GreedisGoods » Business » EFAS คืออะไร? วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย ตาราง EFAS Matrix

EFAS คืออะไร? วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย ตาราง EFAS Matrix

by Kris Piroj
EFAS คือ ตาราง EFAS Matrix คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก External Factors Analysis Summary Matrix

EFAS คืออะไร?

EFAS คือ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis Summary) โดยตาราง EFAS Matrix คือการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือใดก็ตาม สรุปลงในตาราง EFAS เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยภายนอกแต่ละด้านที่สำคัญไม่เท่ากันว่ามีผลกระทบและสำคัญมากน้อยแค่ไหน เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขต่อไป

เนื่องจากในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) ด้วยเครื่องมืออย่างเช่น PEST Analysis, Five Forces Model, และ SWOT Analysis อาจได้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจได้มากถึง 20 ปัจจัยหรือมากกว่า ทั้งปัจจัยที่ส่งผลมากและส่งผลน้อย

การใช้ EFAS Matrix คือสิ่งที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยภายนอกที่เป็นผลดีและผลเสียต่อธุรกิจเหล่านั้นว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่ธุรกิจจะหาทางป้องกันปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และใช้ประโยชน์ปัจจัยที่เป็นโอกาสเหล่านั้นต่อไป


ตาราง EFAS

ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary) คือ ตารางที่ประกอบไปด้วย 5 คอลัมน์ (Column):

คอลัมน์ที่ 1 – รายการปัจจัยภายนอก (External Factors) ทั้งปัจจัยภายนอกที่โอกาสและอุปสรรค

คอลัมน์ที่ 2 – น้ำหนัก (Weight) ที่แสดงว่ารายการแต่ละรายการมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน โดยใส่เป็นเลขตั้งแต่ 0.00 (ไม่สำคัญ) ไปจนถึง 1.00 (สำคัญสุด) แต่ผลรวมของคอลัมน์ “น้ำหนัก” จะต้องเท่ากับ 1.00

คอลัมน์ที่ 3 – ระดับคะแนน (Rating) เป็นการให้คะแนน 1 ถึง 5 ตามดุลยพินิจของผู้วิเคราะห์ EFAS กรณีอุปสรรคให้คิดว่าจาก 1-5 บริษัทรับมือได้ดีแค่ไหน ส่วนโอกาสจากคะแนน 1-5 บริษัทใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นได้มากแค่ไหน

คอลัมน์ที่ 4 – คะแนนรวม (Score) มาจากการนำเลขจาก “คอลัมน์น้ำหนัก x ระดับ”

คอลัมน์ที่ 5 – ข้อเสนอแนะ (Comments) หากต้องการให้เหตุผลในปัจจัยนั้น ๆ ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้

ตัวอย่าง EFAS Matrix

ตัวอย่าง ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary) หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของบริษัท Beauty ที่ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ โดยสรุปข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญต่อธุรกิจได้ดังนี้:

ตัวอย่าง EFAS คือ EFAS Matrix คือ ตาราง External Factors Analysis Summary Matrix

จากตาราง EFAS จะทำให้เห็นว่า บริษัท Beauty สามารถใช้ประโยชน์และได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกแต่ละปัจจัยมากน้อยแค่ไหน และจะทำให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยใดเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุง จากคะแนนและน้ำหนักของปัจจัยนั้น ๆ

จากตัวอย่างจะเห็นว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท Beauty มากที่สุดคือ “ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ Beauty มากกว่าเครื่องสำอางแบรนด์อื่น” ที่ 0.8 คะแนน ในขณะที่ปัจจัยที่ภายนอกที่ส่งผลต่อบริษัทรองลงมาคือ “การที่ปัจจุบันเกิดกระแสทำให้คนชอบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติมากขึ้น” ที่ 0.75 คะแนน

ส่วนด้านอุปสรรคที่มีผลต่อธุรกิจมากที่สุดในตาราง EFAS Matrix คือ “การแข่งขันสูงมาก หลาย Product ต้องขายชนกับแบรนด์ใหญ่” และ “หลายแบรนด์ผลิตจากโรงงานเดียวกันทำให้คนหันไปซื้อจากแบรนด์ที่ถูกกว่าแต่คุณภาพเหมือนกัน” ที่คะแนน 0.6 คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด