GreedisGoods » Business » มิติทางวัฒนธรรม Hofstede ของประเทศไทย

มิติทางวัฒนธรรม Hofstede ของประเทศไทย

by K. Pair
มิติทางวัฒนธรรม Hofstede ประเทศไทย

Geert Hofstede Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรม Hofstede คือ การแบ่งวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ได้ทำการวิจัยออกเป็น 6 มิติ ประกอบด้วย

Power Distance คือ การยอมรับความแตกต่างทางอำนาจ
Uncertainty Avoidance คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Individualism คือ สังคมนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากแค่ไหน
Masculinity คือ การให้ความสำคัญระหว่างชาย-หญิง รวมไปถึงการแข่งขันในสังคม
Long Term Orientation คือ การให้ความสำคัญกับเรื่องระยะยาว
Indulgence คือ การแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนแค่ไหน (เก็บอารมณ์ หรือ แสดงออก)

จากกราฟด้านบน ตัวเลขที่มากจะหมายถึง วัฒนธรรม (Culture) ของประเทศนั้นจะมีทิศทางไปในทางมิติ (Dimension) นั้นๆ ที่สูง ซึ่งมักจะนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นหรือประเทศใกล้เคียง

สามารถดูมิติทางวัฒนธรรมประเทศอื่นๆที่มี ได้ที่ – https://www.hofstede-insights.com/

โดยบทความนี้จะพูดถึง Geert Hofstede Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรม ทั้ง 6 ด้านของประเทศไทย มาดูกันว่าตรงกับความเป็นจริงมากแค่ไหน !!


Power Distance

Power Distance หรือ มิติด้านการยอมรับความแตกต่างทางอำนาจ สำหรับประเทศไทยคะแนน Power Distance คือ 64 คะแนน อยู่ในระดับสูง แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ 71 คะแนน

โดยค่า Power Distance ที่สูงของประเทศไทย หมายถึง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับความแตกต่างทางอำนาจได้ในระดับสูง กล่าวคือ คนไทยส่วนมากสามารถยอมรับการแบ่งลำดับชั้นในการทำงาน (หรือสังคมทั่วไป) แต่ก็ไม่ใช่ยอมรับได้ทุกเรื่อง

Opinion: เป็นมิติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับความเป็นจริงในประเทศไทย คือ คนส่วนมากรับได้กับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ แต่ไม่ถึงกับก้มหน้ายอมทุกอย่างแบบพนักงานญี่ปุ่น


Uncertainty Avoidance

Uncertainty Avoidance คือ ความพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยค่า Uncertainty Avoidance ของประเทศไทยอยู่ที่ 64 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับมาก หมายถึง ทั่วไปคนไทยไม่ค่อยชอบความเสี่ยง โดยจะพยายามหาทางป้องกันความเสี่ยง เช่น การตั้งกฎเกณฑ์จำนวนมาก ต้องการเหตุผลพอสมควรในการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม Uncertainty Avoidance ที่สูงแต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงมาก แสดงให้เห็นว่าคนไทยจะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระดับหนึ่งเท่านั้น เช่น ตั้งกฎไว้มากมายเพราะกลัวความผิดพลาด แต่ถ้าหากไม่เกิดปัญหาขึ้นมาก็จะละเลยกฎที่ตั้งไว้ในบางครั้ง


Individualism

Individualism คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากแค่ไหน สำหรับประเทศไทยจะมีคะแนน Individualism อยู่ที่ 20 คะแนน อยู่ในระดับที่ต่ำมาก

หรือเรียกว่าเป็นสังคมแบบ Collective ที่เน้นอยู่กันเป็นกลุ่ม ที่ในการทำงานจะเน้นทำเป็นกลุ่ม เช่น การตัดสินใจต้องถามทีม จะทำอะไรต้องปรึกษา มากกว่านึกจะทำอะไรก็ทำ หรือ การใช้เส้นสายในการทำให้งานราบรื่น เป็นต้น

สำหรับ Individualism อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของการอยู่กับครอบครัว (จริงๆ ก็มีส่วน) แต่ที่พูดถึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานเป็นหลัก อย่างเช่น การตัดสินใจ การหาไอเดีย


Masculinity

Masculinity คือ การให้ความสำคัญระหว่างชาย-หญิง และสภาพการแข่งขันในสังคม ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน Masculinity ที่ 34 อยู่ในระดับต่ำ

Masculinity ที่ต่ำหมายถึงประเทศไทยเป็นสังคมแบบ Femininity หรือ เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงและเปิดโอกาสให้ผู้หญิง อีกทั้งเป็นสังคมที่มีสภาพการแข่งขันต่ำ มุ่งความสัมพันธ์มากกว่ามุ่งความสำเร็จของงาน

สอดคล้องกับการที่เป็นสังคมแบบ Collective ที่เน้นอยู่ร่วมกัน


Long Term Orientation

Long Term Orientation คือ มุมมองต่อเรื่องระยะยาว โดยประเทศไทยมีคะแนน Long Term Orientation ที่ 32 อยู่ในระดับต่ำ

ความหมายของ Long Term Orientation ที่ต่ำจะหมายถึง สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องในระยะยาวมากนัก หรือก็คือสนใจเรื่องในระยะสั้นเป็นหลัก (Short Term Orientation)

ตัวอย่างเช่น การตกลงธุรกิจโดยส่วนมากจะเป็นการทำตามสัญญาแล้วแยกย้าย ไม่ได้มีการผูกมิตรกันมากนัก

Opinion: มุมมองต่อเรื่องในระยะยาวของไทย เท่าที่เห็นจะมีแค่เรื่องความสัมพันธ์ อย่างเช่น Connection


Indulgence

Indulgence คือ ความชัดเจนของการแสดงออกทางอารมณ์ (เก็บอารมณ์ หรือ แสดงออก) โดยคะแนน Indulgence ของไทยอยู่ที่ 45 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

กล่าวคือ สังคมไทยมักจะเป็นสังคมที่มีแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจนในบางครั้งบางกรณี ในขณะที่บางเรื่องก็จะไม่แสดงออกมาชัดเจน

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด