GreedisGoods » Business » ต้นทุนทางการเงิน คืออะไร? (Financial Cost)

ต้นทุนทางการเงิน คืออะไร? (Financial Cost)

by Kris Piroj
ต้นทุนทางการเงิน คือ Financial Costs ต้นทุน ดอกเบี้ย บัญชี

ต้นทุนทางการเงิน คืออะไร?

ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนของกิจการ หรือต้นทุนที่เกิดจากการบริหารเงินทุนของกิจการ กล่าวคือ ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเงินของกิจการนั่นเอง

สำหรับตัวอย่างต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ที่หลายคนคุ้นเคยและสามารถนึกภาพตามได้ง่ายที่สุดก็คือต้นทุนจาก ดอกเบี้ย (Interest) ที่เกิดจากเงินกู้ที่กิจการกู้มาลงทุนขยายกิจการ

Financial Cost หรือ ต้นทุนทางการเงิน คือต้นทุนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจโดยตรง แต่ต้นทุนทางการเงินจะเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน หรือ ดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการต้องการเงินทุนจากภายนอก (จากธนาคารและสถาบันการเงิน) เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนภายในกิจการเพื่อการดำเนินงาน

และสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจเกิด ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) เป็นเพราะการที่กิจการมีเงินทุนไม่เพียงพอหรือไม่มากพอ

นอกจากนี้การที่ ต้นทุนทางการเงินคือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินเพื่อนำเงินกู้จำนวนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้กิจการต้องบันทึก ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมลงในบัญชี เพื่อใช้หักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้

Key Takeaways

  • ต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเรื่องเงิน และการกิจกรรมจัดหาเงินทุนของกิจการ
  • ตัวอย่างของ ต้นทุนทางการเงิน ที่ง่ายที่สุด คือ ดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อธุรกิจกู้เงิน และค่าธรรมเนียม
  • ต้นทุนทางการเงินทั้งหมดจะถูกบันทึกลงบัญชี และสามารถนำไปใช้หักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี

ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) อื่น ๆ

นอกจาก ดอกเบี้ยจากการกู้เงินแล้ว ต้นทุนทางการเงินยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน การกู้เงิน หรือการจัดหาเงินทุนของกิจการ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมทางการเงิน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคารที่เกิดขึ้นจากการกู้เงิน

ตัวอย่างต้นทุนทางการเงินเช่น ค่าธรรมเนียมในการทำ L/C หรือ Letter of Credit เพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศของกิจการที่ทำการค้าระหว่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการประเมินวงเงินกู้ของธนาคารตอนที่กิจการขอกู้เงิน

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย …

Financial Costs ในภาษาไทยมีชื่อเรียกว่า ต้นทุนทางการเงิน ทำให้หลายคนสับสนจนทำให้คิดไปเองว่า ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนทุกอย่างที่เกิดจากการจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดไปไกลพอสมควร

สรุป ต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) คือต้นทุนของกิจการที่มีสาเหตุมาจาก “เงิน” และ “กิจกรรมการจัดหาเงินทุน” ไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก ค่าธรรมเนียม (Fee) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ

ตัวอย่าง ต้นทุนทางการเงิน มีอะไรบ้าง

  • ดอกเบี้ยเงินกู้
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการวงเงินกู้
  • ค่าธรรมเนียมการประเมินวงเงินกู้
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกู้ยืม
  • ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม Letter of Credit
  • ค่าธรรมเนียม Bill for Collection

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด