Home Business รายได้ของธนาคาร คือ อะไรบ้าง? รายได้หลักธนาคารมาจากไหน

รายได้ของธนาคาร คือ อะไรบ้าง? รายได้หลักธนาคารมาจากไหน

by greedisgoods
Published: Last Updated on
รายได้ของธนาคาร คือ กำไร รายได้ ธนาคาร มาจาก หุ้นกลุ่ม ธนาคาร NIM

ธุรกิจธนาคาร (Banking) คือหนึ่งในธุรกิจที่แหล่งรายได้ต่างจากธุรกิจทั่วไป ในบทความนี้มาทำความเข้าใจกันว่า รายได้ของธนาคาร คือ อะไร? มีแหล่งที่มาจากอะไรบ้าง และอะไรเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์

รายได้ของธนาคาร คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และรายได้จากธุรกิจอื่นของธนาคาร โดยทั่วไปสัดส่วนรายได้ธนาคารของทั้ง 3 ประเภทรายได้ของธนาคารที่มากที่สุดจะมาจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ตามลำดับ

แต่ก่อนจะทำความเข้าใจกับ รายได้ของธนาคาร แต่ละประเภท ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กันก่อน

ในทางเทคนิคแล้ว ธนาคารพาณิชย์ คือ ธุรกิจรูปแบบหนึ่งคล้ายกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่เราเห็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแต่วิธีดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์คือสิ่งทีแตกต่างออกไปจากธุรกิจทั่วไป

การดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ โดยพื้นฐานคือการนำเงินฝากของผู้ที่นำเงินมาฝากธนาคาร (ยืมเงิน) ไปลงทุนสร้างผลตอบแทนด้วยการปล่อยกู้ และนำรายได้จากการลงทุนมาจ่ายผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) ให้กับผู้ที่นำเงินมาฝากกับธนาคาร

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ดอกเบี้ยเงินกู้

รายได้ของธนาคาร ในส่วนที่ถือเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารนำเงินฝากไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไปและธุรกิจที่ต้องการกู้ยืมเงินไปใช้

ดอกเบี้ยเงินกู้ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่าง ดอกเบี้ยเงินกู้ – ดอกเบี้ยเงินฝาก เรียกว่า ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ Net Interest Margin (NIM)

ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM = ดอกเบี้ยเงินกู้ – ดอกเบี้ยเงินฝาก

อย่างที่ได้อธิบายในตอนต้น ธนาคารไม่ได้รับฝากเงินของเราเอาไว้เฉย ๆ แต่ธนาคารจะนำเงินฝากไปปล่อยกู้ เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบของดอกเบี้ย ซึ่งยิ่งธนาคารปล่อยกู้เงินเป็นจำนวนมากก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่มากขึ้น

ดังนั้น ยิ่งพอร์ตสินเชื่อของธนาคารโตรายได้ของธนาคารนั้นก็มักจะยิ่งสูง แต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง ก็จะทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงที่สูงกว่าเช่นกัน

ในการวิเคราะห์งบการเงินหุ้นกลุ่มธนาคาร สิ่งที่ควรพิจาณาควบคู่กับพอร์ตสินเชื่อของธนาคารในการวิเคราะห์ รายได้ของธนาคาร คือ การพิจาณา Non Profit Loan หรือ หนี้สูญ ของแต่ละธนาคารควบคู่กัน

เพราะการที่มีลูกหนี้จำนวนมาก (ตัวเลขพอร์ตสินเชื่อสูง) แต่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ ก็จะไม่ต่างกับการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่ไม่สามารถขายสินค้าได้


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (Fee) คือ รายได้ที่มีสัดส่วนรองลงมา จากทั้ง 3 ประเภทรายได้ของธนาคาร โดยค่าธรรมเนียม (Fee) คือ รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอะไรก็ตามกับธนาคาร ที่ไม่ใช่การกู้เงินและการรับฝากเงิน

ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรเอทีเอ็ม ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน ค่าประเมินสินทรัพย์เวลากู้เงิน ค่าธรรมเนียมในการลงทุน และค่าธรรมเนียมจากการประกัน เป็นต้น

ในแต่ละธนาคารจะมีสัดส่วนโครงสร้าง รายได้จากค่าธรรมเนียม ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาได้จากงบการเงินของแต่ละธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบได้ว่าธนาคารมีรายได้จากค่าธรรมเนียมอะไรเป็นหลัก


รายได้อื่นๆ ของธนาคาร

รายได้ของธนาคารในส่วนสุดท้าย ไม่ใช่รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร แต่มาจากรายได้ส่วนอื่น ๆ ของธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารมีธุรกิจอื่นหลายธุรกิจ ตัวอย่างเช่น

  • รายได้จากธุรกิจประกัน
  • รายได้จากการลงทุน
  • รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์

อย่างเช่น ธนาคารที่มีธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือนายหน้าค้าหุ้น รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์จะถูกนับรวมเอาไว้ในส่วนของรายได้อื่น ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง