Home Business ต้นทุนทางการเงิน คือ อะไร ? (Financial Cost)

ต้นทุนทางการเงิน คือ อะไร ? (Financial Cost)

by greedisgoods
ต้นทุนทางการเงิน คือ financial costs ต้นทุนดอกเบี้ย

ทำความรู้จักกับ ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) มาดูกันว่า ต้นทุนทางการเงิน คือ อะไร !? และมีอะไรบ้างที่เป็น ต้นทุนทางการเงิน

Financial Cost หรือ ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนของกิจการ หรือต้นทุนที่เกิดจากการบริหารเงินทุนของกิจการ

หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเงินนั่นเอง

สำหรับ ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันดี ก็คือ ดอกเบี้ย (Interest) จากเงินกู้ ที่กิจการกู้มาลงทุน

โดยส่วนใหญ่ ต้นทุนทางการเงิน หรือ Financial Cost นั้นก็จะเกิดมาจาก กิจกรรมจัดหาเงินทุน


ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) อื่น ๆ

นอกจาก ดอกเบี้ยจากการกู้เงินแล้ว ต้นทุนทางการเงินยังรวมถึง ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ของธนาคารที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินด้วย

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมในการทำ L/C หรือ Letter of Credit จากการชำระเงินระหว่างประเทศของกิจการ

สรุป ต้นทุนทางการเงิน หรือ Financial Cost คือต้นทุนที่มีสาเหตุมาจาก “เงิน” ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ยอื่น ๆ และรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก ค่าธรรมเนียม (Fee)

Alert !

อย่าจำสับสนเพราะชื่อภาษาไทยที่เรียกว่า ต้นทุนทางการเงิน จนทำให้คิดไปเองว่า ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจ่ายเงิน


 

บทความที่เกี่ยวข้อง