GreedisGoods » Business » ทฤษฎีภาวะผู้นำ Kurt Lewin มหาวิทยาลัยไอโอวา

ทฤษฎีภาวะผู้นำ Kurt Lewin มหาวิทยาลัยไอโอวา

by Kris Piroj
ทฤษฎีภาวะผู้นำ Kurt Lewin ทฤษฎีภาวะผู้นำ Iowa ไอโอวา

ทฤษฎีภาวะผู้นำ Kurt Lewin คืออะไร?

ทฤษฎีภาวะผู้นำของ Kurt Lewin คือ ทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมของผู้นำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไอโอวาในช่วงปี 1930 นำโดย Kurt Lewin โดยทฤษฎีภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยไอโอวา (The University of Iowa) แบ่งพฤติกรรมของผู้นำออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Style), ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Style), และผู้นำแบบเสรีนิยม (Iaissez Faire Style)

โดยงานวิจัยของทฤษฎีภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยไอโอวา (The University of Iowa) หรือ ทฤษฎีภาวะผู้นำของ Kurt Lewin เป็นการทดลองกับเด็กนักเรียนอายุประมาณ 10 ปี ที่แต่ละกลุ่มมีลักษณะของผู้นำที่แตกต่างกัน โดยที่แต่ละกลุ่มมีผู้นำที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่

ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Style) คือ ผู้นำที่ตัดสินใจเรื่องส่วนใหญ่ด้วยตนเอง

ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) คือ ผู้นำที่ให้ทีมร่วมตัดสินใจ

ผู้นำแบบเสรีนิยม (Iaissez Faire Style) คือ ผู้นำที่ให้อิสระในการตัดสินใจกับทุกคนในทีม


ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Style)

ผู้นำแบบเผด็จการ หรือ Autocratic Style คือ ผู้นำที่จะตัดสินใจเรื่องส่วนใหญ่ด้วยตนเอง ไม่ค่อยสนความคิดเห็นของคนในทีมมากนัก

เป็นผู้นำที่จะใช้อำนาจด้วยการออกคำสั่ง รวมทั้งเป็นผู้กำหนดเองว่าใครทำอะไร มีการตั้งกฎ ข้อบังคับเพื่อควบคุมการทำงานอย่างจริงจัง

ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Style)

ผู้นำแบบประชาธิปไตย หรือ Democratic Style คือ นำที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ผู้นำประเภทนี้มักจะต้องการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของทีม มีการปรึกษาและตัดสินใจเป็นกลุ่มอยู่เสมอ สำหรับการกำหนดหน้าที่ของงานสมาชิกในกลุ่มจะสามารถเลือกได้

ผู้นำแบบเสรีนิยม (Iaissez Faire Style)

ผู้นำแบบเสรีนิยม หรือ Iaissez Faire Style คือ ที่จะให้อิสระทุกคนในการตัดสินใจ ผู้นำในลักษณะนี้จะเพียงแค่แค่มอบหมายงานและปล่อยให้ทำงานกันตามสบาย

โดยผู้นำในลักษณะเสรีนิยมจะเป็นเพียงผู้ที่คอยชี้แนะและให้คำแนะนำในบางครั้ง แต่โดยส่วนใหญ่ผู้นำจะไม่เข้ามายุ่งและไม่พยายามกำกับลูกน้องแต่อย่างใด


นอกนี้จากผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำของ Kurt Lewin ยังพบว่า ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) และ ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Style) ได้งานในปริมาณที่เท่าๆ กันไม่ได้ต่างกันมาก เพียงแต่ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) จะมากกว่าผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Style)

ส่วนผู้นำแบบเสรีนิยม (Iaissez Faire Style) เป็นผู้นำแบบที่ได้งานในปริมาณน้อยที่สุดจากผู้นำทั้ง 3 ประเภท

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด