GreedisGoods » Statistics » ค่า Mean คืออะไร? วิธีหาค่า Mean แบบง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้

ค่า Mean คืออะไร? วิธีหาค่า Mean แบบง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้

by Kris Piroj
ค่า Mean คือ อะไร วิธีหาค่า Mean สูตร

ค่า Mean คืออะไร?

ค่า Mean คือ ค่าเฉลี่ยรูปแบบหนึ่งที่เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วนำผลรวมดังกล่าวมาหารด้วยจำนวนของข้อมูลที่นำมารวมกัน ก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ย Mean

อย่างเช่นการหาค่า Mean ของคะแนนสอบกลางภาค ก็จะเป็นการนำคะแนนสอบกลางภาคของทุกคนมารวมกัน แล้วหารผลรวมดังกล่าวด้วยจำนวนคนที่ถูกนำคะแนนมารวมกัน (คะแนนทุกคนใน Section นั้น)

โดยค่าเฉลี่ยที่ออกมาจากการคำนวณด้วยลักษณะดังกล่าวก็คือ ค่า Mean นั่นเอง

ค่า Mean เป็นหนึ่งในค่าเฉลี่ยที่พบเจอได้บ่อย ๆ โดยเฉพาะกับนักเรียนและนักศึกษา ในลักษณะที่ว่า “คะแนนผ่าน Mean” หรือ “คะแนนไม่ผ่าน Mean” หรือ “สอบครั้งนี้ Mean อยู่ที่เท่าไหร่” ซึ่งก็คือค่า Mean ที่เรากำลังอธิบายในบทความนี้

วิธีหาค่า Mean

จะเห็นว่าความหมายของค่า Mean คือ ค่าเฉลี่ยแบบหนึ่งที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลที่ถูกนำมารวม

ดังนั้น วิธีหาค่า Mean สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้:

ค่า Mean คือ สูตร วิธีหาค่า Mean
สูตรสำหรับการหาค่า Mean

โดยที่แต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้

  • Σ คือผลรวมของ X หรือผลรวมทั้งหมดของข้อมูล
  • n คือจำนวนของข้อมูลที่นำมาหา Mean

หรือเขียนเป็นสมการที่ง่ายกว่านั้น ได้ดังนี้;

Mean = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ÷ จำนวนของผลรวม

ตัวอย่าง หาค่า Mean

ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ Section 1 มีทั้งหมด 5 คน โดยที่แต่ละคนใน Section ดังกล่าวได้คะแนนในการสอบดังนี้

15, 12, 11, 10, และ 17 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30)

ค่า Mean หาได้จากการนำคะแนนทุกคนมารวมกัน (ในที่นี้คือ 65) และนำไปหารจำนวนข้อมูลที่นำมารวม (ในที่นี้คือ 5 คน) หรือเขียนแทนค่าลงในสมการหาค่า Mean ได้ดังนี้:

  • ค่า Mean = (15 + 12 + 11 + 10 + 17) ÷ 5
  • ค่า Mean = 65 ÷ 5
  • ค่า Mean = 13

ดังนั้น ค่า Mean จะเท่ากับ 13 คะแนน ถ้าหากการผ่านเกณฑ์จะคิดจากค่า Mean จะผ่านที่ 13 คะแนน (แทนที่จะผ่านครึ่งที่ 15 คะแนน)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่บทความ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด