ทฤษฎีความต้องการ มาสโลว์ คือ อะไร ? (Maslow)

ทฤษฎีความต้องการ มาสโลว์ คือ Maslow

Maslow’s Hierarchy of Need หรือ ทฤษฎีลำดับขั้น ความต้องการของมนุษย์ โดย Abraham Maslow


Maslow’s Hierarchy of Needs หรือ ทฤษฎีความต้องการ ของ มาสโลว์ คือ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มักถูกกล่าวถึงในเรื่องการตอบสนองผู้บริโภคในทางการตลาด

Maslow’s Hierarchy of Needs หรือ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ นำเสนอโดย Abraham Maslow ซึ่งจะแบ่งลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 ความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ ไปจนถึงขั้นที่ 5 ขั้นสูงสุด

โดย ทฤษฎีความต้องการ ของ Maslow ทั้ง 5 ขั้น ของ Maslow ประกอบด้วย 

Physiological คือ ความต้องการทางกายภาพ
Safety
คือ ความต้องการความปลอดภัย
Love and Belonging
คือ ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ
Esteem
คือ ความต้องการความเคารพนับถือ
Self Acualization
คือ ความต้องการสูงสุดในชีวิต


พีระมิดความต้องการของมาสโลว์

พีระมิด Maslow ทฤษฎีความต้องการ มาสโลว์

เริ่มจากล่างสุด ที่เป็น ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

จากทฤษฎีความต้องการของ Maslow จะเห็นว่า “ยิ่งเป็นความต้องการในขั้นที่สูงขึ้น จะยิ่งมีจำนวนคนที่ได้รับการตอบสนองน้อยลง” เหมือนพีระมิดที่ยิ่งสูงขึ้น ยอดก็จะยิ่งแคบลง


Physiological Needs

Physiological คือ ความต้องการทางกายภาพ

ความต้องการทางกายภาพ (Physiological) เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้สามารถอยู่รอด ได้แก่ น้ำ อาหาร ยา ที่อยู่อาศัย เพศสัมพันธ์ (เพื่อสืบพันธ์ุ)

Safety Needs

Safety คือ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

เมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองเพียงพอ มนุษย์ก็จะเริ่มต้องการความปลอดภัย

เช่น ความปลอดภัยของชีวิต เริ่มห่วงสุขภาพ การประกันชีวิต หรือประกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน (ฝากเงินไว้ที่ธนาคาร)

Love and Belonging Needs

Love and Belonging คือ ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ

จะเห็นว่าความปลอดภัย 2 อย่างแรกเป็นความปลอดภัยในเรื่องทางกายภาพทั้งสิ้น เมื่อความต้องการทางกายภาพทั้ง 2 ถูกตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์มากขึ้น (Emotional)

ซึ่งในขั้นที่ 3 มนุษย์จะต้องการความรัก ความสัมพันธ์ ต้องการเป็นเจ้าของ ต้องการการยอมรับในสังคม เช่น การแต่งตัว การออกงานสังสรรค์ มีคนรัก

Esteem Needs

Esteem คือ ความต้องการความเคารพนับถือ

หลังจากสามารถตอบสนองความต้องการในการเป็นที่ยอมรับในขั้นที่ 3 ได้แล้ว ในขั้นที่ 4 มนุษย์จะต้องการความเคารพนับถือ ต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง ความมั่นใจ ซึ่งหมายถึงอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น

เช่น การใช้สินค้าที่แพงกว่า ต้องการความดูดี เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความสำเร็จของตน


Self Actualization Needs

Self Actualization คือ ความต้องการสูงสุดในชีวิต

เป็นความต้องการขั้นสุดท้ายของมนุษย์ หลังจากได้รับการตอบสนองใน 4 ขั้นแรกแล้ว ในขั้นนี้ ความต้องการในแต่ละคนจะต่างกันออกไป

Self Actualization คือ อะไรที่อยากเป็น อยากมี (ที่ค่อนข้างจะเป็นเป้าหมายสูงสุด) เช่น การเติมเต็มความฝันที่ว่า โตไปอยากมีเรือสำราญเป็นของตัวเอง ก็เลยซื้อเรือสำราญส่วนตัว

แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเติมเต็มความต้องการในขั้น Self Actualization นี้ได้ เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินหรือมีความสามารถในระดับที่จะทำให้เป็นจริงได้ (ขั้นนี้ถึงเป็นยอดพีระมิดที่แคบ)


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →