GreedisGoods » Economics » ดุลบริการ คืออะไร? Service Account บอกอะไร

ดุลบริการ คืออะไร? Service Account บอกอะไร

by Kris Piroj
ดุลบริการ คือ Service Account ส่วนประกอบของ ดุลบัญชีเดินสะพัด ขาดดุลบริการ เกินดุลบริการ

ดุลบริการ คืออะไร?

ดุลบริการ คือ ดุลบัญชีเดินสะพัดในส่วนที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับการบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ โดยดุลบริการ (Service Account) จะบอกว่าประเทศนั้น ๆ มีรายได้และรายจ่ายเท่าไหร่จากภาคบริการระหว่างประเทศ และอยู่ในสถานะเกินดุลบริการ (Surplus) หรือขาดดุลบริการ (Deficit)

ตัวอย่างเช่น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ รายได้จากนักท่องเที่ยวจีน รายจ่ายของคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น และรายได้จากแรงงานของคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

โดย Service Account หรือ ดุลบริการ คือ ดุลบัญชีรายการหนึ่งที่แสดงอยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ที่ทำหน้าที่แสดงเงินที่ไหลเข้าออกแต่ละประเทศ (ทำหน้าที่เหมือนงบกำไรขาดทุนของประเทศ) ซึ่งในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ก็จะเป็นส่วนที่แสดงอยู่ในดุลการชำระเงิน (Balance of Payment)

ซึ่งถ้าหากใครรู้จัก ดุลการค้า (Trade Account) อยู่แล้ว จะเห็นว่าดุลบริการ (Service Account) เป็นสิ่งที่มีหน้าที่คล้ายกันกับดุลการค้า (Trade Account) เพียงแต่ดุลการบริการจะบันทึกรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการบริการระหว่างประเทศ (แทนที่จะบันทึกรายได้และรายจ่ายจากการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ)

ดุลบริการ (Service Account) เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายจากการบริการระหว่างประเทศ

ดุลการค้า (Trade Account) เกี่ยวกับตัวเลขการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ


เกินดุลบริการ และ ขาดดุลบริการ

การขาดดุลบริการและเกินดุลบริการของดุลบริการ (Service Account) จะทำงานไม่ต่างจากจากการเกินดุลการค้าและขาดดุลการค้า ที่แสดงในดุลการค้า (Trade Account)

การเกินดุลบริการ (Surplus) คือ การที่ประเทศนั้นมีรายได้จากการบริการระหว่างประเทศมากกว่ารายจ่ายด้จากการบริการระหว่างประเทศ

การขาดดุลบริการ (Deficit) คือ การที่ประเทศนั้นมีรายจ่ายจากการบริการระหว่างประเทศมากกว่ารายได้จากการบริการระหว่างประเทศ

หรือสามารถสรุปได้ ดังนี้

  • ขาดดุลบริการ คือ รายได้จากบริการ < รายจ่ายจากการบริการ
  • เกินดุลบริการ คือ รายได้จากบริการ > รายจ่ายจากการบริการ

ดุลบริการของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยรายได้จากทั้งดุลบริการ (Service Account) และ ดุลการค้า (Trade Account) ในบางเดือนจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากไทยมีรายได้จากทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว

สามารถดูตัวเลขดุลบริการของไทยได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะถูกรวมอยู่ในดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) ในส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)

บทความที่เกี่ยวข้อง