Home Business วัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร ? (Corporate Culture)

วัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร ? (Corporate Culture)

by greedisgoods
วัฒนธรรมองค์กร คือ Corporate Culture

วัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร ? และ ความหมายของ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

วัฒนธรรมองค์การ หรือ วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยม แนวคิด แนวทางวิธีปฏิบัติ ขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร

สำหรับคำว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เป็นรากฐานและจะเป็นตัวกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ

ในส่วนของ วัฒนธรรมองค์กร ก็เช่นกัน เพียงแต่วัฒนธรรมองค์กรจะมีขอบเขตที่เล็กลงมา คือ มีผลแค่ในองค์กรเท่านั้น

โดยส่วนมาก วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) มักจะใกล้เคียงกับ วัฒนธรรมของประเทศ ที่บริษัทตั้งอยู่ แต่ในส่วนกรณีที่เป็นบริษัทข้ามชาติจะมีวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะของวัฒนธรรมจากประเทศแม่

วัฒนธรรมองค์กร ที่เห็นได้บ่อย ๆ ในไทย คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

เป็นที่มาของการทำงานล่วงเวลาจนดึก โดยวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นจะมองว่าขยัน

แต่ในทางกลับกัน การกลับก่อนเวลาถึงแม้ว่างานจะเสร็จแล้ว ก็จะถูกมองว่าขี้เกียจอยู่ดี


วัฒนธรรมองค์กร มีผลอะไร ?

วัฒนธรรมองค์กร มีผลโดยตรงกับรูปแบบการทำงานในองค์กร บ้างครั้งวัฒนธรรมองค์กรอาจนำไปสู่เรื่องถูกผิดในองค์กร

อย่างวัฒนธรรมองค์กรของประเทศเอเชีย เช่น วัฒนธรรมองค์กรของ จีน และ ญี่ปุ่น มักจะมีทัศนคติที่ดีกับการต้องนั่งทำงานทั้งที่เลยเวลาเลิกงานไปแล้วก็ตาม ใครกลับก่อนก็จะถูกเพ่งเล็ง (ไปจนถึงถูกเอาไปนินทา)

ถึงเราอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่เห็นจะ Make Sense ตรงไหน

แต่สิ่งนี้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทนั้น โดยอาจจะมองว่าการทำงานจนเกินเวลาแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร

กลับกันในหลายประเทศแถบตะวันตก จะมองกรณีนี้ว่า ไม่มีความรับผิดชอบ เพราะไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบตะวันตก

ถึงจะมองว่าไม่สมเหตุสมผล แต่ถ้าหากคนจากตะวันตกต้องไปทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัว (หรือทนไม่ได้แล้วออก)


 

บทความที่เกี่ยวข้อง