Home » Business » มิติทางวัฒนธรรม Kluckhohn-Strodtbeck

มิติทางวัฒนธรรม Kluckhohn-Strodtbeck

by K. Pairoj
มิติทางวัฒนธรรม Kluckhohn Strodtbeck

มิติทางวัฒนธรรมของ Kluckhohn และ Strodtbeck

Kluckhohn-Strodtbeck Framework

มิติทางวัฒนธรรม ของ Kluckhohn และ Strodtbeck หรือ Kluckhohn-Strodtbeck Framework จะแบ่งโครงสร้างทางวัฒนธรรมออกเป็น 5 มิติทางวัฒนธรรม

มิติทางวัฒนธรรม ทั้ง 5 ของ Kluckhohn-Strodtbeck จะประกอบด้วย:

  1. Temporal Orientation
  2. Man-Nature Relationship
  3. Human Nature
  4. Activity
  5. Relational

โดยทั้ง 5 มิติก็จะคล้ายๆกับ มิติทางวัฒนธรรมของ Trompenaars และ Hofstede เป็นเหตุผลทีทำให้มิติทางวัฒนธรรมของ Kluckhohn-Strodtbeck ไม่ค่อยมีคนพูดถึง (เพราะมันซ้ำๆกัน)


Temporal Orientation

จะเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่อง อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม

ในบางวัฒนธรรมอาจให้ความสำคัญกับอดีต อย่างเช่น จารีตประเพณีเก่าๆ บรรพบุรุษ

บางวัฒนธรรมอาจจะให้ความสำคัญกับในเรื่องปัจจุบันเป็นหลัก อะไรที่ผ่านมาก็แล้วไป

หรือบางวัฒนธรรมจะระมัดระวังและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องในอนาคต

Man-Nature Relationship

มนุษย์ หรือ ธรรมชาติเป็นผู้กำหนด เกี่ยวกับความเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน อย่างที่ในบางวัฒนธรรมจะเชื่อว่ามนุษย์สามารถเลือกที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองได้ตามต้องการ

Human Nature

มุมมองต่อคนอื่น หรือ ความไว้ใจต่อผู้อื่น โดยจะมองคนต่างกันเป็น 3 แบบ คือ

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไว้ใจไม่ได้ต้องควบคุม

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดีไว้ใจได้ไม่ต้องควบคุม

เชื่อว่าคนมีดีและไม่ดีปะปนกันไป ทำให้ต้องพิสูจน์ก่อนจะตัดสิน

Activity

เกี่ยวกับมุมมองในเรื่องความสำเร็จที่ต่างกัน

บางวัฒนธรรมจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จทางโลก อย่างเช่น เงินทอง ชื่อเสียง หน้าที่การงาน

บางวัฒนธรรมจะให้ความสำเร็จทางใจ เช่น ความสุขในการใช้ชีวิต ให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัว (งานเอาไว้ทีหลัง

Relational

พูดถึงความสัมพันธ์ในสังคม โดยจะแยกออกเป็นสังคมแบบปัจเจกบุคคล (Individual) กับสังคมที่นิยมรวมกลุ่มกัน (Group)


 

บทความที่เกี่ยวข้อง