GreedisGoods » Business » วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วย ตาราง EFAS

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วย ตาราง EFAS

by K. Pair
ตาราง EFAS คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

EFAS หรือ ตาราง EFAS คือ การนำข้อมูลจากการตรวจสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก (ด้วยวิธีอะไรก็ตาม) สรุปลงใน ตาราง EFAS เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยภายนอกแต่ละด้าน (ที่สำคัญไม่เท่ากัน) มีผลกระทบและสำคัญมากน้อยแค่ไหน เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขต่อไป

ข้อมูลของ ปัจจัยภายนอก (External Factors) อาจเป็นผลมาจาก:

PEST Analysis  หรือ PESTEL Analysis
Five Forces Model

แต่โดยปกติการวิเคราะห์ EFAS มักจะเป็นผลของการวิเคราะห์ SWOT Analysis


รูปแบบของ ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary)

ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary) จะมีทั้งหมด 5 คอลัมน์ (Column):

คอลัมน์ที่ 1 – รายการปัจจัยภายนอก ทั้งโอกาสและอุปสรรค

คอลัมน์ที่ 2 – น้ำหนัก แสดงว่ารายการแต่ละรายการมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน โดยใส่เป็นเลขตั้งแต่ 0.00 (ไม่สำคัญ) ไปจนถึง 1.00 (สำคัญสุด) แต่ผลรวมของคอลัมน์ “น้ำหนัก” จะต้องเท่ากับ 1.00

คอลัมน์ที่ 3 – ระดับคะแนน (Rating) เป็นการให้คะแนน 1 ถึง 5 ตามดุลยพินิจ กรณีอุปสรรคให้คิดว่าจาก 1-5 บริษัทรับมือได้ดีแค่ไหน  ส่วนโอกาสจากคะแนน 1-5 บริษัทใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้มากแค่ไหน

คอลัมน์ที่ 4 – คะแนนรวม (Score) มาจากการนำเลขจากคอลัมน์ น้ำหนัก x ระดับ

คอลัมน์ที่ 5 – ข้อเสนอแนะ หากต้องการให้เหตุผลปัจจัยนั้นๆ

Column หรือ คอลัมน์ คือ แนวตั้งของตาราง


ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือ ตาราง EFAS

 ปัจจัยภายนอก
(External Factors)
   
น้ำหนัก (Weight)ระดับ (Rating)คะแนนรวม (Score)ข้อเสนอแนะ (Comments)
โอกาส (Opportunities)    
1.ปัจจุบันคนทุกเพศ ทุกวัยใส่ใจกับความงามมากขึ้น0.10 30.30มีกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
2.ปัจจุบันเกิดกระแสทำให้คนชอบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติมากขึ้น 0.15 50.75มีโอกาสทำผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆออกสู่ตลาด
3.ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ Beauty มากกว่าเครื่องสำอางแบรนด์อื่น 0.20 40.80มีฐานลูกค้าที่เข้มแข็ง
อุปสรรค (Threats)    
1.มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น 0.1520.30ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง
2.การแข่งขันสูงมาก หลายๆ Product ต้องขายชนกับแบรนด์ใหญ่ๆ 0.203 0.60เกิดต้นทุนในการทำโปรฯ
เพื่อแข่งขัน
3.หลายแบรนด์ผลิตจากโรงงานเดียวกัน
ทำให้คนหันไปซื้อจากแบรนด์ที่ถูกกว่าแต่คุณภาพเหมือนกัน
 0.20 30.60  ทำให้เกิดสงครามราคา
รวม 1.00 3.35 

จากตาราง EFAS จะทำให้เห็นว่า บริษัทสามารถใช้ประโยชน์และได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกแต่ละอย่างมากน้อยแค่ไหน และจะทำให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยใดเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุง (จากคะแนน และน้ำหนักของปัจจัยนั้นๆ)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด