GreedisGoods » Business » มิติทางวัฒนธรรม ของ Trompenaars คืออะไร?

มิติทางวัฒนธรรม ของ Trompenaars คืออะไร?

by K. Pair
มิติทางวัฒนธรรม trompenaars cultural dimensions คือ

มิติทางวัฒนธรรม ของ Trompenaars คือ ผลจากงานวิจัยที่รวบรวมจาก 28 ประเทศ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรม จากงานวิจัยของ Trompenaars สามารถแบ่งลักษณมิติทางวัฒนธรรมออกเป็น 7 ด้าน โดยแต่ละด้านจะเป็นคู่ที่แสดงด้านตรงข้ามกัน

ซึ่ง Trompenaars Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars ทั้ง 7 ด้านประกอบด้วย

Universalism vs particularism
Individualism vs collectivism
Neutral vs emotional
Specific vs diffuse
Achievement vs ascription
Sequential vs synchronic
Internal vs external control


Trompenaars Cultural Dimensions

รายละเอียดของ Trompenaars Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars ทั้ง 7 ด้าน

Universalism vs particularism

Universalism และ particularism คือ มิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวคิดของคนในวัฒนธรรมนั้นๆ เกี่ยวกับความเป็นสากล

Universalism เชื่อว่ากฎหนึ่งสามารถใช้ได้ทั้งโลก โดยไม่ต้องปรับปรุงตามความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปัจจัยอื่นๆ เน้นความเป็นสากล

Particularism จะเชื่อว่าแนวคิดเดียวไม่สามารถใช้ได้กับทั้งโลก ต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละที่

Individualism vs collectivism

Individualism และ collectivism คือ มิติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตว่าชอบอยู่คนเดียว หรือ อยู่เป็นกลุ่ม

Individualism เป็นวัฒนธรรมประเภทตัวใครตัวมัน ชอบทำงานคนเดียว เน้นทำคนเดียวไม่ยุ่งกับคนอื่น

Collectivism เน้นอยู่เป็นกันกลุ่ม ชอบทำงานเป็นกลุ่ม ทำอะไรคนเดียวไม่ได้ (ตัวอย่างก็เช่นประเทศแถว ๆ นี้)

Neutral vs emotional

Neutral และ emotional คือ มิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ์ของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ

Neutral จะเป็นประเภทวางเฉย เก็บอารมณ์ไว้ ไม่แสดงอารมณ์ออกมาชัดเจน

Emotional จะเป็นสังคมที่นิยมแสดงอารมณ์ออกมาชัดเจน ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจ

Specific vs diffuse

Specific และ diffuse เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งระหว่าง เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน ในสังคมนั้นๆ

Specific เป็นวัฒนธรรมที่แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวชัดเจน เช่น ไม่เอางานกลับไปทำที่บ้าน ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน

Diffuse เป็นวัฒนธรรมที่ตรงข้ามกับ Specific คือจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน เวลาทำงานอาจจะทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน

Achievement vs ascription

Achievement และ ascription คือ มุมมองเกี่ยวกับความให้ความสำคัญกับคนคนหนึ่ง โดย Achievement และ ascription จะแสดงว่าวัฒนธรรมนั้นให้ความสำคัญคนจากอะไร

Achievement จะเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคน

Ascription จะเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับตัวคน เช่น จากอายุ และสถานภาพทางสังคม

Sequential vs synchronic

Sequential และ synchronic เป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ต่างกัน

Sequential เป็นวัฒนธรรมที่มีนิสัยทำอะไรทีละอย่าง คือทำให้เสร็จเป็นอย่างๆไป แบ่งเวลาสำหรับงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกัน

Synchronic จะตรงข้ามกับ Sequential คือ เป็นประเภทที่ทำหลายๆอย่างพร้อมกัน แทนที่จะทำให้เสร็จเป็นอย่างๆ รวมทั้งในเวลาอาจจะเอาไปทำเรื่องส่วนตัว และในเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนก็เอาไปทำงาน

Internal vs external control

Internal และ external control เป็นมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อของคนในวัฒนธรรมนั้น ว่าเชื่อว่าเราสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้หรือไม่

Internal จะเชื่อว่าปัจจัยภายนอกเราสามารถควบคุมได้ ทำให้คนจากวัฒนธรรมแบบนี้จะพยายามหาทางควบคุมปัจจัยภายนอกหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดให้ได้

External จะเชื่อว่าเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ วัฒนธรรมนี้จะปรับตัวเข้าหาปัจจัยภายนอกแทน

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด