GreedisGoods » Accounting » ต้นทุนการผลิต คืออะไร? ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง

ต้นทุนการผลิต คืออะไร? ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
ต้นทุนการผลิต คือ Manufacturing Cost คือ ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง Production Cost

ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าบางอย่างขึ้นมา โดยต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) ประกอบด้วยต้นทุน 3 ส่วน คือ ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) และ ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead)

โดยแต่ละส่วนของต้นทุนการผลิตหรือ Manufacturing Cost มีความหมายดังนี้:

ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) คือ ต้นทุนการผลิตที่มาจากต้นทุนค่าวัตถุดิบของสินค้านั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในสินค้าแต่ละประเภท เช่น การผลิตชาเขียวก็จะมีต้นทุนจากน้ำและใบชา เป็นต้น

ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแปรรูป วัตถุดิบ (Material) ไปเป็น สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)

ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead) หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าค่าโสหุ้ย เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ผันแปรตามจำนวนการผลิต โดยส่วนมากค่าใช้จ่ายโรงงานหรือ Manufacturing Overhead มักจะเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)

ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง

อย่างที่ได้อธิบายในตอนต้นว่า ต้นทุนการผลิต คือ ต้นทุนที่เกิดจากต้นทุน 3 ส่วน คือ ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) และ ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead)

ทำให้สามารถเขียนเป็นสมการต้นทุนการผลิตได้ดังนี้:

ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนแรงงาน + ค่าใช้จ่ายโรงงาน

ตัวอย่างเช่น บริษัท GIGS  มีต้นทุนการผลิตเกิดขึ้นใน 1 เดือนดังนี้คือ ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) ทั้งหมด 100,000 บาท ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ทั้งหมด 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead) 9,000 บาท และใน 1 เดือนที่ผ่านมาบริษัท GIGS ผลิตสินค้าทั้งหมด 10,000 ชิ้น

ต้นทุนการผลิต = 100,000 + 10,000 + 9,000 หรือต้นทุนการผลิตรวมของบริษัท GIGS = 119,000 บาท

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

นอกจากนี้ สามารถนำตัวเลขที่ได้จากการหาต้นทุนการผลิตรวม (Total Manufacturing Cost) มาใช้คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยได้จากการนำ ต้นทุนการผลิตรวมหารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิต ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้:

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย = ต้นทุนการผลิตรวม ÷ จำนวนหน่วยผลิต

จากตัวอย่างเดิมเมื่อคำนวณจะได้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย = 119,000 ÷ 10,000

ดังนั้น ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าจากตัวอย่าง = 11.90 บาทต่อชิ้น


สรุป ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)

Manufacturing Cost หรือ ต้นทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าขึ้นมา โดยต้นทุนการผลิตประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

  1. ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost)
  2. ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost)
  3. ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead)

โดยต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) ทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์ที่สามารถเขียนในรูปสมการได้คือ: ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนแรงงาน + ค่าใช้จ่ายโรงงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง