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะไม่เห็น

โดยทั่วไปแบรนด์และนักการตลาดจะใช้การโฆษณาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีเป้าหมาย ดังนี้

 • การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)
 • การแนะนำสินค้าหรือบริการใหม่
 • การให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ประโยชน์ และปัญหาที่แก้ได้
 • การสร้างความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)
 • เพื่อตอกย้ำตัวตนของแบรนด์เพื่อกระตุ้นให้เกิด Brand Reconition หรือ Brand Recall
 • เพื่อส่งเสริมการขายหรือแนะข้อเสนอพิเศษให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับรู้
 • เพื่อเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่โฆษณา
 • เพื่อสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คน (อย่างเช่น การกระตุ้นให้ประชาชนประหยัดไฟ)

ทั้งนี้ แบรนด์อาจใช้การโฆษณาโดยมีเพียงจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งหรือหลายจุดประสงค์ร่วมกันก็ได้ อีกทั้งการโฆษณาสินค้าหรือบริการเดียวกันในหลายครั้ง แต่ละครั้งก็อาจจะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันก็ได้เช่นกัน

กล่าวคือ การโฆษณา (Advertising) คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากผลรวมระหว่างผู้โฆษณา (Advertiser) ตัวโฆษณา (Advertisement) และสื่อที่เป็นช่องทางของโฆษณา (Media) เพื่อส่งข้อความหรือสิ่งที่ต้องการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่งการโฆษณาอาจมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการรับรู้แบรนด์ การโน้มน้าวให้เชื่อหรือทำบางอย่างตามการชักชวน การเรียกความสนใจ และการกระตุ้นให้ซื้อ

ประเภทของสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง?

การโฆษณา (Advertising) สามารถพบได้ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ โดยปัจจุบันสามารถแบ่งสื่อโฆษณาได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 • โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ การจ้างสื่อโฆษณาโดยตรงผ่าน KOLs, Influencers, และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแบรนด์, และการซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (การยิง Ads) บนช่องทาง เช่น Facebook, YouTube Adsense, Adsense บนเว็บไซต์, Twitter, Instagram, และ TikTok เป็นต้น
 • โฆษณากระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting Media) เป็นช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่อแบบเก่า ได้แก่ การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ และโฆษณาทางวิทยุ
 • โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ และ Catalogs
 • โฆษณาบนช่องทางของแบรนด์เอง (Owned Media) เป็นการโฆษณาบนช่องทางของแบรนด์เองที่มีผู้ติดตามแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือบนบทความเว็บไซต์ของแบรนด์ที่โฆษณาสินค้าเอาไว้ท้ายบทความและในบทความก็ตาม
 • โฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) ที่เป็นการโฆษณาเพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าที่ผ่านไปมาเห็นสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ได้แก่ ป้ายโฆษณา (Billboard), โฆษณาบนผนัง (Wallscapes), โปสเตอร์ข้างทาง, และป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ การเลือกประเภทสื่อโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการโฆษณาเป็นหน้าที่ของแบรนด์และนักการตลาด เนื่องจากการโฆษณาในแต่ละช่องทางหรือแต่ละวิธีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แตกต่างกัน โดยช่องทางการโฆษณารูปแบบหนึ่งอาจใช้ได้ดีกับแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มหนึ่ง ในขณะที่ช่องการการโฆษณารูปแบบดังกล่าวอาจไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งอย่างสิ้นเชิง

ข้อได้เปรียบของการโฆษณา

ความได้เปรียบหลักของการโฆษณา คือ การที่การโฆษณาแบบสื่อประเภท Paid Media ที่ผู้ลงโฆษณาจะได้มาจากการจ่ายเงินซื้อ ทำให้การโฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทันที หากแบรนด์มีงบสำหรับการโฆษณาแบรนด์จะสามารถจ่ายเงินซื้อโฆษณาได้ทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยการรอและการสร้างขึ้นเหมือนกับ Owned Media และ Earned Media

นอกจากนี้ การโฆษณายังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนได้ โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทออนไลน์ (Online Media) ที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะแสดงสื่อโฆษณาได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องมือในการลงโฆษณาในแต่ละช่องทาง หรือฐานผู้ชมและผู้ติดตามหลักของ KOLs หรือ Influencers ที่แบรนด์จ้างโฆษณา

ข้อจำกัดของการโฆษณา

แม้ว่าการโฆษณาจะเป็นเครื่องมือให้แบรนด์สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ผ่านช่องทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ แต่การโฆษณาก็ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญหลายประการที่ยากที่จะหลีกเลี่ยง ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายที่สูงในการโฆษณา ที่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามหากต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตาม
 • บางครั้งกลุ่มเป้าหมายอาจมองว่าโฆษณาเป็นการล่วงล้ำเวลาของพวกเขาหรือเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ
 • ความเหนื่อยล้าต่อโฆษณา (Ad Fatigue) ของผู้บริโภคจากโฆษณาที่มากเกินไป เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคพบเห็นโฆษณาซ้ำ ๆ ที่มากเกินไปสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าต่อการเห็นโฆษณาที่นำไปสู่การเพิกเฉย หรือแย่กว่านั้นคือความเกลียดชังแบรนด์เหล่านั้น
 • โดยส่วนใหญ่โฆษณาเป็นสิ่งที่มีอายุสั้น โฆษณาอาจสร้างความสนใจในช่วงแรกแต่จะถูกลืมอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเนื้อหาใหม่ ๆ เข้ามา และในทางกลับกันการสร้างโฆษณาที่เป็นที่จดจำนำไปสู่ต้นทุนในการสร้างโฆษณาที่สูงขึ้นตาม
 • โฆษณาในเชิงลบที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจของแบรนด์มักจะนำไปสู่ผลกระทบในเชิงลบต่อแบรนด์ ซึ่งมักจะเกิดในการโฆษณาข้ามวัฒนธรรมที่กระทบค่านิยมหรือความเชื่อในอีกวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการโฆษณาเหล่านี้อาจไม่มีผลหรือไม่สำคัญในบางครั้ง และสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากข้อจำกัดจากการโฆษณาเหล่านี้ได้จากการศึกษาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อโฆษณา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด