GreedisGoods » Business » IFAS คืออะไร? วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยตาราง IFAS

IFAS คืออะไร? วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยตาราง IFAS

by Kris Piroj
IFAS คือ ตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายใน IFAS Matrix คือ Internal Factors Analysis Summary Matrix

IFAS คืออะไร?

IFAS คือ ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis Summary) โดยตาราง IFAS จะเกิดจากการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออะไรก็ตามมาสรุปลงในตาราง IFAS Matrix เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยภายในแต่ละด้านที่สำคัญไม่เท่ากันว่ามีผลกระทบและสำคัญมากน้อยแค่ไหนต่อธุรกิจ

โดยข้อมูลปัจจัยภายใน (Internal Factors) อาจได้มาจากเครื่องมือทางกลยุทธ์ อย่างเช่น VRIO, 7S Framework, และ SWOT Analysis

ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายในอาจพบว่ามีปัจจัยภายในทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส่งผลต่อธุรกิจได้มากถึง 20 ปัจจัย (หรือมากกว่า) ทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจมากและน้อย

การใช้ IFAS Matrix คือสิ่งที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจเหล่านั้นว่าปัจจัยใดส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่ธุรกิจจะหาทางใช้ประโยชน์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง และปรับปรุงแก้ไขปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน

ตาราง IFAS

ตาราง IFAS (Internal Factors Analysis Summary) คือ ตารางที่ประกอบได้ด้วย 5 คอลัมน์ (Column) ดังนี้:

คอลัมน์ที่ 1 – รายการปัจจัยภายใน (Internal Factors) ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน

คอลัมน์ที่ 2 – น้ำหนัก (Weight) ที่แสดงว่ารายการแต่ละรายการมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน โดยใส่เป็นเลขตั้งแต่ 0.00 (ไม่สำคัญ) ไปจนถึง 1.00 (สำคัญที่สุด) แต่ผลรวมของคอลัมน์ “น้ำหนัก” จะต้องเท่ากับ 1.00

คอลัมน์ที่ 3 – ระดับคะแนน (Rating) เป็นการให้คะแนน 1 ถึง 5 ตามดุลยพินิจของผู้วิเคราะห์ IFAS กรณีจุดอ่อนให้คิดว่าจาก 1-5 จุดอ่อนนี้มีผลต่อบริษัทมากแค่ไหนและรับมือได้ดีแค่ไหน ส่วนจุดแข็งจากคะแนน 1-5 จุดแข็งนี้มีผลมากแค่ไหน อยู่ในระดับไหนเมื่อเที่ยบกับคู่แข่งและบริษัทใช้ประโยชน์จากจุดแข็งได้มากแค่ไหน

คอลัมน์ที่ 4 – คะแนนรวม (Score) มาจากการนำเลขจาก “คอลัมน์น้ำหนัก x ระดับ”

คอลัมน์ที่ 5 – ข้อเสนอแนะ หากต้องการให้เหตุผลปัจจัยนั้น ๆ (อาจจะไม่ใส่ก็ได้)

จะเห็นว่ารูปแบบตาราง IFAS จะเหมือนกับตาราง EFAS โดยต่างกันเพียงแค่ข้อมูลที่อยู่ในตาราง

ตัวอย่าง IFAS Matrix

ตัวอย่าง ตาราง IFAS (Internal Factors Analysis Summary) ที่ได้จากวิเคราะห์ปัจจัยภายในของบริษัท Goods โดยสรุปข้อมูลปัจจัยภายในที่สำคัญต่อธุรกิจได้ดังนี้:

IFAS คือ Internal Factors Analysis Summary ตัวอย่าง IFAS ตาราง IFAS Matrix

จากตาราง IFAS จะทำให้เห็นว่าบริษัทมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่สำคัญในเรื่องใดบ้าง และทำให้เห็นชัดเจนว่าตัวไหนเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงก่อนหลัง โดยบริษัทควรทำจุดอ่อนให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำให้เข้มแข็งขึ้น ในขณะที่ต้องรักษาจุดแข็งเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จากตัวอย่างจะเห็นว่าจุดแข็งด้านการเป็นสินค้าธรรมชาติซึ่งตอบสนองเทรนด์ในปัจจุบันเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของแบรนด์ ในขณะที่จุดอ่อนที่ต้องรีบแก้ไขที่สุดคือการจับตลาดหลายกลุ่มและการที่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลายเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด