ลดหย่อนภาษี ด้วย ค่าลดหย่อน (ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562)

ลดหย่อนภาษี ด้วย ค่าลดหย่อน คือ การหัก ค่าลดหย่อนภาษี เงินได้

แนะนำการ ลดหย่อนภาษี ด้วย ค่าลดหย่อนภาษี สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)


ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วย ลดหย่อนภาษี ลงอีกหลังจาก การหักค่าใช้จ่าย ก่อนที่จะนำฐานภาษีดังกล่าวไป คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สรุปสั้น ๆ ค่าลดหย่อนภาษี คือ สิ่งจะช่วย ลดหย่อนฐานภาษี ทำให้เลขที่นำไปคำนวณภาษีลดลง (ทำให้ผลที่ได้จากการคำนวณภาษีลดลง)

เงินได้ที่ผ่านการ หักค่าลดหย่อนภาษี แล้วจะเรียกว่า “เงินได้สุทธิ”

Disclaimer: ค่าลดหย่อนภาษี อาจมีการเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ติดตามอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของ ค่าลดหย่อน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรรายการ ลดหย่อนภาษี ปี 2561

1. ผู้มีเงินได้

ใครก็ตามที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถ หักลดหย่อนภาษี ได้ 60,000 บาท

2. คู่สมรส

สำหรับผู้ที่มีคู่สมรส ลดหย่อนภาษีได้คนละ 60,000 บาท (ไม่เกิน 1 คน)

3. บุตร

โดยต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม

ลดหย่อนภาษี ได้คนละ 30,000 บาท (ไม่เกิน 3 คน)

4. บิดามารดาที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้

โดยบิดามารดา ต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท

หักค่าลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท และหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท

5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

โดยคนพิการหรือคนทุพพลภาพต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท

หักค่าลดหย่อน ได้คนละ 60,000 บาท

6. ค่าเบี้ยประกันชีวิต

กรณีทำประกันให้ตัวเอง กรมธรรม์ต้องอายุ 10 ปีขึ้นไป

หักค่าลดหย่อน ได้เท่าที่จ่ายแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หักลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท)

กรณีที่คู่สมรสทำประกันชีวิตให้อีกฝ่ายที่ไม่มีรายได้

สามารถ หักลดหย่อนภาษี ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท  (ต้องเป็นสามีภริยากันตลอดปีภาษี)

7. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส

โดยบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส (คนที่เราจ่ายค่าประกันสุขภาพให้) ต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิไม่เกิน 30,000 บาท

หักค่าลดหย่อน ได้เท่าที่จ่าย แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

8. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หักลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายไปจริงในปีภาษี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้

9. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในปีนั้น

เมื่อรวมกับ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

10. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

สามารถ หักค่าลดหย่อน ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น

เมื่อรวมกับ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

11. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ

สามารถ ลดหย่อนภาษี ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

เมื่อรวมกับ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท


ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย

13. ดอกเบี้ยกู้ยืม

ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม

หักค่าลดหย่อน ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

14. เงินสมทบประกันสังคม

หักค่าลดหย่อน ได้เท่ากับที่จ่ายจริง

15. เงินบริจาค

  • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ
  • เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →