Home Business ทฤษฎี XY ของ Douglas McGregor (ทฤษฎีแรงจูงใจ)

ทฤษฎี XY ของ Douglas McGregor (ทฤษฎีแรงจูงใจ)

by greedisgoods
ทฤษฎี XY ทฤษฎี X ทฤษฎี Y Douglas McGregor

ทำความเข้าใจกับ ทฤษฎี XY  ของ Douglas McGregor

ทฤษฎี XY ของ Douglas McGregor จะแบ่งพฤติกรรมของผู้นำออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y

โดยทั้ง 2 ทฤษฎี ทั้ง ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y จะต่างกันที่การมองพฤติกรรมของมนุษย์

ทฤษฎี X

ทฤษฎี X คือ ทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์ไม่ชอบทำงาน รักสบาย และชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบถ้าเลี่ยงได้ ขาดแรงจูงในในการจะทำสิ่งต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาตนเอง

เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ในทฤษฎี X เป็นไปในแบบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ผู้นำจึงต้องควบคุม บังคับ และกำหนดแนวทางการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยการใช้กฎ ลงโทษ

ทฤษฎี X คือ พฤติกรรมของคนขี้เกียจ ต้องคอยไขลานอยู่ตลอดเวลานั่นเอง


ทฤษฎี Y

ทฤษฎี Y คือ ด้านตรงข้ามของทฤษฎี X มองมนุษย์ในแง่ดี โดยทฤษฎี Y จะมองว่าคนทั่วไปมีความขยันและอยากทำงานอยู่แล้ว อยากทำงานให้สำเร็จ อีกทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

จากพฤติกรรมดังกล่าว ผู้นำของคนประเภททฤษฎี Y จึงไม่จำเป็นต้องบังคับให้คนเหล่านี้ทำงาน ไม่ต้องควบคุมอย่างจริงจัง ผู้นำเพียงแค่สร้างแรงจูงใจทางบวกให้พนักงานเหล่านี้

ทฤษฎี Y มองว่าคนมีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน โดยที่ไม่ต้องบังคับ


 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง