GreedisGoods » Economics » ดุลบริการ คืออะไร? (Service Account)

ดุลบริการ คืออะไร? (Service Account)

by K. Pair
ดุลบริการ คือ Service Account ส่วนประกอบของ ดุลบัญชีเดินสะพัด บริการ ดุล

ดุลบริการ คือ ดุลบัญชีรายการหนึ่งที่อยู่ใน ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) ที่ทำหน้าที่แสดงเงินที่ไหลเข้าออกแต่ละประเทศ (ทำหน้าที่เหมือน งบกำไรขาดทุน ของประเทศ) ซึ่งในส่วนของ ดุลบัญชีเดินสะพัด ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) อีกที

สำหรับในส่วนของ ดุลบริการ (Service Account) คือ ดุลบัญชีที่จะบอกว่าประเทศนั้น ๆ มีรายได้และรายจ่ายเท่าไหร่จากภาคบริการระหว่างประเทศ โดยดุลบริการก็จะมีการขาดดุลและเกินดุลเช่นเดียวกันกับ ดุลการค้า (Trade Account)

ตัวอย่างเช่น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ รายได้จากนักท่องเที่ยวจีน รายจ่ายของคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น รายได้จากแรงงานของคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

ซึ่งถ้าหากใครรู้จัก ดุลการค้า (Trade Account) อยู่แล้ว ก็จะเห็นว่า ดุลบริการ (Service Account) เป็นสิ่งที่มีหน้าที่คล้ายกันกับ ดุลการค้า (Trade Account) เพียงแต่ดุลการบริการจะบันทึกรายได้และรายจ่ายเกี่ยวกับการบริการระหว่างประเทศ (แทนที่จะบันทึกรายได้และรายจ่ายจากการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ)

ดุลบริการ (Service Account) เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายจากการบริการระหว่างประเทศ

ดุลการค้า (Trade Account) เกี่ยวกับตัวเลขการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ


เกินดุล ขาดดุล ดุลบริการ

สำหรับการ ขาดดุลและเกินดุล ของ ดุลบริการ (Service Account) ก็ทำงานไม่ต่างจาก ดุลการค้า (Trade Account)

โดยการเกินดุลบริการก็คือการที่มีรายได้จากการบริการระหว่างประเทศมากกว่ารายจ่าย ในขณะที่การขาดดุลบริการคือการที่มีรายจ่ายจากการบริการระหว่างประเทศมากกว่ารายได้จากการบริการระหว่างประเทศ

ขาดดุลบริการ คือ รายได้จากบริการ < รายจ่ายจากการบริการ (บริการระหว่างประเทศ)

เกินดุลบริการ คือ รายได้จากบริการ > รายจ่ายจากการบริการ (บริการระหว่างประเทศ)

ดุลบริการของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย รายได้จากทั้ง ดุลบริการ (Service Account) และ ดุลการค้า (Trade Account) ในบางเดือนจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากไทยมีรายได้จากทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว

สามารถดูตัวเลข ดุลบริการของไทยได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะถูกรวมอยู่ใน ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) ในส่วนของ ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด