GreedisGoods » Accounting » ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คืออะไร? มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คืออะไร? มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร Selling and Administration Expense SGA

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือ รายการบัญชีในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนของธุรกิจที่มาจากผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administration Expense : SG&A) จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ตามชื่อ คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administration Expense)

ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในสิ่งที่เกี่ยวกับการทำให้ธุรกิจสามารถที่จะขายสินค้าหรือบริการออกไปได้ เรียกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สำหรับ พนักงานทั่วไปในองค์กร หัวหน้า ผู้จัดการ และ พนักงานต้อนรับ ทั้งหมดต่างอยู่ใน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administration Expense)

โดยรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือ รายการที่จะแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน (Income Statement) และเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณหากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) ซึ่งหาได้จาก กำไรจากการดำเนินงาน  = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Selling and Administration Expense) ได้แก่ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 • เงินเดือนและค่าแรง
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
 • ค่าเสื่อมราคา
 • หนี้สูญ
 • ค่านายหน้าของพนักงานขาย (Commission)
 • ค่าน้ำมันของพนักงาน
 • ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเบี้ยประกัน
 • ค่าเครื่องเขียน
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าภาษีป้าย
 • ค่าภาษีโรงเรือน
 • ค่าเลี้ยงรับรอง
 • ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
 • ค่าจ้างที่ปรึกษา (Consultant)
 • ค่าจ้างบุคลากรภายนอก (Outsourcing)
 • ค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน
 • เงินเดือน
 • เงินโบนัส
 • ค่าสวัสดิการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) คือ รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย และค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขาย และสิ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถที่จะขายสินค้าหรือบริการได้ ประกอบด้วย

ค่าโฆษณา (Advertising) ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาบน Billboard บทโทรทัศน์ โฆษณาบนเว็บไซต์ โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย การจ้างรีวิวสินค้า ไปจนถึงการจ้าง Influencer

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ที่ใช้ในการกระตุ้นให้สามารถขายสินค้าได้ โดยในส่วนนี้จะรวมไปถึง ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administration Expense) คือ รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานต่าง ๆ ไม่ว่าพนักงานคนดังกล่าวจะเป็น หัวหน้า ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับ พนักงานทั่วไป หรือแม้กระทั่งพนักงานขับรถ โดยสามารถแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายในการบริการได้ ดังนี้

ค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานในบริษัทไปจนถึงผู้บริหาร

ค่าจ้างบุคลากรภายนอก (Outsourcing) ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างพนักงานบัญชีและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จ่ายให้พนักงานบัญชี และค่าทนายความ

ค่าจ้างที่ปรึกษา (Consultant) ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาทางการตลาด ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น

ค่าประกัน (Insurance) ไม่ว่าจะเป็น ประกันสำหรับพนักงานในบริษัท หรือประกันภัยอื่นๆ

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของอุปกรณ์และอาคารของบริษัท โดยทั่วไปถ้าบริษัทมีรายการค่าเสื่อมราคาอยู่ไม่มากรายการ มักจะรวมรายการค่าเสื่อมราคาเอาไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administration Expense)

บทความที่เกี่ยวข้อง