GreedisGoods » Economics » ดอกเบี้ย THOR คืออะไร? รู้จักดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของไทย

ดอกเบี้ย THOR คืออะไร? รู้จักดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของไทย

by K. Pair
THOR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอง THOR Rate คือ Thai Overnight Repurchase Rate

อัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คืออะไร? มาทำความรู้จักกับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศ Thai Overnight Repurchase Rate หรือ THOR Rate ที่ไม่ใช่เทพเจ้าสายฟ้าของชาวนอร์ส

THOR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารของไทย (Thai Overnight Repurchase Rate : THOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันสำหรับสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดการเงินในธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อย่างเช่น สินเชื่อ หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่จะคำนวณมาจากอัตราตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืน โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่รายวัน

การเปลี่ยนมาใช้ Thai Overnight Repurchase Rate หรือ THOR Rate คือ สิ่งที่เป็นผลตามมาหลังจากดอกเบี้ย LIBOR (London Interbank Offered Rate) ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินโลกมาอย่างยาวนานจะยุติบทบาทลงภายในสิ้นปี 2564 ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องหันมาพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศขึ้นมาเอง ดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยออ้างอิงของไทยที่จะมาแทน LIBOR นั่นเอง

ตลาดเงินไทยเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารกสิกรไทย

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการจากบทความนี้

ทำไมดอกเบี้ย THOR มาแทน LIBOR

สาเหตุหลักที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนา อัตราดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate คือ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของอังกฤษ (Financial Conduct Authority : FCA) ประกาศให้ธนาคารไม่ต้องส่งข้อมูลที่นำมาใช้คำนวณ LIBOR หลังจากปี 2564 หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น ในปี 2564 อัตราดอกเบี้ย LIBOR จะถูกยกเลิก

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ LIBOR ต้องล่มสลายเป็นผลมาจากการที่ 8 ปีก่อนได้พบการบิดเบือนข้อมูลที่ธนาคารต้องส่งให้คำนวณ LIBOR ด้วยจุดประสงค์แทรกแซงอัตราดอกเบี้ย LIBOR ส่งผลให้ตั้งแต่นั้นมาความน่าเชื่อถือของ LIBOR ลดลงมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนออกมาจากการที่ธุรกรรมในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง

การที่ LIBOR ถูกยกเลิกส่งผลให้ทุกประเทศที่เคยใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR ต้องพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงพันธบัตรภาคเอกระยะข้ามคืนขึ้นมาเอง โดยไทยเองก็จำเป็นที่จะต้องยกเลิกการใช้ อัตราดอกเบี้ย THBFIX (Thai Baht Interest Rate Fixing) ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก THBFIX คืออัตราดอกเบี้ยที่คำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย LIBOR

อัตราดอกเบี้ยธอร์ THOR (THOR: Thai Overnight Repurchase Rate) จึงเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงพันธบัตรภาคเอกระยะข้ามคืนของไทยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงพันธบัตรภาคเอกระยะข้ามคืนของไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทน LIBOR และใช้ Fallback THBFIX เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มาทดแทน THBFIX กับสัญญาเดิม (legacy contract) เท่านั้น หลังจากไม่มีการเผยแพร่ LIBOR

ดอกเบี้ย THOR อ้างอิงจากอะไร

ดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณธุรกรรม (Volume-Weighted Average) ของธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Repo) เฉพาะธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็น Qualified Transaction

สำหรับธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข Qualified Transaction จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 1. เป็นธุรกรรมที่คู่สัญญา 2 ฝั่งเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 2. เป็นธุรกรรมระยะข้ามคืนที่มีการตกลงและชำระราคาในวันนั้น โดยการตกลงเกิดขึ้นระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. รวมถึงธุรกรรมที่รายงานมายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 16.30 น.
 3. เป็นธุรกรรมขนาด 100 ล้านบาทขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มี Qualified Transaction ดอกเบี้ย THOR ในวันนั้นจะเผยแพร่โดยใช้ค่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ของวันทำการก่อนหน้าปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะข้ามคืนในวันเดียวกันจาก BIBOR ของวันทำการก่อนหน้า

ดอกเบี้ย THOR คือ Thai Overnight Repurchase Rate ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไทย แบงค์ชาติ
สมการคำนวณ อัตราดอกเบี้ย THOR ในกรณีที่ไม่มี Qualified Transaction

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น อัตราดอกเบี้ย THOR คือ อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีธุรกรรมขนาด 100 ล้านบาทขึ้นไปในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืน


THOR Average

THOR Average คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่คำนวณจากการคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR แบบทบต้นย้อนหลังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ช่วงระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อสะท้อนอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมสำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันเผยแพร่ THOR Average

โดย THOR Average จะใช้วิธีการคำนวณ โดยเริ่มจากการใช้ ดอกเบี้ย THOR วันก่อนหน้าวันเผยแพร่ THOR Average ย้อนกลับไปหาวันเดียวกันกับวันที่เผยแพร่ ในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนก่อนหน้านั้น

THOR Average คือ ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR Average
สูตรการคำนวณดอกเบี้ย THOR Average
 • t คือ วันที่เผยแพร่ข้อมูล THOR Average
 • THORi คือ อัตราดอกเบี้ย THOR ในวันทำการ i
 • i คือ วันทำการ (business day) แต่ละวันในช่วงเวลาที่คำนวณ
 • ai คือ จำนวนวันปฏิทิน (calendar day) ที่ใช้ THORi (ถ้า i คือวันศุกร์ THORi จะใช้สำหรับวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์รวม 3 วัน ai ก็จะเท่ากับ 3)
 • dc คือ จำนวนวันปฏิทิน (calendar day) ในช่วงเวลา 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน

โดยการนับจำนวนวัน dc จะนับย้อนหลังแบบวันชนวัน จาก t ไปหาที่วันเริ่มต้นคำนวณ และปรับวันเริ่มต้นคำนวณที่ตรงกับวันหยุดด้วยวิธี modified preceding (ในกรณีที่เมื่อนับแบบวันชนวันแล้ววันเริ่มต้นคำนวณตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันเริ่มต้นคำนวณไปเป็นวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าเลื่อนแล้ววันเริ่มต้นกลายเป็นเดือนก่อน ให้เลื่อนวันเริ่มต้นเป็นวันทำการถัดไปแทน)

อัตราดอกเบี้ย THOR วันนี้ ดูได้ที่ไหน

THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) จะประกาศออกมาทุกวันทำการเวลา 17.00 น. และสำหรับ THOR Average จะประกาศออกมาในเวลา 09.30 น.

โดยอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 ตัวจะประกาศออกมาที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

อ้างอิงข้อมูลจาก


Key Takeaways

 • THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารของไทย ซึ่งอ้างอิงจากธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน เฉพาะธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ตรงตามเงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ย THOR มาแทน LIBOR ที่จะถูกยกเลิกในสิ้นปี 2564
 • ดอกเบี้ย THOR เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดการเงิน สำหรับธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อย่างเช่น สินเชื่อ และหุ้นกู้
 • อัตราดอกเบี้ย THOR จะประกาศออกมาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทุกวันทำการ เวลา 17.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด