GreedisGoods » Economics » ดุลบริการ คืออะไร? Service Account บอกอะไร

ดุลบริการ คืออะไร? Service Account บอกอะไร

by Kris Piroj
ดุลบริการ คือ Service Account ส่วนประกอบของ ดุลบัญชีเดินสะพัด ขาดดุลบริการ เกินดุลบริการ

ดุลบริการ คืออะไร?

ดุลบริการ คือ ดุลบัญชีเดินสะพัดในส่วนที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ โดยดุลบริการ (Service Account) จะบอกว่าประเทศนั้น ๆ มีรายได้และรายจ่ายเท่าไหร่จากภาคบริการระหว่างประเทศ และอยู่ในสถานะเกินดุลบริการ (Surplus) หรือขาดดุลบริการ (Deficit)

โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ดุลบริการ (Service Account) เอาไว้ว่าเป็นผลสุทธิระหว่างรายรับและรายจ่ายของบริการระหว่างประเทศ ประกอบด้วยค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของภาคทางการ ค่าสื่อสารโทรคมนาคม ค่ารับเหมาก่อสร้าง ค่าลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า/สิทธิบัตร ค่าประกันภัย เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ รายได้จากนักท่องเที่ยวจีน รายจ่ายของคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น และรายได้จากแรงงานของคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

โดย Service Account หรือ ดุลบริการ เป็นดุลบัญชีรายการหนึ่งที่แสดงอยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ที่ทำหน้าที่แสดงเงินที่ไหลเข้าออกแต่ละประเทศ (ทำหน้าที่เหมือนงบกำไรขาดทุนของประเทศ) ซึ่งดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของดุลการชำระเงิน (Balance of Payment)

กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบ ดุลการค้า (Trade Account) จะพบว่าดุลบริการ (Service Account) เป็นสิ่งที่มีหน้าที่คล้ายกันกับดุลการค้า (Trade Account) เพียงแต่ดุลการบริการจะบันทึกรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการบริการระหว่างประเทศ (แทนที่จะบันทึกรายได้และรายจ่ายจากการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ)

ดุลบริการ (Service Account) เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายจากการบริการระหว่างประเทศ

ดุลการค้า (Trade Account) เกี่ยวกับตัวเลขการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

เกินดุลบริการ และ ขาดดุลบริการ

การขาดดุลบริการและเกินดุลบริการของดุลบริการ (Service Account) จะทำงานไม่ต่างจากจากการเกินดุลการค้าและขาดดุลการค้า ที่แสดงในดุลการค้า (Trade Account)

การเกินดุลบริการ (Surplus) คือ การที่ประเทศนั้นมีรายได้จากการบริการระหว่างประเทศมากกว่ารายจ่ายด้จากการบริการระหว่างประเทศ

การขาดดุลบริการ (Deficit) คือ การที่ประเทศนั้นมีรายจ่ายจากการบริการระหว่างประเทศมากกว่ารายได้จากการบริการระหว่างประเทศ

โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

  • ขาดดุลบริการ คือ รายได้จากบริการ < รายจ่ายจากการบริการ
  • เกินดุลบริการ คือ รายได้จากบริการ > รายจ่ายจากการบริการ

ดุลบริการของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยรายได้จากทั้งดุลบริการ (Service Account) และ ดุลการค้า (Trade Account) ในบางเดือนจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากไทยมีรายได้จากทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว

ดุลบริการของไทยจะรวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะถูกรวมอยู่ในดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) ในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด