GreedisGoods » Economics » ดอกเบี้ย THOR คืออะไร? รู้จักดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของไทย

ดอกเบี้ย THOR คืออะไร? รู้จักดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของไทย

by Kris Piroj
ดอกเบี้ย THOR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอง THOR Rate คือ Thai Overnight Repurchase Rate

ดอกเบี้ย THOR คืออะไร?

THOR คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารของไทย (Thai Overnight Repurchase Rate : THOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยรายวันสำหรับสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศไทย

ฺเพื่อนำไปใช้เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดการเงินในธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Interest Rate) อย่างเช่น สินเชื่อ และหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณมาจากอัตราตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืน โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่รายวัน

การเปลี่ยนมาใช้ Thai Overnight Repurchase Rate หรือ THOR Rate คือ สิ่งที่เป็นผลตามมาหลังจากดอกเบี้ย LIBOR (London Interbank Offered Rate) ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินโลกมาอย่างยาวนานจะยุติบทบาทลงภายในสิ้นปี 2564 ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องหันมาพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศขึ้นมาเอง

ดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทยที่จะมาแทน LIBOR นั่นเอง

ตลาดเงินไทยเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารกสิกรไทย

ทำไมดอกเบี้ย THOR มาแทน LIBOR

สาเหตุหลักที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate คือ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของอังกฤษ (Financial Conduct Authority : FCA) ประกาศให้ธนาคารไม่ต้องส่งข้อมูลที่นำมาใช้คำนวณ LIBOR หลังจากปี 2564 เพราะอัตราดอกเบี้ย LIBOR จะถูกยกเลิก

โดยสาเหตุที่ทำให้ LIBOR ต้องล่มสลายเป็นผลมาจากการที่ 8 ปีก่อนได้พบการบิดเบือนข้อมูลที่ธนาคารต้องส่งให้คำนวณ LIBOR ด้วยจุดประสงค์แทรกแซงอัตราดอกเบี้ย LIBOR ส่งผลให้ตั้งแต่นั้นมาความน่าเชื่อถือของ LIBOR ลดลงมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนออกมาจากการที่ธุรกรรมในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง

การที่ LIBOR ถูกยกเลิกส่งผลให้ทุกประเทศที่เคยใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR ต้องพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงพันธบัตรภาคเอกระยะข้ามคืนขึ้นมาเอง โดยไทยเองก็จำเป็นที่จะต้องยกเลิกการใช้อัตราดอกเบี้ย THBFIX (Thai Baht Interest Rate Fixing) ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก THBFIX คืออัตราดอกเบี้ยที่คำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย LIBOR

อัตราดอกเบี้ยธอร์ THOR (THOR: Thai Overnight Repurchase Rate) จึงเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงพันธบัตรภาคเอกระยะข้ามคืนของไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทน LIBOR และใช้ Fallback THBFIX เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มาทดแทน THBFIX กับสัญญาเดิม (legacy contract) เท่านั้น หลังจากไม่มีการเผยแพร่ LIBOR

ดอกเบี้ย THOR อ้างอิงจากอะไร

ดอกเบี้ย THOR คือ อัตราดอกเบี้ยที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณธุรกรรม (Volume-Weighted Average) ของธุรกรรมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Repo) เฉพาะธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็น Qualified Transaction

สำหรับธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข Qualified Transaction จะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้

  1. ธุรกรรมที่คู่สัญญา 2 ฝั่งเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
  2. ธุรกรรมระยะข้ามคืนที่มีการตกลงและชำระราคาในวันนั้น โดยการตกลงเกิดขึ้นระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. รวมถึงธุรกรรมที่รายงานมายังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภายใน 16.30 น.
  3. ธุรกรรมขนาด 100 ล้านบาทขึ้นไป

ในกรณีที่ไม่มี Qualified Transaction ดอกเบี้ย THOR ในวันนั้นจะเผยแพร่โดยใช้ค่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ของวันทำการก่อนหน้าปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะข้ามคืนในวันเดียวกันจาก BIBOR ของวันทำการก่อนหน้า

ดอกเบี้ย THOR คือ Thai Overnight Repurchase Rate ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไทย แบงค์ชาติ
สมการคำนวณ อัตราดอกเบี้ย THOR ในกรณีที่ไม่มี Qualified Transaction

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น อัตราดอกเบี้ย THOR คือ อัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงจากดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีธุรกรรมขนาด 100 ล้านบาทขึ้นไปในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืน

THOR Average

THOR Average คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่คำนวณจากการคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR แบบทบต้นย้อนหลังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ ช่วงระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน, และ 6 เดือน เพื่อสะท้อนอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมสำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันเผยแพร่ THOR Average

โดย THOR Average จะใช้วิธีการคำนวณโดยเริ่มจากการใช้ดอกเบี้ย THOR วันก่อนหน้าวันเผยแพร่ THOR Average ย้อนกลับไปหาวันเดียวกันกับวันที่เผยแพร่ ในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนก่อนหน้านั้น

THOR Average คือ ดอกเบี้ยอ้างอิง THOR Average
สูตรการคำนวณดอกเบี้ย THOR Average
  • t คือ วันที่เผยแพร่ข้อมูล THOR Average
  • THORi คือ อัตราดอกเบี้ย THOR ในวันทำการ i
  • i คือ วันทำการ (business day) แต่ละวันในช่วงเวลาที่คำนวณ
  • ai คือ จำนวนวันปฏิทิน (calendar day) ที่ใช้ THORi (ถ้า i คือวันศุกร์ THORi จะใช้สำหรับวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์รวม 3 วัน ai ก็จะเท่ากับ 3)
  • dc คือ จำนวนวันปฏิทิน (calendar day) ในช่วงเวลา 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน

โดยการนับจำนวนวัน dc จะนับย้อนหลังแบบวันชนวัน จาก t ไปหาที่วันเริ่มต้นคำนวณ และปรับวันเริ่มต้นคำนวณที่ตรงกับวันหยุดด้วยวิธี modified preceding (ในกรณีที่เมื่อนับแบบวันชนวันแล้ววันเริ่มต้นคำนวณตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันเริ่มต้นคำนวณไปเป็นวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าเลื่อนแล้ววันเริ่มต้นกลายเป็นเดือนก่อน ให้เลื่อนวันเริ่มต้นเป็นวันทำการถัดไปแทน)

อัตราดอกเบี้ย THOR วันนี้ดูที่ไหน

THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) จะประกาศออกมาทุกวันทำการเวลา 17.00 น. และสำหรับ THOR Average จะประกาศออกมาในเวลา 09.30 น.

โดยอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 ตัวจะประกาศออกมาที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยในหน้า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

อ้างอิงข้อมูลจาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด