Home » Finance » ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ อะไร? (Accumulated Depreciation)

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ อะไร? (Accumulated Depreciation)

by K. Pairoj
ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ค่าเสื่อมราคา

ทำความเข้าใจกับ ค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) มาดูกันว่า ค่าเสื่อมราคาสะสม คืออะไร?

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ รายการหนึ่งของบัญชีที่อยู่ในหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) จะแสดงตัวเลขสะสมของ ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ที่ไม่ใช่ที่ดิน

โดยค่าเสื่อมราคาสะสม จะเป็นรายการบัญชีที่มีไว้ปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในบัญชีตรงกับความเป็นจริง

สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่ทำให้เกิด ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่

ค่าเสื่อมราคาอาคาร โรงงาน และ สำนักงาน
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน

ซึ่งรายการบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม จะเพิ่มขึ้นเมื่อมี ค่าเสื่อมราคา เกิดขึ้น หรือในอีกความหมายคือ ค่าเสื่อมราคาสะสม จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะค่าเสื่อมราคา จะคิดทุกๆ ปีไปเรื่อยๆ จนกว่าสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวจะเหลือเพียงมูลค่าซาก


วิธีบันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม

การบันทึกบัญชีของ ค่าเสื่อมราคาสะสม สามารถบันทึกได้ดังนี้

Debit ค่าเสื่อมราคา (ชื่อสินทรัพย์ถาวร) xxxx

Credit ค่าเสื่อมราคาสะสม (ชื่อสินทรัพย์ถาวร) xxxx

ตัวอย่างเช่น

Debit ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) 250,000

Credit ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) 250,000

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าเสื่อมราคา และ วิธีคิดค่าเสื่อมราคา (วิธีเส้นตรง)

บทความที่เกี่ยวข้อง