GreedisGoods » Business » มิติทางวัฒนธรรม ของ Hofstede

มิติทางวัฒนธรรม ของ Hofstede

by K. Pair
Hofstede มิติทางวัฒนธรรม ของ Hofstede ตัวอย่าง อเมริกา

Geert Hofstede Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรม ของ Hofstede เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

Geert Hofstede Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรม ของ Hofstede แบ่งมิติทางวัฒนธรรมออกเป็น 6 มิติ ประกอบด้วย

Power Distance คือ ความแตกต่างทางอำนาจ
Uncertainty Avoidance คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Individualism คือ สังคมนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นกลุ่ม
Masculinity คือ เรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญระหว่างชาย-หญิง รวมไปถึงสภาพการแข่งขันในสังคม
Long Term Orientation คือ ให้ความสำคัญในเรื่องระยะยาวมากแค่ไหน
Indulgence คือ การแสดงออกทางอารมณ์ (เก็บอารมณ์ หรือ แสดงออก) 

แต่ในบางเล่มจะเห็นว่า มิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede จะมีเพียง 5 มิติ โดยยังไม่มี Indulgence เพราะ Indulgence เป็นมิติทางวัฒนธรรม ที่เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาภายหลังได้ไม่นาน

โดยในแต่ละมิติทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ Hofstede จะให้คะแนนที่แตกต่างกัน ในแต่ละมิติ (Dimensions)

คะแนนที่สูงจะหมายถึงว่า ประเทศนั้นมีความเป็น “ด้านนั้น” ที่สูง ในขณะที่คะแนนต่ำคือมีประเทศนั้นมีความเป็น “ด้านนั้น” ที่ต่ำ (เรียกว่าด้านตรงข้ามก็ได้)


กราฟเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละ มิติทางวัฒนธรรม ของ Geert Hofstede 
ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับ ประเทศญี่ปุ่น

มิติทางวัฒนธรรม Geert Hofstede สหรัฐ ญี่ปุ่น


Power Distance (PDI)

Power Distance คือ เรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องอำนาจ ยิ่งค่า PDI สูงจะเป็นสังคมที่มีลำดับชั้นชัดเจน รวมทั้งคนในสังคมยอมรับในเรื่องลำดับชั้น อำนาจในการตัดสินใจก็จะไปอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียว และคนในสังคมก็จะพยายามที่จะผลักดันตัวเองขึ้นไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่า

ค่า PDI ที่ต่ำจะเป็นสังคมที่มองทุกคนเท่าเทียมกัน สนใจเรื่องลำดับชั้นน้อย และการตัดสินใจในการทำงานจะเป็นการรวบรวมความคิดของคนในทีม

Individualism (IDV)

ค่า Individualism ที่สูงจะเป็นสังคมที่เน้นอยู่คนเดียว ทำงานคนเดียว ตัดสินใจคนเดียวเองได้ไม่ต้องเอาแต่รอความเห็นคนอื่น (ที่เห็นๆกันในสังคมตะวันตก)

ค่า Individualism ที่ต่ำจะเป็นสังคมรวมกลุ่ม (Collective) คือ จะทำอะไรเป็นกลุ่ม รอการตัดสินใจเป็นกลุ่ม ต้องคอยอาศัยการสนับสนุนจากคนอื่น นอกจากนี้จะยังเป็นสังคมที่เน้นความสัมพันธ์ระยะยาว

Masculinity (MAS)

Masculinity จะเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในสังคมนั้นๆ และการได้รับการยอมรับของสังคมนั้นๆ

สังคมแบบ Masculinity (ค่า MAS สูง) เป็นสังคมที่ยอมรับคนจากความสำเร็จ ยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างชายหญิง ยังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ความยอมรับกับผู้หญิงเท่าไหร่ ผู้หญิงอาจทำได้แต่ตำแหน่งทั่วๆไป หรืออยู่บ้านทำงานบ้านอย่างเดียว สังคมแบบ Masculinity ค่อนข้างจะเป็นสังคมที่มีการแข่งขันที่สูง

สังคมแบบ Femininity (ค่า MAS ต่ำ) จะเป็นสังคมที่เน้นคนมากกว่างาน เน้นคุณภาพชีวิตมากกว่าที่จะมุ่งแสวงหาความสำเร็จอย่างดุเดือด มีความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ตรงข้ามกับ Masculinityผู้หญิงสามารถอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าผู้ชายได้

Uncertainty Avoidance (UAI)

เป็นมิติที่พูดถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสังคมนั้นๆ

สังคมที่ค่า UAI สูงจะเป็นสังคมที่พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความไม่แน่นอน เพราะคนในสังคมนั้นไม่ชอบความไม่แน่นอน ทำให้จะมีกฎมากมายมาป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นมา หรือในการทำสัญญาก็จะระบุเงื่อนไขมากมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ส่วนสังคมที่มีค่า UAI ต่ำจะเป็นสังคมที่รับความเสี่ยงได้ ไม่ค่อยจริงจังกับความเสี่ยง ทำให้คนในสังคมแบบนี้ค่อนข้างจะยืดหยุ่น สามารถรับสถาณะการณ์ที่ไม่ปกติได้ดีกว่าสังคมที่พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

Long Term Orientation (LTO)

ค่า LTO ที่มากแสดงให้เห็นว่าเป็นวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์ในระยะยาว ความสัมพันธ์จะค่อยๆสร้าง เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วในการเจรจาจะค่อนข้างราบรื่น ซึ่งความเชื่อใจจะสำคัญกับวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์ในระยะยาว

ค่า LTO ที่น้อย จะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ทำงานด้วยกันจบเป็นครั้งๆไป มักจะเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็น Individualism สูง ไม่สนใจเรื่องการช่วยเหลือจากผู้อื่นเท่าไหร่

Indulgence (IVR)

เป็นระดับในการควบคุมความต้องการ โดยค่า Indulgence ที่สูง คนจะหาความสุขหรือตอบสนองความต้องการได้อย่างเปิดกว้าง เป็นสังคมที่ค่อนข้างอิสระ มีความเป็นปัจเจกสูง

ค่า Indulgence ต่ำหรือเรียกว่า Restraint คนในสังคมจะไม่แสดงออกความต้องการอย่างชัดเจน ค่อนข้างเป็นสังคมที่เคร่งครัดในการแสดงออกต่างๆ และเป็นสังคมที่มักจะเก็บอารมณ์ไว้ ไม่แสดงออกมา


สามารถเข้าไปดูของแต่ละประเทศ (ที่มี) ได้ที่ – https://www.hofstede-insights.com/  

สามารถเลือก 2 ประเทศเปรียบเทียบกันได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด