GreedisGoods » Accounting » งบการเงินรวม คืออะไร? และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม คืออะไร? และงบการเงินเฉพาะกิจการ

by Kris Piroj
งบการเงินรวม คือ งบการเงิน รวม Consolidated Financial Statement ต่างจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม คืออะไร?

งบการเงินรวม คือ งบการเงินที่จะนำตัวเลขงบการเงินจากทุกบริษัทย่อยในเครือมารวมกันเป็นงบการเงินเดียว โดยงบการเงินรวมจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุนเหมือนกันกับงบการเงินทั่วไป เพียงแต่จะตัดรายการระหว่างกันของบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยออก

งบการเงินรวม (Sonsolidated Financial Statement) เป็นรายงานทางการเงินที่รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินชุดเดียว โดยงบการเงินรวมจัดทำขึ้นเพื่อให้มุมมองแบบองค์รวมของฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัททั้งหมด แทนที่จะนำเสนอข้อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการแยกจากกัน

ตามปกติบริษัทจะจัดทำงบการเงินรวมเมื่อบริษัทหนึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ (แม้ปกติจะมากกว่า 50% แต่ถ้าหากไม่ถึงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมก็ต้องทำ) ในบริษัทอื่น ที่จะถือว่าเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อนำเสนอสถานะทางการเงินโดยรวมของทั้งกลุ่มบริษัทโดยคำนึงถึงธุรกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัททั้งหมด

โดยบริษัทย่อย คือ บริษัทที่อยู่ใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ เนื่องจากในบางครั้งด้วยเหตุผลบางอย่าง บริษัทอาจทำหลายธุรกิจไม่ว่าจะตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาใหม่ในเครือหรือนำเงินไปลงทุนในกิจการอื่นที่อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้

กล่าวคือ งบการเงินรวม (Sonsolidated Financial Statement) เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่บริษัทถือหุ้นกิจการอื่นแล้วนำงบของทุกกิจการมารวมกัน โดยสิ่งที่ทำให้งบการเงินรวมแตกต่างออกไป คือ จะตัดรายการระหว่างกันของบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยออก เนื่องจากถ้าหากไม่ตัดตัวเลขอย่างการที่บริษัทแม่ขายสินค้าให้บริษัทลูกออกก็จะทำให้งบการเงินของบริษัทแม่ออกมาสูงกว่าที่ควรจะเป็น

งบการเงินเฉพาะกิจการ คืออะไร?

งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ งบการเงินที่มาจากธุรกิจหลักของบริษัทนั้น ตัวอย่างเช่น ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ที่เห็นว่ามีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัทในภาพด้านล่าง เมื่อพูดถึงงบการเงินเฉพาะกิจการก็คือตัวเลขจากธุรกิจธนาคารเป็นหลัก

ในทางกลับกัน งบการเงินรวม คือ ตัวเลขที่เกิดจากทุกบริษัทที่ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ถือหุ้นอยู่ในตัวอย่างด้านล่าง

งบการเงินรวม คือ บริษัทย่อย งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ตัวอย่างบริษัทย่อยส่วนหนึ่งของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น KBANK ในปี 2561

งบการเงินรวม หรือ งบการเงินเฉพาะกิจการ ต้องดูอะไร?

เมื่อเข้าใจกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็จะเกิดคำถามต่อมาคือต้องดูงบการเงินไหน ระหว่างงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

ในเมื่อในงบการเงินของบริษัทมีทั้งงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) และงบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statements)

คำตอบคือ “ต้องดูทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการควบคู่กัน” เพราะการเทียบกันระหว่างทั้ง 2 แบบ จะทำให้ในเบื้องต้นการอ่านงบการเงินของคุณจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้

  1. รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจหลักหรือมาจากธุรกิจย่อย?
  2. ธุรกิจหลักรายได้สูงจริง หรือแค่สูงเพราะขายสินค้าให้บริษัทย่อย? (ที่ไม่ทำให้เกิดกำไรจริง)
  3. จริง ๆ แล้วบริษัทใหญ่ขาดทุน แต่ได้กำไรจากบริษัทย่อยจึงทำให้ในภาพรวมยังมีกำไรหรือเปล่า?

เมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานว่าว่าบริษัททำกิจการอะไร ธุรกิจมีพื้นฐานอย่างไร ตัวเลขที่ออกมาแบบนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ตัวเลขออกมาแบบนั้นเพราะอะไร (อย่างเช่น การเข้าไปซื้อบริษัทขาดทุนมาฟื้นฟู ก็สามารถทำให้งบการเงินรวมแย่ลงได้เช่นกัน)

งบการเงินรวม กับ งบการเงินเฉพาะกิจการ ต่างกันอย่างไร

หากสรุปความแตกต่างระหว่าง งบการเงินรวม (Sonsolidated Financial Statement) กับ งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statement) จะสามารถสรุปความสัมพันธ์และความแตกต่างได้ ดังนี้

งบการเงินรวม (Sonsolidated Financial Statement) คือ งบการเงินที่เกิดจากตัวเลขของทุกบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทย่อยที่นำมารวมกันเป็นงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (Separate Financial Statement) คือ งบการเงินของบริษัทใหญ่หรือบริษัทหลักเพียงบริษํทเดียวเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทใหญ่เข้าไปถือหุ้นอยู่

ดังนั้น ในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทหนึ่ง งบการเงินรวมจะเป็นสิ่งที่แสดงฐานะการเงินในภาพรวมของบริษัทดังกล่าว ในขณะการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการจะทำให้เห็นความสามารถในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ว่ามีการดำเนินงานเป็นอย่างไร เช่น หน่วยธุรกิจใดทำเงิน และหน่วยธุรกิจใดใช้เงิน เป็นต้น

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด