GreedisGoods » Business » ภาษีป้าย คืออะไร? เรื่องควรรู้ของ อัตราภาษีป้าย

ภาษีป้าย คืออะไร? เรื่องควรรู้ของ อัตราภาษีป้าย

by K. Pair
ภาษีป้าย คือ อัตราภาษีป้าย ภาษี Signboard Tax

ภาษีป้าย คือ อะไร? รู้หรือไม่ว่าป้ายที่คนไม่ได้สนใจต้องจ่ายภาษีด้วย มาดูกันว่าใครต้องจ่ายภาษีป้าย!

ภาษีป้าย คือ ภาษีที่โดยทั่วไปจะเรียกเก็บจากเจ้าของป้ายที่ติดป้ายเพื่อ แสดงชื่อร้าน เครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อ และโลโก้ ที่ใช้ในกิจการเพื่อหารายได้หรือเพื่อการโฆษณาทางการค้า เช่น ป้ายชื่อบริษัท ป้ายโฆษณาตามข้างทาง และป้ายไฟโฆษณาต่างๆ

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้ายนั้นจะต้องเป็นผู้จ่าย ภาษีป้าย นั้นแทน และถ้าหากว่ายังไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้ายได้อีก ผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีป้ายแทนคือเจ้าของ อาคารหรือที่ดินที่มีป้ายนั้นอยู่

อัตราภาษีป้าย

อัตราภาษีป้าย ที่จะใช้คำนวณในการจ่าย ภาษีป้าย จะขึ้นอยู่กับ ประเภทของป้าย โดยประเภทของป้ายตามเงื่อนไขของ ภาษีป้าย จะแบ่งป้ายออกเป็น 4 ประเภท และแต่ละประเภทมีอัตราภาษี ดังนี้

ป้ายประเภทที่ 1 คือ ป้ายที่มีแต่อักษรไทย อัตราภาษี 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่ 2 คือ ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น อัตราภาษี 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่ 3 คือ ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรือ ป้ายที่มีอักษรไทยอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตราภาษี 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร แต่ถ้าคำนวณแล้วต่ำกว่า 200 บาท ให้จ่ายภาษีป้ายละ 200 บาทแทน

ป้ายประเภทที่ 4 คือ ป้ายที่มีการแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย ของป้ายที่เสียภาษีไปแล้ว (กรณีนี้จะเหมือนกับการจ่ายเพิ่ม) อัตราภาษีของกรณีนี้ จะใช้อัตราภาษีตามประเภทที่ 1 ถึง 3 และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นมาหลักงแก้ไขป้าย

จากอัตราภาษีป้ายทั้ง 4 แบบ จะเห็นว่า ป้ายที่มีอัตราภาษีป้ายต่ำที่สุด คือ ป้ายที่มีแต่ภาษาไทย

การยกเว้นภาษีป้าย

ถึงแม้ว่าป้ายเกือบทุกรูปแบบที่ทำเพื่อการหากำไรจะต้องจ่ายภาษีป้ายตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อด้านบน แต่ก็จะมีป้ายบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้ไม่ต้องจ่ายภาษีป้าย ได้แก่

ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพเพื่อโฆษณามหรสพ และป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตจากการเกษตรของตน

ป้ายของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ป้ายองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคาร เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร

ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ ป้ายบนสินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า

ป้ายโรงเรียนเอกชน ป้ายสมาคมหรือมูลนิธิ ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด