Home » Business » ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg (Two Factor Theory)

ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg (Two Factor Theory)

by K. Pairoj
ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg คือ

ทำความรู้จักกับ ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factor Theory) หรือ ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)

ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg หรือ Two Factor Theory คือ ทฤษฎีที่พูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหนึ่งใน ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงบ่อยๆ

ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg จะแบ่งปัจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  (Motivation Factors)
ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

โดย ทฤษฎี 2 ปัจจัย หรือ Two Factors Theory เป็นผลงานของ Frederick Herzberg เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1959


ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motivation)

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motivation) จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความตั้งใจที่จะทำงาน เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเกิดความต้องการที่จะทำงาน

ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จที่จะได้รับ งานที่ต้องทำ เงิน ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ความสุขในการทำงาน การได้เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ

โดยรวมแล้ว ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motivation) คือ ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความอยากทำงานหรือความตั้งใจที่จะทำงานของพนักงาน


ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor)

ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) บางครั้งอาจะเรียกว่า ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรง

แต่ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) จะเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมของงาน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความพอใจในการทำงาน แต่ไม่ได้มีผลมากพอจะจูงใจให้คนทำงานได้

ตัวอย่างเช่น สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน ระบบการให้ผลตอบแทน ฯลฯ

ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือ ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) เป็นเหมือนปัจจัยภายนอกที่ไม่ส่งผลโดยตรงกับแรงจูงใจในการทำงาน


 

บทความที่เกี่ยวข้อง