Home » Statistics » ค่ามัธยฐาน คือ อะไร ? วิธีหาค่ามัธยฐาน (Median)

ค่ามัธยฐาน คือ อะไร ? วิธีหาค่ามัธยฐาน (Median)

by K. Pairoj
ค่ามัธยฐาน คือ Median ค่ากลาง

ค่ามัธยฐานคือ อะไร? มาดูกันว่า ค่ามัธยฐาน หรือ Median บอกอะไร และ วิธีหาค่ามัธยฐาน

ค่ามัธยฐาน คือ ค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางจากข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรานำข้อมูลทั้งหมดมาเรียงลำดับจาก น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย

โดยการหาค่ามัธยฐานจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ จำนวนข้อมูลเป็นเป็นจำนวนคี่ กับ จำนวนของข้อมูลเป็นเป็นจำนวนคู่

ค่ามัธยฐาน ที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคี่ หาได้ทันจากตัวเลขที่อยู่ตรงกลาง

ค่ามัธยฐาน ที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่ หาได้จากการนำตัวเลขตรงกลางมาหาค่าเฉลี่ย


วิธีหาค่ามัธยฐาน

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลมีจำนวนคี่ 

สมมติว่ามีข้อมูลทั้งหมด 7 ตัว คือ 12 15 16 10 19 10 และ 14

ขั้นแรกนำข้อมูลมาเรียงจะได้ 10 10 12 14 15 16 19

ก็จะได้เลขที่อยู่ตรงกลางที่เราเรียกว่าค่ามัธยฐาน ซึ่งคือ 14 (โดยไม่ต้องทำอะไร)

ตัวอย่างที่ 2 ข้อมูลมีจำนวนคู่

สมมติว่าข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด 8 ตัว คือ 10 15 13 18 14 19 11 และ 12

ซึ่งการที่มันเป็นจำนวนคู่ นั่นหมายถึงไม่มีตัวเลขตรงกลาง หรือ มีตัวเลขตรงกลางสองตัว แต่เราต้องการแค่เลขเดียว

เริ่มจากการนำเลขมาเรียงเหมือนเดิม แล้วจะได้ 10 11 12 13 14 15 18 19

จะเห็นว่าตรงกลางมีตัวเลขสองตัว คือ 13 และ 14 ให้นำตัวเลขทั้ง 2 ตัวมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้ก็จะเป็นค่ามัธยฐานนั่นเอง

ดังนั้น ค่ามัธยฐานของตัวอย่างนี้ คือ (13 + 14) ÷ 2 =  13.5


 

บทความที่เกี่ยวข้อง