Home » Statistics » คิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย (GPAX) ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

คิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย (GPAX) ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

by K. Pairoj
คิดเกรดเฉลี่ย วิธี คิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย GPAX คือ

คิดเกรดเฉลี่ย GPAX ด้วยตัวเอง มาดูกันว่า วิธีคิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย แบบง่ายๆ ทำอย่างไร (พร้อมสูตรคำนวณ)

วิธี คิดเกรดเฉลี่ย GPAX ในระดับมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) โดยค่าถ่วงน้ำหนักของการ คิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย ก็คือหน่วยกิตหรือ Credit ของแต่ละวิชาที่นำมาคำนวณนั่นเอง เนื่องจากแต่ละวิชามีความสำคัญไม่เท่ากัน

ซึ่งการที่ คิดเกรดเฉลี่ย มหาลัยด้วยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) คือเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งที่ได้เกรด A 2 วิชา แต่กลับทำให้เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากวิชา 1 หน่วยกิตน้อยกว่าวิชา 3 หน่วยกิตมาก 

วิธีคิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย สามารถทำตามสูตรนี้ได้เลย: เกรดเฉลี่ย (GPAX) = ผลรวมของ (เกรดแต่ละวิชา x หน่วยกิตของวิชานั้น) ÷ จำนวนหน่วยกิตรวมจากทุกวิชา

อธิบายวิธี คิดเกรดเฉลี่ย แบบง่ายๆ ก็คือ การนำเกรดแต่ละวิชาไปคูณกับหน่วยกิต (ทำซ้ำทุกวิชา) จากนั้นนำผลที่ได้ของทุกวิชามารวมกัน แล้วนำผลรวมไปหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทุกวิชา ถ้าหากไม่เข้าใจลองดูตัวอย่าง

ตัวอย่าง คิดเกรดเฉลี่ย แบบง่ายๆ

สมมติว่า หลังจาก L เรียนปี 1 ผ่านไป 2 เทอมแล้วได้เกรดแต่ละวิชามาตามนี้ โดยที่แต่ละเกรดมีความหมายดังนี้ A = 4 , B+ = 3.5 , B = 3 , C+ = 2.5 , C = 2 , D+ = 1.5 , D = 1 , และ F = 0

เกรดที่ L ได้มาจากการเรียนปี 1 เทอม 1 มีดังนี้:

  • วิชาพื้นฐานของคณะ 1 (3 หน่วยกิต) ได้เกรด A หรือเกรด 4
  • วิชาพื้นฐานของคณะ 2 (3 หน่วยกิต) ได้เกรด A หรือเกรด 4
  • วิชาบังคับไร้สาระ 1 (1 หน่วยกิต) ได้เกรด D หรือเกรด 1
  • วิชาบังคับไร้สาระ 2 (1 หน่วยกิต) ได้เกรด D+ หรือเกรด 1.5

เกรดที่ L ได้มาจากการเรียนปี 1 เทอม 2 มีดังนี้:

  • วิชาพื้นฐานของคณะ 3 (3 หน่วยกิต) ได้เกรด B+ หรือเกรด 3.5
  • วิชา Major A ของสาขาที่เรียน (3 หน่วยกิต) ได้เกรด A หรือเกรด 4
  • วิชาบังคับไร้สาระ 3 (2 หน่วยกิต) ได้เกรด C หรือเกรด 2
  • วิชาบังคับไร้สาระ 4 (2 หน่วยกิต) ได้เกรด C หรือเกรด 2

ถ้าหากแทนค่าลงตามสูตร คิดเกรดเฉลี่ย ที่ให้ไว้ด้านบนก็จะได้เป็น (12+12+1+1.5+10.5+12+4+4)÷18 = เกรดเฉลี่ยของ L ก็คือ 3.17

วิธีคิดเกรดเฉลี่ย แบบละเอียด

อย่างที่บอกว่า คิดเกรดเฉลี่ย มหาลัย สามารถคิดได้ตามสูตรนี้: เกรดเฉลี่ย (GPAX) = ผลรวมของ (เกรดแต่ละวิชา x หน่วยกิตของวิชานั้น) ÷ จำนวนหน่วยกิตรวมจากทุกวิชา

ถ้าหากว่าคิดเกรดเฉลี่ยทีละขั้นตอนแบบละเอียดจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้:

ขั้นที่ 1 นำเกรดแต่ละวิชา x หน่วยกิตของวิชานั้นๆ จากตัวอย่างตามลำดับจะได้เป็น 12 12 1 1.5 10.5 12 4 และ 4

ขั้นที่ 2 นำผลที่ได้มารวมกัน จะได้เป็น 12+12+1+1.5+10.5+12+4+4 = 57

ขั้นที่ 3 นำผลรวมมาหารด้วยผลรวมของผลรวมหน่วยกิตทุกวิชา จะได้เป็น 57 ÷ 18 = 3.17

  • 18 มาจาก 3+3+1+1+3+3+2+2 (ผลรวมของหน่วยกิตของแต่ละวิชา)

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยของ L หลังจากเรียนปี 1 ผ่านไป 2 เทอมก็คือ 3.17

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก

ถ้าสังเกตจะเห็นว่าจากตัวอย่าง L ด้วยการ คิดเกรดเฉลี่ย ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) ไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ย (Average) ตามปกติ ทำให้ถึงแม้ว่าเกรดโดยรวมของ L จะไม่ค่อยดูดีนัก แต่เมื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยออกมาแล้วกลับได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.17

สาเหตุมาจากการที่ L ในตัวอย่างได้เกรดที่สูงในวิชาที่หน่วยกิตสูง ส่วนเกรดที่ต่ำเป็นเพียงวิชาที่หน่วยกิตน้อย ซึ่งในโลกของความเป็นจริงวิชาเหล่านั้นมักจะเป็นวิชาบังคับที่ไม่ควรจะมีสอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted Average ได้ที่เรื่อง Weighted Average คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง