Home » Statistics » ค่าความแปรปรวน คือ อะไร? (Variance)

ค่าความแปรปรวน คือ อะไร? (Variance)

by K. Pairoj
ค่าความแปรปรวน คือ SD Variance

Variance หรือ ค่าความแปรปรวน คืออะไร? มาดูกันว่า Variance หรือ ค่าความแปรปรวน คำนวณมาจากอะไร และเป็นค่าที่บอกอะไรบ้าง

ค่าความแปรปรวน คือ ค่าที่ใช้วัดการกระจายตัวของข้อมูล โดยสามารถหาค่าความแปรปรวนจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน คือ ค่าที่คำนวณมาจาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยกกำลัง 2

ค่าความแปรปรวนประชากร คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ยกกำลัง 2

ค่าความแปรปรวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง ยกกำลัง 2

ดังนั้น การจะหาค่าความแปรปรวนได้ ก็ต้องรู้ส่วนเบี่ยงเบนมตารฐานก่อนนั่นเอง (ซึ่งตามปกติแล้วก็ต้องหาก่อนอยู่แล้ว)

โดยสัญลักษณ์ของค่าความแปรปรวนทั้ง 2 แบบ ก็จะเหมือนกับสัญลักษณ์ค่าเบี่ยงเบนมารตรฐาน แต่ยกกำลัง 2

  • ค่าความแปรปรวนประชากร คือ σ2
  • ค่าความแปรปรวนกลุ่มตัวอย่าง คือ S.D.2

ซึ่งจะเปลี่ยนหน่วยไปตามหน่วยของข้อมูลที่นำมาคำนวณ เช่น เซนติเมตร กำลัง 2


ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาจากไหน?

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง แบบละเอียดได้ที่บทความทั้ง 2 บทความด้านล่าง

วิธีหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร หรือ σ

วิธีหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง หรือ S.D.

บทความที่เกี่ยวข้อง