GreedisGoods » Business » มิติทางวัฒนธรรม Kluckhohn-Strodtbeck

มิติทางวัฒนธรรม Kluckhohn-Strodtbeck

by K. Pair
มิติทางวัฒนธรรม Kluckhohn Strodtbeck

มิติทางวัฒนธรรม ของ Kluckhohn และ Strodtbeck หรือ Kluckhohn-Strodtbeck Framework จะแบ่งโครงสร้างทางวัฒนธรรมออกเป็น 5 มิติทางวัฒนธรรม โดยมิติทางวัฒนธรรม ทั้ง 5 ของ Kluckhohn-Strodtbeck ประกอบด้วย

  1. Temporal Orientation
  2. Man-Nature Relationship
  3. Human Nature
  4. Activity
  5. Relational

อย่างไรก็ตาม มิติทางวัฒนธรรมของ Kluckhohn-Strodtbeck ทั้ง 5 มิติจะมีแนวคิดที่คล้ายกับ มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars และ Hofstede เป็นเหตุผลทีทำให้มิติทางวัฒนธรรมของ Kluckhohn-Strodtbeck ไม่ค่อยมีคนพูดถึง (เพราะมันซ้ำๆกัน)


Temporal Orientation

จะเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่อง อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม

ในบางวัฒนธรรมอาจให้ความสำคัญกับอดีต อย่างเช่น จารีตประเพณีเก่าๆ บรรพบุรุษ

บางวัฒนธรรมอาจจะให้ความสำคัญกับในเรื่องปัจจุบันเป็นหลัก อะไรที่ผ่านมาก็แล้วไป

หรือบางวัฒนธรรมจะระมัดระวังและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องในอนาคต

Man-Nature Relationship

มนุษย์ หรือ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนด เกี่ยวกับความเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน อย่างที่ในบางวัฒนธรรมจะเชื่อว่ามนุษย์สามารถเลือกที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองได้ตามต้องการ

Human Nature

มุมมองต่อคนอื่น หรือ ความไว้ใจต่อผู้อื่น โดยจะมองคนต่างกันเป็น 3 แบบ คือ

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจไม่ได้ต้องควบคุม

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดีไว้ใจได้ไม่ต้องควบคุม

เชื่อว่าคนมีดีและไม่ดีปะปนกันไป ทำให้ต้องพิสูจน์ก่อนจะตัดสิน

Activity

เกี่ยวกับมุมมองในเรื่องความสำเร็จที่ต่างกัน

บางวัฒนธรรมจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จทางโลก อย่างเช่น เงินทอง ชื่อเสียง หน้าที่การงาน

บางวัฒนธรรมจะให้ความสำเร็จทางใจ เช่น ความสุขในการใช้ชีวิต ให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัว (งานเอาไว้ทีหลัง

Relational

พูดถึงความสัมพันธ์ในสังคม โดยจะแยกออกเป็นสังคมแบบปัจเจกบุคคล (Individual) กับสังคมที่นิยมรวมกลุ่มกัน (Group)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด