GreedisGoods » Accounting » ค่าเสื่อมราคาสะสม คืออะไร? (Accumulated Depreciation)

ค่าเสื่อมราคาสะสม คืออะไร? (Accumulated Depreciation)

by Kris Piroj
ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ค่าเสื่อมราคา Accumulated Depreciation

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ รายการบัญชีที่อยู่ในหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) จะแสดงตัวเลขสะสมของค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ที่ไม่ใช่ที่ดิน โดยค่าเสื่อมราคาสะสม จะเป็นรายการบัญชีที่มีไว้ปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในบัญชีตรงกับความเป็นจริง

เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expense) คือ ค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการทยอยตัดค่าใช้จ่ายออกจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร แทนที่จะนำรายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวทั้งจำนวนมาลงบัญชีครั้งเดียวในปีที่ซื้อ ทำให้บริษัทที่ซื้อสินทรัพย์ถาวรจะต้องมีการลงบัญชีในส่วนของค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) ทุกปีไปจนกว่าสินทรัพย์ถาวรจะเหลือเพียงมูลค่าซากในปีสุดท้ายของอายุการใช้งาน

สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่ทำให้เกิดค่าเสื่อมราคาสะสมที่พบได้บ่อย ได้แก่

  • ค่าเสื่อมราคาอาคาร โรงงาน และ สำนักงาน
  • ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
  • ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ
  • ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาสะสม

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาสะสม คือ การนำค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบันไปรวมกับค่าเสื่อมราคาสะสมของรอบปีบัญชีที่แล้ว หรือในอีกความหมายหนึ่งรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expense) เกิดขึ้น

เพราะค่าเสื่อมราคาสะสมจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะค่าเสื่อมราคาจะคิดทุกปีไปเรื่อย ๆ จนกว่าสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวจะเหลือเพียงมูลค่าซาก ในปีสุดท้ายของอายุการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรมูลค่า 1 ล้านบาท อายุการใช้งาน 5 ปี และมีมูลค่าซาก 120,000 บาท ถ้าหากคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง จะมีค่าเสื่อมราคาปีละ 176,000 บาท

ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาสะสมในแต่ละปีของเครื่องจักรจะเป็นดังนี้

  • สิ้นปีที่ 1 ค่าเสื่อมราคา 176,000 บาท
  • สิ้นปีที่ 2 ค่าเสื่อมราคาสะสม 352,000 บาท
  • สิ้นปีที่ 3 ค่าเสื่อมราคาสะสม 528,000 บาท
  • สิ้นปีที่ 4 ค่าเสื่อมราคาสะสม 704,000 บาท
  • สิ้นปีที่ 5 ค่าเสื่อมราคาสะสม 880,000 บาท (อีก 120,000 บาทคือมูลค่าซาก)

วิธีบันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม

การบันทึกบัญชีของ ค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) สามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้

Debit ค่าเสื่อมราคา (ชื่อสินทรัพย์ถาวร) xxxx

Credit ค่าเสื่อมราคาสะสม (ชื่อสินทรัพย์ถาวร) xxxx

ตัวอย่างวิธีบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม

Debit ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) 250,000

Credit ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) 250,000

คำถามที่พบบ่อย

ค่าเสื่อมราคาสะสม คืออะไร?

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ รายการบัญชีที่อยู่ในหมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation) จะแสดงตัวเลขสะสมของค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของสินทรัพย์ถาวร

วิธีบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ทำอย่างไร?

Debit ค่าเสื่อมราคา (ชื่อสินทรัพย์ถาวร) xxxx
Credit ค่าเสื่อมราคาสะสม (ชื่อสินทรัพย์ถาวร) xxxx

บทความที่เกี่ยวข้อง