GreedisGoods » Economics » ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ คืออะไร? Economics Problem

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ คืออะไร? Economics Problem

by Kris Piroj
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ คือ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ Economics Problem

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ คืออะไร?

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ คือ ปัญหาที่เกิดจากการที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่ต้องผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่ไม่จำกัดของมนุษย์ ทำให้ทุกประเทศต้องพบกับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Problem) 3 ข้อ คือ What to Produce, How to Produce, และ For Whom to Produce

โดยความหมายของปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Problem) แต่ละปัญหามีความหมายดังนี้

  • What to Produce คือ จะผลิตสินค้าหรือบริการอะไร
  • How to Produce คือ จะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างไร
  • For Whom to Produce คือ ผลิตสินค้าหรือบริการไปเพื่อใคร

กล่าวคือ ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Problems) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความขาดแคลนทรัพยากรและความต้องการที่ไม่จำกัด ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่หายากที่นำมาใช้แข่งขันกันใช้งานที่แข่งขันกันในตลาด

What to Produce

What to Produce คือ จะผลิตสินค้าหรือบริการอะไร 

ปัญหา What to Produce เกิดจากการที่ทรัพยากรในการผลิตของทุก ๆ ประเทศมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถผลิตทุกอย่างที่ต้องการได้ จึงเกิดเป็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ข้อแรก คือ จะเลือกผลิตสินค้าอะไร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าและบริการที่จะผลิตขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค

How to Produce

How to Produce คือ จะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างไร

How to Produce เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เลือกได้แล้วว่าจะผลิตสินค้าอะไร (What to Produce) เนื่องจาก สินค้าและบริการแต่ละชนิดมีวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งก็จะต้องพิจารณาว่าจะผลิตด้วยวิธีใด และจะใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างไรจึงจะทำให้การผลิตเกิดประโยชน์สูงสุด

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการขึ้นมา โดยคำนึงถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่

For Whom to Produce

For Whom to Produce คือ ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อใคร

For Whom to Produce เกิดจากการที่หลังจากผลิตสินค้าหรือบริการออกมา ปัญหาที่ตามมา คือ จะกระจายสินค้าไปให้กับคนกลุ่มใดบ้าง และจะใช้วิธีใดในการเลือกสรรวิธีการกระจายสินค้าออกไป

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้กับสินค้าและบริการในหมู่ผู้บริโภคตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างเช่น รายได้ ความมั่งคั่ง และความพึงพอใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง