Home » Business » วัฒนธรรมย่อย คือ อะไร? Subculture มีอะไรบ้าง

วัฒนธรรมย่อย คือ อะไร? Subculture มีอะไรบ้าง

by K. Pairoj
วัฒนธรรมย่อย คือ Subculture คือ ตัวอย่าง วัฒนธรรม

Subculture หรือ วัฒนธรรมย่อย คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกับ วัฒนธรรมย่อย พร้อมตัวอย่าง

วัฒนธรรมย่อย คือ รูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมย่อยหรือ Subculture จะเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มย่อยของคนกลุ่มหนึ่งที่แทรกอยู่ในวัฒธรรมหลักหรือวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ ซึ่งวัฒนธรรมย่อย (Subculture) จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มย่อย

สำหรับสิ่งที่สามารถนับได้ว่าเป็น Subculture หรือ วัฒนธรรมย่อย คือ ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และรูปแบบวิถีชีวิต ของคนกลุ่มหนึ่งที่จะแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มของพวกเขา ซึ่งมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมหลัก

สรุปง่ายๆ Subculture หรือ วัฒนธรรมย่อย คือ วัฒนธรรมของกลุ่มเล็กที่สอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมใหญ่ อย่างเช่น แนวปฏิบัติของคนกลุ่มหนึ่งที่แทรกอยู่ในวัฒธรรมองค์กร เป็นต้น


ตัวอย่าง วัฒนธรรมย่อย

ตัวอย่าง วัฒนธรรมย่อย หรือ Subculture ที่ง่ายที่สุดและพบได้จริงในชีวิตประจำวัน คือ วัฒนธรรมย่อย ที่แทรกอยู่ภายในวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของแต่ละองค์กร

ตัวอย่างเช่น ในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นทั่วไป อย่างการทุ่มเททำงานจนดึกดื่น จริงจังกับงาน และให้ความสำคัญกับลำดับออาวุโส เราจะเรียกวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้ว่าวัฒนธรรมหลัก

แต่ในแผนกการตลาดของบริษัทญี่ปุ่นแห่งนั้น มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากพนักงานรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมาตลอดหลายปี โดยจะมีการพาพนักงานคนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในแผนกไปเลี้ยงอาหารญึ่ปุ่น โดยคนเลี้ยงคืออพนักงานคนก่อนหน้าคนล่าสุดจะเป็นคนจ่ายเงินเลี้ยงค่าอาหารพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของพนักงานในแผนก

ซึ่งธรรมเนียมการพาพนักงานใหม่ไปเลี้ยงที่สืบทอดกันมาในตัวอย่างด้านบนก็คือ วัฒนธรรมย่อย หรือ Subculture นั่นเอง

อีกตัวตัวอย่างสำหรับใครที่กำลังศึกษาหรือผ่านการเรียนมหาวิทยาลัยในไทย ที่หากเคยถ้าสังเกตจะเห็นว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยของไทย แต่ละคณะจะมีรูปแบบกิจกรรมการรับน้องใหม่ในลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละคณ

เช่น คณะพยาบาลจะใช้วิธีไม่เหมือนกับคณะบริหาร ในขณะที่แต่ละสาขาหรือเมเจอร์ก็จะมีวิธีรับน้องที่แตกต่างกันไป เช่น ในคณะบริหาร สาขาบัญชีกับสาขาการจัดการก็จะมีวิธีและแนวปฏิบัติที่ต่างกัน

จากตัวอย่าง ความแตกต่างของแแต่ละคณะและในแต่ละสาขาวิชา ก็นับว่าเป็น วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ที่แทรกอยู่ในวัฒนธรรมการรับน้องของมหาวิทยาลัยนั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่เราพูดถึงในบทความนี้แบบละเอียดได้ที่บทความ วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง