GreedisGoods » Business » ทฤษฎีของโอไฮโอ กับ พฤติกรรมของผู้นำ (ทฤษฎีผู้นำ)

ทฤษฎีของโอไฮโอ กับ พฤติกรรมของผู้นำ (ทฤษฎีผู้นำ)

by K. Pair
ทฤษฎีของโอไฮโอ คือ Ohio State Study

The Ohio State Study หรือ ทฤษฎีของโอไฮโอ คือ ทฤษฎีผู้นำที่ใช้แบ่งและแสดงให้เห็นลักษณะพฤติกรรมของผู้นำ โดย The Ohio State Study หรือ ทฤษฎีของโอไฮโอ จะเป็นทฤษฎีที่แบ่งพฤติกรรมของผู้นำเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ (Initiating Structure)
2. พฤติกรรมมุ่งงาน (Consideration)

โดยพฤติกรรมทั้ง 2 ลักษณะจะเป็นอิสระจากกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น การผู้นำที่มีลักษณะพฤติกรรมมุ่งงานสูง อาจจะมีพฤติกรรมมุ่งคนต่ำหรือสูงก็ได้


พฤติกรรมมุ่งงาน (Initiating Structure)

ผู้นำที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้จะเน้นความสำเร็จของงาน (Task Achievement)

สนใจในความคืบหน้าของงาน มักจะกระตุ้นให้ลูกน้องหรือพนักงานรับผิดชอบงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวอย่างของประเทศที่ลักษณะพฤติกรรมมุ่งงาน เช่น ญี่ปุ่น ชาติตะวันตก


พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ หรือ พฤติกรรมมุ่งคน (Consideration)

ผู้นำที่มีพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์ เป็นผู้นำที่เน้นสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานหรือลูกน้อง เนื่องจากเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้งานสำเร็จและเป็นไปอย่างราบรื่น

โดยพฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์มักจะพบในประเทศที่เน้นความเป็นครอบครัว

ตัวอย่างเช่น ละตินอเมริกา ไทย จีน ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆในเอเชีย


อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าพฤติกรรมทั้ง 2 ไม่มีผลต่อกัน ทำให้สามารถแบ่งลักษณะของ ผู้นำตามทฤษฎีของโอไฮโอ ได้ 4 ลักษณะ

1) ผู้นำที่มุ่งงานเพียงอย่างเดียว
2) ผู้นำที่มุ่งความสัมพันธ์อย่างเดียว
3) ผู้นำที่มุ่งทั้งงานและสัมพันธ์
4) ผู้นำที่ไม่มุ่งงานและไม่มุ่งสัมพันธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด