GreedisGoods » Business » Goodwill คืออะไร? ค่าความนิยม มาจากไหน

Goodwill คืออะไร? ค่าความนิยม มาจากไหน

by Kris Piroj
Goodwill คือ ค่าความนิยม คือ ค่าแห่งกู๊ดวิล สินทรัพย์ บัญชี ค่า Goodwill

Goodwill คืออะไร?

Goodwill คือ ค่าความนิยม เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรูปแบบหนึ่งที่ทำให้กิจการโดดเด่นและสามารถความได้เปรียบในการแข่งขันหรือจุดขายที่แบรนด์อื่นในธุรกิจเดียวกันไม่มี โดยค่า Goodwill หรือ ค่าความนิยม คือสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจที่ขายสินทรัพย์ที่จับต้องได้เหมือนกันมีมูลค่าต่างกัน

โดยทั่วไป Goodwill (ค่าความนิยม) จะพบได้บ่อยในรูปแบบของชื่อเสียงของแบรนด์ ความนิยมของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ มูลค่าตราสินค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้า กล่าวคือ Goodwill เป็นสิ่งที่เกิดจากชื่อเสียงที่สะสมมานานของกิจการนั่นเอง

นอกจากนี้ ค่า Goodwill ในกรณีของตัวบุคคลจะเป็นเรื่องของชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความนิยมในตัวบุคคล ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีบุคคลในลักษณะดังกล่าวอยู่และสูญเสียไปก็ทำให้ค่า Goodwill ลดลงได้เช่นกัน อย่างเช่น Steve Jobs ของ Apple

ทั้งนี้ ด้วยความที่ค่า Goodwill คือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ทำให้ Goodwill เป็นสินทรัพย์ที่จะไม่ได้บันทึกเอาไว้ในบัญชีตามปกติ แต่จะแสดงขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการรวมกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการ Merger หรือ Acquisition ก็ตาม

โดยบริษัทที่ทำการรวมกิจการหรือซื้อกิจการจะบันทึกบัญชีค่าความนิยม (Goodwill) ของบริษัทที่ซื้อมาในลักษณะของค่าตัดจำหน่าย (Amortization) ในแต่ละงวดไปเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะครบจำนวน

ค่าความนิยม (Goodwill) คำนวณจากอะไร?

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ให้ความหมายของ Goodwill หรือ ค่าความนิยม เอาไว้ว่า “สินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายได้ แยกออกมาให้ชัดเจนได้”

กล่าวคือ ค่าความนิยม หรือ Goodwill คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ที่ไม่มีการบันทึกบัญชีเอาไว้ตามปกติ แต่เมื่อเกิดการรวมกิจการหรือซื้อกิจการค่า Goodwill จะปรากฎขึ้นมา เพราะแม้ว่ากิจการ A กับ B จะมีทรัพย์สินอยู่เท่ากัน แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้ง 2 กิจการมีค่าความนิยมที่แตกต่างกันได้

โดยวิธีคำนวณหาค่า Goodwill สามารถทำได้ด้วยการนำราคาที่จ่ายซื้อกิจการ (Purchase Price) ลบออกด้วยราคาปกติ (Fair Price) หรือราคาตลาด (Market Price) ของกิจการที่ได้เข้าซื้อ

Goodwill = Purchase Price – Fair Price

หรือ

ค่าความนิยม = ราคาที่ซื้อ – ราคาปกติ

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณออกมายังสามารถพบว่า ค่าความนิยมติดลบ (Negative Goodwill) ได้ด้วย ในกรณีที่ราคาที่จ่ายซื้อไปต่ำกว่าราคา Fair Price ที่เป็นราคาตลาด

ตัวอย่างค่า Goodwill ของบริษัท

สมมติว่า บริษัท GIGS ซื้อบริษัทน้ำอัดลมชื่อบริษัท AAA ซึ่งเป็นบริษัทน้ำอัดลมเจ้าแรกที่คนคุ้นเคยในระดับที่เรียกน้ำอัดลมยี่ห้ออื่นว่า AAA เสียด้วยซ้ำ โดยซื้อมาในมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ถ้าเลือกที่จะซื้อบริษัทน้ำอัดลมบริษัทอื่น บริษัท GIGS จะใช้เงินซื้อบริษัทเหล่านั้นที่ราคาประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่ง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นี้เอง คือ ราคาตลาด (Fair Price) ของบริษัทน้ำอัดลมที่ไม่มีความโดดเด่นโดยทั่วไป

ดังนั้น เมื่อแทนตัวเลขลงไปในสมการจะได้เป็น Goodwill = 9,000 – 1,000 = 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

จะเห็นว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คือค่า Goodwill หรือ ค่าความนิยม ในแบรนด์ AAA นั่นเอง หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ ค่าความโดนเด่นของบริษัท AAA เมื่อเทียบกับบริษัทน้ำอัดลมทั่วไปที่ควรจะมีค่าแค่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ หลายคนอาจเคยเห็นคำว่า ค่าแห่งกู๊ดวิล ซึ่งคำว่า ค่าแห่งกู๊ดวิล ก็คือค่า Goodwill หรือ ค่าความนิยม ที่เราพูดถึงในบทความนี้

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด