GreedisGoods » Statistics » ค่ามัธยฐาน คืออะไร? วิธีหาค่ามัธยฐาน (Median)

ค่ามัธยฐาน คืออะไร? วิธีหาค่ามัธยฐาน (Median)

by Kris Piroj
ค่ามัธยฐาน คือ Median ค่ากลางของข้อมูล สถิติ

ค่ามัธยฐาน คืออะไร?

ค่ามัธยฐาน คือ ค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางจากข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรานำข้อมูลทั้งหมดมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย โดยการหาค่ามัธยฐาน (Median) จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ จำนวนข้อมูลเป็นเป็นจำนวนคี่ กับ จำนวนของข้อมูลเป็นเป็นจำนวนคู่

ค่ามัธยฐาน ที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคี่ หาได้ทันทีจากการเรียงเลขตามลำดับ ซึ่งตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคือค่ามัธยฐานหรือ Median

ค่ามัธยฐาน ที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่ หาได้จากการเรียงเลขตามลำดับ แล้วนำตัวเลขตรงกลางทั้ง 2 ตัวมาหาค่าเฉลี่ย (Average) จะได้เป็นค่ามัธยฐานหรือ Median สำหรับข้อมูลที่เป็นจำนวนคู่

วิธีหาค่ามัธยฐาน กรณีข้อมูลเป็นจำนวนคี่

วิธีหาค่ามัธยฐาน (Median) ในกรณีที่จำนวนของข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคี่ จะสามารถหาได้จากการเรียกลำดับข้อมูลทั้งหมดจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก โดยค่าตรงกลางหลังจากเรียงข้อมูลคือค่ามัธยฐาน

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลมีจำนวนคี่ โดยสมมติว่ามีข้อมูลทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ 12 15 16 10 19 10 และ 14

ขั้นแรกนำข้อมูลมาเรียงจะได้ 10 10 12 14 15 16 19

เมื่อพิจารณาจากตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง จะได้เลขที่อยู่ตรงกลางซึ่งเราเรียกว่าค่ามัธยฐานคือ 14 (โดยไม่ต้องทำอะไร)

วิธีหาค่ามัธยฐาน กรณีข้อมูลเป็นจำนวนคู่

วิธีหาค่ามัธยฐาน (Median) ในกรณีที่จำนวนของข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคู่ จะสามารถหาได้จากการเรียกลำดับข้อมูลทั้งหมดจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก ซึ่งตัวเลขตรงกลางจะมี 2 ตัว ค่ามัธยฐานในกรณีที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่สามารถทำได้โดยการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 2 ตัวที่อยู่ตรงกลาง

ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลมีจำนวนคู่ โดยสมมติว่าข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด 8 ตัว คือ 10 15 13 18 14 19 11 และ 12

เริ่มจากการนำเลขมาเรียงเหมือนเดิม แล้วจะได้ 10 11 12 13 14 15 18 19

จะเห็นว่าการที่เป็นจำนวนคู่ นั่นหมายความว่าไม่มีตัวเลขตรงกลางหรือมีตัวเลขตรงกลางสองตัว ในขณะที่เราต้องการแค่เลขเดียว

จะเห็นว่าตรงกลางมีตัวเลขสองตัว คือ 13 และ 14 ให้นำตัวเลขทั้ง 2 ตัวมาหาค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะเป็นค่ามัธยฐาน

ดังนั้น ค่ามัธยฐานของตัวอย่างนี้คือ (13 + 14) ÷ 2 = 13.5

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด