GreedisGoods » Investment » อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คืออะไร? (Real Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คืออะไร? (Real Interest Rate)

by Kris Piroj
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ Real Interest Rate คือ ดอกเบี้ยแท้จริง สูตร คำนวณ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คืออะไร?

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ (Nominal Interest Rate) หักลบด้วยอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ออกไป ซึ่งจะทำให้เห็นมูลค่าผลตอบแทนที่แท้จริงที่จะได้รับจากการลงทุนในประเทศนั้นว่าผลตอบแทนสามารถแซงหน้าเงินเฟ้อหรือไม่และมากแค่ไหน

โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) สามารถคำนวณได้โดยการนำอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ (Nominal Interest Rate) หักด้วยอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) หรือ Nominal Interest Rate – Inflation Rate = Real Interest Rate

ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาลประเทศ A ให้อัตราดอกกเบี้ยคงที่ปีละ 10% โดยที่ประเทศ A มีอัตราเงินเฟ้อ 2% ต่อปี ดังนั้น การคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะได้เป็น 10% – 2% = 8% ต่อปี

กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) 8% จากพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) ของประเทศ A ที่ควรจะได้ 10% เกิดจากการที่ในความเป็นจริงเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% ทำให้เมื่อหักลบกันแล้ว ผลตอบแทนจากการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศ A จะเหลือแค่ 8% 

เนื่องจาก ระหว่างที่นักลงทุนได้นำเงินไปลงทุนอยู่ในพันธบัตรนักลงทุนจะไม่สามารถใช้เงินจำนวนดังกล่าวได้ และการเกิดเงินเฟ้อ (Inflation) ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงหรือราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจนเงินเท่าเดิมซื้อสินค้าจำนวนเท่าเดิมไม่ได้อีกต่อไป

จากตัวอย่าง Real Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เราได้สมมติว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% นั่นหมายความว่าเงินจำนวนเท่าเดิมซื้อจะของได้น้อยลง 2% ตามแนวคิดของเงินเฟ้อ เมื่อเงินลงทุนจำนวนเดิมซื้อสินค้าได้น้อยลง 2% จึงทำให้ผลตอบแทน 10% ที่จะได้รับในอนาคตมีมูลค่าที่แท้จริงลดลง เพราะซื้อของได้น้อยลง (กำลังซื้อของเงินก้อนดังกล่าวไม่ได้เท่ากับ 10% ก่อนหักเงินเฟ้อออกไป)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง บอกอะไร?

การคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เป็นการคำนวณเพื่อการบอกอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจริง ๆ เมื่อตัดเงินเฟ้อออกไปจากผลตอบแทนที่ได้รับ

โดยสามารถเขียนสูตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้ว่า: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) = อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ (Nominal Interest Rate) – อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)

ทำให้หน้าที่ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) คือการนำมาใช้ในการประเมินความน่าลงทุนของหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือแม้กระทั่งเงินฝากธนาคาร โดยเฉพาะในการลงทุนข้ามประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ต่างกัน

ในสถานการณปกตินักลงทุนจะแสวงหาและเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมากกว่า เมื่อเทียบกับอีกตัวเลือหหนึ่ง เพราะในกรณีที่ Real Interest Rate หรือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง น้อยกว่า หมายความว่าดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นกำไรในท้ายที่สุดจะมีค่าน้อยกว่า ซึ่งเป็นผลจากการถูกเงินเฟ้อหักออกไปจนหมด ทำให้กลายเป็นว่าการนำเงินไปลงทุนกลับทำให้กำลังซื้อลดลงในอนาคตแทนที่จะได้กำไร

จะเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) เป็นแนวคิดที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การออม และการกู้ยืมได้แม่นยำยิ่งขึ้นจากการเพิ่มตัวแปรด้านเงินเฟ้อ (Inflation) เข้ามารวมกับดอกเบี้ย เพื่อแสดงผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยตามกำลังซื้อ (Purchasing Power) ที่เกิดขึ้นจริง

ตัวอย่าง Real Interest Rate

เพื่อการทำความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ของ 2 ตัวอย่างใน 2 กรณีเปรียบเทียบกัน

  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศ A ผลตอบแทน 8% ต่อปี โดยอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 8% – 2% = 6% ต่อปี
  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเทศ Z ให้ผลตอบแทน 20% ต่อปี แต่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 16% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 20% – 16% = 4% ต่อปี

จากตัวอย่างจะเห็นว่า โดยพื้นฐานพันธบัตรรัฐบาลของประเทศ Z ให้ผลตอบแทนสูงถึง 20% ซึ่งมากกว่าประเทศ A เกิน 2 เท่า แต่เมื่อเรานำผลตอบแทนมาหักลบด้วยเงินเฟ้อที่ทำให้มูลค่าของเงินที่ได้รับลดลงออกไป กลับกลายเป็นว่าประเทศ A ให้ผลตอบแทนมากกว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด