GreedisGoods » International Business » มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars คืออะไร?

มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars คืออะไร?

by Kris Piroj
มิติทางวัฒนธรรม trompenaars cultural dimensions คือ อะไร

Trompenaars Cultural Dimensions คืออะไร?

มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars คือ งานวิจัยด้านวัฒนธรรมที่รวบรวมจากผลสำรวจพนักงานและผู้นำ 8,841 คนจากใน 43 ประเทศเพื่อศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งจากงานวิจัยของ Trompenaars พบว่าสามารถแบ่งลักษณะมิติทางวัฒนธรรมออกเป็น 7 ด้าน โดยที่แต่ละด้านหรือแต่ละมิติทางวัฒนธรรมจะเป็นคู่ที่แสดงด้านตรงข้ามกัน

Trompenaars Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars ทั้ง 7 ด้านประกอบด้วย ปัจจัยทางวัฒนธรรม ดังนี้

  1. Universalism vs particularism
  2. Individualism vs collectivism
  3. Neutral vs emotional
  4. Specific vs diffuse
  5. Achievement vs ascription
  6. Sequential vs synchronic
  7. Internal vs external control

มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars เป็นผลจากงานวิจัยของ Alfonsus (Fons) Trompenaars นักทฤษฎีองค์กร ที่ปรึกษาด้านการจัดการ และนักเขียนชาวดัตช์ในสาขาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และ Charles Hampden-Turner นักปรัชญาการจัดการชาวอังกฤษในปี 1997 ซึ่งปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวได้รับความนิยมในการนำมาใข้อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมภายในองค์กรข้ามชาติ เช่นเดียวกับแนวคิดมิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede

Universalism vs Particularism

Universalism และ Particularism คือ มิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวคิดของคนในแต่ละวัฒนธรรมต่อแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นสากลของแนวคิดบางอย่าง

Universalism คือ แนวคิดทางวัฒนธรรมที่เชื่อว่ากฎหนึ่งสามารถใช้ได้ทั้งโลก โดยไม่ต้องปรับปรุงตามความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปัจจัยอื่นๆ เน้นความเป็นสากล

Particularism คือ แนวคิดที่เชื่อว่าแนวคิดเดียวไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศทั่วทั้งโลก แต่ต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

Individualism vs Collectivism

Individualism และ Collectivism คือ มิติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรม เป็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมที่มีการใช้ชีวิตเป็นปัจเจกที่เน้นอยู่คนเดียว หรือใช้ชีวิตแบบอยู่เป็นกลุ่มก้อน

Individualism เป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนในวัฒนธรรมจะมีแนวโน้มประเภทที่อยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่เน้นอยู่เป็นกลุ่ม มีความเป็นตัวเองสูง เน้นทำอะไรคนเดียวไม่ยุ่งกับคนอื่นรวมถึงการตัดสินใจในการทำงานที่ออกมาจากคำสั่งของคนคนเดียวมากกว่าการรอความเห็นของกลุ่ม

Collectivism คือ วัฒนธรรมที่เน้นอยู่เป็นกันกลุ่มก้อน ชอบทำงานเป็นกลุ่ม ไม่ชอบทำอะไรลำพัง ตลอดจนการตัดสินใจก็มักจะพึ่งพาความคิดเห็นของคนในกลุ่ม อย่างที่สามารถพบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ได้จากประชากรโดยส่วนมากของประเทศในแถบเอเชีย อย่างเช่น ไทย จีน เกาหลี สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

Neutral vs Emotional

Neutral และ Emotional คือ มิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ์ของคนในแต่ละวัฒนธรรม ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด ระหว่างการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน (Emotiona) และการเก็บซ่อนการแสดงอารมณ์ (Neutral)

Neutral คือ เป็นวัฒนธรรมที่มีพฤติกรรมประเภทวางเฉย เก็บอารมณ์ไว้ ไม่แสดงอารมณ์หรือสิ่งที่คิดออกมาอย่างชัดเจน ตลอดจนท่าทีในการแสดงออกรวมถึงการให้คำตอบที่ไม่ค่อยขัดเจนมากนัก

Emotional คือ วัฒนธรรมประเภทที่ผู้คนนิยมแสดงอารมณ์และความคิดเห็นออกมาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจ พอใจหรือไม่พอใจ

Specific vs Diffuse

Specific และ Diffuse คือ มิติทางวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานในสังคมนั้น ๆ

Specific เป็นวัฒนธรรมที่แยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวชัดเจน ตัวอย่างเช่น การไม่เอางานกลับไปทำที่บ้าน ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน

Diffuse เป็นวัฒนธรรมที่ตรงข้ามกับ Specific คือจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน เวลาทำงานอาจจะทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน และเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานก็อาจจะทำงาน

Achievement vs Ascription

Achievement และ Ascription คือ มุมมองเกี่ยวกับความให้ความสำคัญกับคนคนหนึ่ง โดยมุมมองแบบ Achievement และ Ascription จะแสดงว่าวัฒนธรรมนั้นมีแนวโน้มที่จะให้ค่าความสำคัญคนคนหนึ่งจากอะไร

Achievement คือ วัฒนธรรมที่คนในสังคมให้ความสำคัญกับความสำเร็จของคน โดยไม่สนอายุ เชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ หรือสถานภาพทางสังคมของคนคนหนึ่ง

Ascription คือ วัฒนธรรมที่คนในสังคมให้ความสำคัญกับตัวคน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุ ความน่าเชื่อถือ สถานภาพทางสังคม ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละบริบทของความยอมรับ

Sequential vs Synchronic

Sequential และ Synchronic เป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ต่างกันของผู้คนในแต่ละสังคม

Sequential เป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนมีลักษณะนิสัยในการทำอะไรทีละอย่าง การทำงานจึงเป็นรูปแบบการทำให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ ก่อนที่จะเริ่มทำเรื่องอื่น และมีการแบ่งเวลาสำหรับงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน

Synchronic คือ วัฒนธรรมที่ตรงข้ามกับ Sequential อย่างสิ้นเชิง เป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนมักจะทำหลายอย่างพร้อมกัน แทนที่จะทำให้เสร็จทีละเรื่อง ในขณะที่ประเด็นด้านการแบ่งเวลาของผู้คนที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเวลาแบบ Synchronic ในเวลางานพวกเขาอาจจะทำเรื่องส่วนตัวบ้าง และในขณะที่บางครั้งเวลาส่วนตัวก็อาจถูกใช้ไปกับการทำงาน

Internal vs External control

Internal Control และ External Control เป็นมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมว่าเชื่อว่าเราสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้หรือไม่

Internal คือ วัฒนธรรมที่เชื่อว่าปัจจัยภายนอกเราสามารถควบคุมได้เองไม่มากก็น้อย ทำให้คนจากวัฒนธรรมแบบนี้จะพยายามหาทางควบคุมปัจจัยภายนอกหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดให้ได้เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้มากที่สุด อย่างเช่น การทำสัญญาทั่วไปในธุรกิจ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future Contract) ที่ใช้ควบคุมต้นทุนการผลิตจากความไม่แน่นอนของราคาต้นทุนการผลิต

External คือ วัฒนธรรมที่เชื่อว่าปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ ผู้คนในวัฒนธรรมแบบนี้จะเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาปัจจัยภายนอกแทนและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในลักษณะของอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด