GreedisGoods » Accounting » ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร? บันทึกบัญชีอย่างไร

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร? บันทึกบัญชีอย่างไร

by Kris Piroj
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ วิธีบันทึกบัญชี หนี้สงสัยจะสูญ Allowance for Doubtful Account

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร?

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ ตัวเลขที่ใช้ประมาณการลูกหนี้การค้าที่กิจการคาดว่าจะกลายเป็นหนี้สูญ (Bad Debt) ที่จะไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าดังกล่าว โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะใช้สำหรับลดจำนวนสินทรัพย์ลง เพื่อทำให้ตัวเลขของสินทรัพย์ในบัญชีใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) แม้ว่าจะถูกนับเป็นค่าใช้จ่ายที่บันทึกในรายการปรับปรุง แต่ก็จะนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีเท่านั้น

โดยที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษี (ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร) เนื่องจาก เป็นเพียงแค่ตัวเลขคาดการณ์ว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้ เรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Debt) แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับหนี้ส่วนดังกล่าวคืนมาในอนาคต (แม้ว่าโอกาสจะต่ำก็ตาม)

กล่าวคือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นตัวเลขคาดการณ์ว่าลูกหนี้การค้าจะผิดนัดชำระหนี้ และหนี้ก้อนดังกล่าวคาดว่าจะกลายเป็นหนี้สูญ (Bad Debt) ในภายหลัง

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) จะตั้งขึ้นมาจากการประมาณจากยอดขายเชื่อ หรือจากยอดหนี้ของลูกหนี้

ตัวอย่าง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เช่น

  • ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 เดือน ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% จากยอดหนี้
  • ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 6 เดือน ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 40% จากยอดหนี้

จากตัวอย่าง “ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 เดือน ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% จากยอดหนี้” หมายความว่า ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ไปแล้ว 3 เดือน คาดว่าลูกค้าไม่น่าจะสามารถจ่ายหนี้ได้ครบจำนวน น่าจะจ่ายขาดไป 20%

ทั้งนี้ ในแต่ละกิจการจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาในการผิดนักชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า (ยิ่งนาน ยิ่งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเอาไว้สูง)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บันทึกบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บันทึกบัญชี (เรียกว่า การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ได้ดังนี้

  • เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ xxx
  • เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแล้ว (ขั้นตอนก่อนหน้า) แต่ก็ยังไม่สามารถตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากร แล้วคาดว่าหรือรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าจะไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างแน่นอน จะต้องบันทึกบัญชีเพื่อตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ ดังนี้

  • เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
  • เครดิต ลูกหนี้ xxx

หนี้สูญได้รับคืน

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าหนี้สงสัยจะสูญจำนวนนั้นลูกหนี้การค้ากลับมาจ่ายคืนในภายหลัง ก็จะต้องบันทึกบัญชีกลับค่าใช้จ่ายที่บันทึกไปเมื่อก่อนหน้านี้ เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเป็นอย่างที่ควรจะเป็น

โดยจะต้องบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

  • เดบิต ลูกหนี้ xxx
  • เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx

พร้อมกับบันทึกรับชำระหนี้จากเงินสดที่ได้มาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

  • เดบิต เงินสด xxx
  • เครดิต ลูกหนี้ xxx

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด