GreedisGoods » Accounting » ค่าโสหุ้ย หรือ Manufacturing Overhead คืออะไร? มีอะไรบ้าง

ค่าโสหุ้ย หรือ Manufacturing Overhead คืออะไร? มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj

Manufacturing Overhead คืออะไร?

Manufacturing Overhead หรือ ค่าโสหุ้ย คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่นอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Material) และค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) จึงเป็นเหตุผลที่ Manufacturing Overhead หรือค่าโสหุยถูกเรียกว่าต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)

ค่าโสหุ้ย คือ สิ่งที่อาจจะเป็นได้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หรือต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ก็ได้ แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่แปรผันตามจำนวนการผลิตและไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงไปยังผลิตภัณฑ์ โดยต้นทุนค่าโสหุ้ยในการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริษัท แต่ทุกธุรกิจจะไม่ได้มีต้นทุนค่าโสหุ้ยในการผลิตที่เหมือนกันทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม Manufacturing Overhead หรือค่าโสหุยจะไม่รวมถึงต้นทุนจากการขายหรือการบริหารของธุรกิจ ดังนั้นค่าใช้จ่ายของรายการเช่นเงินเดือนองค์กร ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและกฎหมาย และหนี้เสียจะไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย Manufacturing Overhead

ค่าโสหุ้ยรู้จักในชื่ออื่นคือ โสหุ้ยการผลิต, Overhead, Indirect Costs, และ Factory Overhead

ค่าโสหุ้ยมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างของต้นทุนที่รวมอยู่ในประเภทค่าโสหุ้ยการผลิต (Manufacturing Overhead) มีดังนี้:

 • ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • ภาษีที่ดินของโรงงาน
 • ให้เช่าบนอาคารโรงงาน
 • เงินเดือนพนักงานซ่อมบำรุง
 • เงินเดือนผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • เงินเดือนพนักงานบริหารวัสดุ
 • เงินเดือนของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • วัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ (เช่น แบบฟอร์มการผลิต)
 • ค่าจ้างพนักงานภารโรง
 • ค่าโทรศัพท์ ที่กิจการใช้โทรติดต่อประสานงาน
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้า
 • วัสดุสำนักงาน (เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แม็กเย็บกระดาษ)
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา (เช่น อะไหล่รถ อะไหล่เครื่องจักร ค่าซ่อมเครื่องจักร)

เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ต้นทุนค่าโสหุ้ย (Manufacturing Overhead) ในการผลิตยังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับว่ามีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของบริษัทอย่างไร ได้แก่:

 • ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่ (Fixed Overhead Costs)
 • ค่าโสหุ้ยผันแปร (Variable Overhead Costs)
 • ค่าโสหุ้ยกึ่งผันแปร (Semi-variable Overhead Costs)

ดังนั้น ค่าโสหุ้ย (Manufacturing Overhead) ต่อหน่วยจึงสามารถคำนวณได้จาก: Manufacturing Overhead = (Fixed Overhead Costs + Variable Overhead Costs + Semi-variable Overhead Costs) ÷ จำนวนการผลิตสินค้า

ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่ (Fixed Overhead Costs)

ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่ หรือ Fixed Overhead Costs คือ ค่าโสหุ้ยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต (ธุรกิจยังคงต้องจ่ายเงินเท่าเดิมสำหรับการเช่าพื้นที่สำนักงานและโรงงาน แม้ว่าจะตัดสินใจลดการผลิตลงในไตรมาสนี้ก็ตาม)

ค่าโสหุ้ยคงที่ ได้แก่ ค่าเช่าโรงงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าซ่อมแซมรายเดือนหรือรายปี ค่าเช่าที่ดินสำหรับทำคลังสินค้า และค่าเสื่อมราคาต่าง ๆ

ค่าโสหุ้ยผันแปร (Variable Overhead Costs)

ต้นทุนค่าโสหุ้ยผันแปร หรือ Variable Overhead Costs คือ ค่าโสหุ้ยที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ดังนั้นยิ่งยิ่งผลิตสินค้ามากเท่าใด ค่าใช้จ่ายจากค่าโสหุ้นผันแปรของก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ค่าโสหุ้ยผันแปร ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าใช้เครื่องจักรตามการผลิต แคมเปญโฆษณา ค่าไฟฟ้าที่ใช้ไปในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากขนาดของการผลิต

ค่าโสหุ้ยกึ่งผันแปร (Semi-variable Overhead Costs)

ต้นทุนค่าโสหุ้ยกึ่งผันแปร หรือ Semi-variable Overhead Costs คือ ค่าโสหุ้ยที่เป็นต้นทุนคงที่และผันแปรในบางส่วน เพราะมีทั้งส่วนประกอบคงที่และส่วนประกอบผันแปร จึงไม่เปลี่ยนแปลงโดยตรงตามสัดส่วนของผลผลิต

ค่าโสหุ้ยกึ่งผันแปร ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด