ทุนเรือนหุ้น คือ อะไร ? ในงบแสดงฐานะการเงิน (บัญชี)

ทุนเรือนหุ้น คือ บัญชี งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น Capital Stock

รายการบัญชี ทุนเรือนหุ้น คือ อะไร ? มาดูกันว่า ทุนเรือนหุ้น บอกอะไร ? และทุนเรือนหุ้นมาจากไหน !?


ทุนเรือนหุ้น คือ รายการบัญชี ที่อยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Owner’s Equity) ที่แสดงมูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมดตาม ราคาพาร์ (Par Value)

รายการทุนเรือนหุ้น คือ รายการที่จะบอกมูลค่าทั้งหมดของหุ้นของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและชำระแล้ว (นับเฉพาะเงินที่ได้รับจริงๆ จากผู้ซื้อหุ้นตอนจัดตั้งบริษัท) เมื่อครั้งที่บริษัทได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา

นอกจากนี้ ทุนเรือนหุ้น (Capital Stock) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แยกตามประเภทของหุ้น ได้แก่:

หุ้นสามัญ (Common Stock)
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) ถ้าบริษัทนั้นออกหุ้นบุริมสิทธิด้วย


ตัวอย่างเช่น บริษัท Greed is Goods จัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยมีการออกหุ้น 2,000,000 หุ้น และมี ราคาพาร์ (Par Value) อยู่ที่ 2 บาทต่อหุ้น โดยครั้งแรกบริษัทจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นก่อน 50% ส่วนอีก 50% ชำระในอนาคต

จากตัวอย่างจะเห็นว่า:

มูลค่าของหุ้นบริษัท Greed is Goods ทั้งหมดที่ควรจะเป็น (เมื่อผู้ที่ซื้อหุ้นจ่ายครบ) คือ 4,000,000 บาท

มาจาก 2 ล้านหุ้น x ราคาพาร์ 2 บาทต่อหุ้น = 4,000,000 บาท

แต่มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วในครั้งแรก คือ 2,000,000 บาทเท่านั้น เพราะในรอบแรกบริษัทให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นก่อนแค่ 50%

ส่วนอีก 50% ที่เหลือ ถ้าหากมีการชำระเพิ่มหรือชำระจนครบจำนวนในอนาคต ก็จะอัพเดทมูลค่าเข้ามาภายหลัง


ทุนเรือนหุ้น คือ อะไร?

สรุป ทุนเรือนหุ้น หรือ Capital Stock คือ มูลค่าทั้งหมดของหุ้นตามราคาพาร์ (Par Value) หรือพูดง่ายๆ ก็คือมูลค่าหุ้นของบริษัท ณ วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา 

ดังนั้นโดยทั่วไปจะสามารถ คำนวณทุนเรือนหุ้น ได้จาก


ทุนเรือนหุ้น = จำนวนหุ้น x ราคาพาร์

แต่ในกรณีที่ผู้ที่ซื้อหุ้นยังชำระค่าหุ้นไม่ครบ

ทุนเรือนหุ้น = (จำนวนหุ้น x ราคาพาร์) x เปอร์เซ็นต์ที่ชำระแล้ว

และสำหรับส่วนที่เกินมาจาก ทุนเรือนหุ้น จากการที่ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะลงบัญชีแยกไว้อีกรายการ ในรายการ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นกัน


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →