GreedisGoods » Business » วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย ตาราง IFAS

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย ตาราง IFAS

by K. Pair
IFAS คือ ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายใน IFAS Matrix

IFAS หรือ ตาราง IFAS คือ การนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (ด้วยวิธีอะไรก็ตาม) สรุปลงใน ตาราง IFAS เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยภายในที่ควรปรับปรุง

ข้อมูลปัจจัยภายในอาจมาจาก

SWOT Analysis
7s Framework
VRIO

รูปแบบของ ตาราง IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

มีทั้งหมด 5 คอลัมน์ (Column):

คอลัมน์ที่ 1 – รายการปัจจัยภายใน จุดแข็งและจุดอ่อน
คอลัมน์ที่ 2 – น้ำหนัก แสดงว่ารายการแต่ละรายการมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน โดยใส่เป็นเลขตั้งแต่ 0.00 (ไม่สำคัญ) ไปจนถึง 1.00 (สำคัญสุด) แต่ผลรวมของคอลัมน์ “น้ำหนัก” จะต้องเท่ากับ 1.00
คอลัมน์ที่ 3 – ระดับคะแนน (Rating) เป็นการให้คะแนน 1 ถึง 5 ตามดุลยพินิจ กรณีจุดอ่อนให้คิดว่าจาก 1-5 จุดอ่อนนี้มีผลต่อบริษัทมากแค่ไหนและรับมือได้ดีแค่ไหน  ส่วนจุดแข็งจากคะแนน 1-5 จุดแข็งนี้มีผลมากแค่ไหน อยู่ในระดับไหนเมื่อเที่ยบกับคู่แข่งและบริษัทใช้ประโยชน์จากจุดแข็งได้มากแค่ไหน
คอลัมน์ที่ 4 – คะแนนรวม (Score) มาจากการนำเลขจากคอลัมน์ น้ำหนัก x ระดับ
คอลัมน์ที่ 5 – ข้อเสนอแนะ หากต้องการให้เหตุผลปัจจัยนั้นๆ

สำหรับคนงง … Column หรือ คอลัมน์ คือ แนวตั้งของตาราง

รูปแบบตาราง IFAS จะเหมือนกับตาราง EFAS (ต่างกันแค่ข้อมูลที่อยู่ในตาราง)


ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือ ตาราง IFAS

 ปัจจัยภายใน
(Internal Factors)
   
น้ำหนัก (Weight)ระดับ (Rating)คะแนนรวม (Score)ข้อเสนอแนะ (Comments)
จุดแข็ง (Strength)    
1.บริษัทมีการเงินที่มั่นคงมากๆ0.10 30.30 
2.เป็นสินค้าจากธรรมชาติ (ซึ่งตอบสนอง Trend) 0.20 51.00 
3.บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัยกว่าคู่แข่ง
ทำให้สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ตลอด
 0.15 40.60 
จุดอ่อน (Weakness)    
1.ในราคาที่เท่ากันสินค้าของเรามีปริมาณที่น้อยกว่า 0.1520.30 
2.มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลายเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น 0.203 0.60 
3.จับตลาดหลายกลุ่มจนไม่เด่นซักกลุ่ม 0.20 30.60 
รวม 1.00ไม่ต้องรวม !3.40 

จากตาราง IFAS จะทำให้เห็นว่า บริษัทมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญในเรื่องใดบ้าง และทำให้เห็นชัดเจนว่าตัวไหนเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงก่อน

จุดอ่อน ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้เข้มแข็งขึ้น

จุดแข็ง ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด