GreedisGoods » Business » ปัจจัยภายนอก คืออะไร? และเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก คืออะไร? และเครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

by K. Pair
วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก คือ

External Factors หรือ ปัจจัยภายนอก โดยความหมายของ External Factors หรือ ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ “องค์กร” หรือ “ผู้วิเคราะห์” ในขณะที่  “องค์กร” หรือ “ผู้วิเคราะห์” ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นเองหรือแก้ไขปัจจัยดังกล่าวได้ โดยปัจจัยภายนอก หรือ External Factors จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลดี (โอกาส) องค์กรสามารถหาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกได้

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสีย (อุปสรรค) องค์กรสามารถทำเพียงป้องกันและหลีกเลี่ยงจากปัญหา

โดยสรุปแล้ว ปัจจัยภายนอก (External Factors) ก็คือ ปัจจัยที่เราไม่สามารถกำหนดได้เอง หรือไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง


ตัวอย่างปัจจัยภายนอก

ตัวอย่าง ปัจจัยภายนอก ที่มักจะส่งผลกระทบกับองค์กร ที่พบได้บ่อยๆ จากการวิเคราะห์องค์กร

กฎหมาย

กฎหมายและข้อห้ามต่างๆ ส่งผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจ เรื่องบางอย่างอาจถูกกฎหมายในประเทศหนึ่ง แต่เรื่องนั้นก็อาจจะผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง

การเมือง

นอกจากความมั่นคงเรื่องการเมืองการปกครอง ในประเด็นนี้จะรวมไปถึงนโยบายทางการเมืองต่างๆ ด้วย ซึ่งบางครั้งการออกมาตรการสนับสนุนหรือกีดกันบางอย่างก็จะส่งผลต่อธุรกิจ

สังคม

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละสังคม บางสังคมอยู่เป็นกลุ่มแต่บางสังคมจะอยู่เป็นปัจเจกบุคคล แต่ละสังคมจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งประเด็นนี้มักส่งผลโดยตรงกับการ ส่งเสริมการตลาด

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรม แนวคิด ค่านิยม ของคนในแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรมเป็นอีกประเด็นที่มักจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

เศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐจกิจ คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงกำลังซื้อโดยรวมของคนในเศรษฐกิจนั้นๆ ซึ่งกำลังซื้อของลูกค้าก็ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจ จากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ

กระแส (Trends)

กระแสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนในสังคมนั้นๆ กระแสเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ

เช่น การที่มีกระแสการใช้รองเท้าแบรนด์ A จากเดิมที่ใช้แบรนด์ B ส่งผลให้รองเท้าแบรนด์ A ยอดขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่แบรนด์ B ยอดขายลดลงจากเดิม


เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

สำหรับเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจะมีอยู่หลายวิธี โดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ได้รับความนิยม ได้แก่

PESTEL Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้ง 6 ด้าน

Five Force Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยกดดันทั้ง 5 ในอุตสาหกรรม

Diamond Model การวิเคราะห์หาความได้เปรียบในการลงทุนข้ามชาติ

EFAS หรือ External Factors Analysis Summary ตารางวิเคราะห์ความสำคัญของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบกับองค์กร

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด