Home Business มิติทางวัฒนธรรม Hofstede ของ ประเทศไทย

มิติทางวัฒนธรรม Hofstede ของ ประเทศไทย

by greedisgoods
มิติทางวัฒนธรรม Hofstede ประเทศไทย

มาดูกันว่าจากงานวิจัยในแต่ละด้านของ Geert Hofstede เกี่ยวกับ มิติทางวัฒนธรรม เป็นอย่างไร !?

Geert Hofstede Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรม Hofstede คือ การแบ่งวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ได้ทำการวิจัยออกเป็น 6 มิติ ประกอบด้วย

Power Distance คือ การยอมรับความแตกต่างทางอำนาจ
Uncertainty Avoidance คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Individualism คือ สังคมนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากแค่ไหน
Masculinity คือ การให้ความสำคัญระหว่างชาย-หญิง รวมไปถึงการแข่งขันในสังคม
Long Term Orientation คือ การให้ความสำคัญกับเรื่องระยะยาว
Indulgence คือ การแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนแค่ไหน (เก็บอารมณ์ หรือ แสดงออก)

จากกราฟด้านบน ตัวเลขที่มากจะหมายถึง วัฒนธรรม (Culture) ของประเทศนั้นจะมีทิศทางไปในทางมิติ (Dimension) นั้นๆ ที่สูง ซึ่งมักจะนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นหรือประเทศใกล้เคียง

สามารถดูมิติทางวัฒนธรรมประเทศอื่นๆที่มี ได้ที่ – https://www.hofstede-insights.com/

โดยบทความนี้จะพูดถึง Geert Hofstede Cultural Dimensions หรือ มิติทางวัฒนธรรม ทั้ง 6 ด้านของประเทศไทย มาดูกันว่าตรงกับความเป็นจริงมากแค่ไหน !!


Power Distance

Power Distance หรือ มิติด้านการยอมรับความแตกต่างทางอำนาจ สำหรับประเทศไทยคะแนน Power Distance คือ 64 คะแนน อยู่ในระดับสูง แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ 71 คะแนน

โดยค่า Power Distance ที่สูงของประเทศไทย หมายถึง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับความแตกต่างทางอำนาจได้ในระดับสูง กล่าวคือ คนไทยส่วนมากสามารถยอมรับการแบ่งลำดับชั้นในการทำงาน (หรือสังคมทั่วไป) แต่ก็ไม่ใช่ยอมรับได้ทุกเรื่อง

Opinion: เป็นมิติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับความเป็นจริงในประเทศไทย คือ คนส่วนมากรับได้กับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ แต่ไม่ถึงกับก้มหน้ายอมทุกอย่างแบบพนักงานญี่ปุ่น


Uncertainty Avoidance

Uncertainty Avoidance คือ ความพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยค่า Uncertainty Avoidance ของประเทศไทยอยู่ที่ 64 คะแนน ถือว่าอยู่ในระดับมาก หมายถึง ทั่วไปคนไทยไม่ค่อยชอบความเสี่ยง โดยจะพยายามหาทางป้องกันความเสี่ยง เช่น การตั้งกฎเกณฑ์จำนวนมาก ต้องการเหตุผลพอสมควรในการตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม Uncertainty Avoidance ที่สูงแต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงมาก แสดงให้เห็นว่าคนไทยจะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระดับหนึ่งเท่านั้น เช่น ตั้งกฎไว้มากมายเพราะกลัวความผิดพลาด แต่ถ้าหากไม่เกิดปัญหาขึ้นมาก็จะละเลยกฎที่ตั้งไว้ในบางครั้ง


Individualism

Individualism คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากแค่ไหน สำหรับประเทศไทยจะมีคะแนน Individualism อยู่ที่ 20 คะแนน อยู่ในระดับที่ต่ำมาก

หรือเรียกว่าเป็นสังคมแบบ Collective ที่เน้นอยู่กันเป็นกลุ่ม ที่ในการทำงานจะเน้นทำเป็นกลุ่ม เช่น การตัดสินใจต้องถามทีม จะทำอะไรต้องปรึกษา มากกว่านึกจะทำอะไรก็ทำ หรือ การใช้เส้นสายในการทำให้งานราบรื่น เป็นต้น

สำหรับ Individualism อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของการอยู่กับครอบครัว (จริงๆ ก็มีส่วน) แต่ที่พูดถึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานเป็นหลัก อย่างเช่น การตัดสินใจ การหาไอเดีย


Masculinity

Masculinity คือ การให้ความสำคัญระหว่างชาย-หญิง และสภาพการแข่งขันในสังคม ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน Masculinity ที่ 34 อยู่ในระดับต่ำ

Masculinity ที่ต่ำหมายถึงประเทศไทยเป็นสังคมแบบ Femininity หรือ เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงและเปิดโอกาสให้ผู้หญิง อีกทั้งเป็นสังคมที่มีสภาพการแข่งขันต่ำ มุ่งความสัมพันธ์มากกว่ามุ่งความสำเร็จของงาน

สอดคล้องกับการที่เป็นสังคมแบบ Collective ที่เน้นอยู่ร่วมกัน


Long Term Orientation

Long Term Orientation คือ มุมมองต่อเรื่องระยะยาว โดยประเทศไทยมีคะแนน Long Term Orientation ที่ 32 อยู่ในระดับต่ำ

ความหมายของ Long Term Orientation ที่ต่ำจะหมายถึง สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องในระยะยาวมากนัก หรือก็คือสนใจเรื่องในระยะสั้นเป็นหลัก (Short Term Orientation)

ตัวอย่างเช่น การตกลงธุรกิจโดยส่วนมากจะเป็นการทำตามสัญญาแล้วแยกย้าย ไม่ได้มีการผูกมิตรกันมากนัก

Opinion: มุมมองต่อเรื่องในระยะยาวของไทย เท่าที่เห็นจะมีแค่เรื่องความสัมพันธ์ อย่างเช่น Connection


Indulgence

Indulgence คือ ความชัดเจนของการแสดงออกทางอารมณ์ (เก็บอารมณ์ หรือ แสดงออก) โดยคะแนน Indulgence ของไทยอยู่ที่ 45 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง

กล่าวคือ สังคมไทยมักจะเป็นสังคมที่มีแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจนในบางครั้งบางกรณี ในขณะที่บางเรื่องก็จะไม่แสดงออกมาชัดเจน


 

บทความที่เกี่ยวข้อง