GreedisGoods » Statistics » มิว คืออะไร? (μ) วิธีหามิว หรือ ค่าเฉลี่ยประชากร

มิว คืออะไร? (μ) วิธีหามิว หรือ ค่าเฉลี่ยประชากร

by Kris Piroj
ค่า มิว คือ ค่าเฉลี่ยประชากร วิธี หามิว Mu คือ หาค่ามิว

μ หรือ ค่า มิว คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้กับค่าเฉลี่ยประชากร มิว (Mu) จะใช้สัญลักษณ์ μ ซึ่งวิธีที่ใช้ หา ค่ามิว ก็คือ การเฉลี่ย (Average หรือ Mean) เช่นเดียวกันกับการหาค่า X Bar

เพียงแต่ในการหามิว (μ) ข้อมูลที่นำมาใช้คำนวณจะเป็นข้อมูลของประชากรทั้งหมด (X Bar จะใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง หรือ สุ่มมาจากจำนวนทั้งหมด) จึงสามารถเรียกค่าเฉลี่ยประชากรว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่แท้จริง

การหา ค่า มิว (μ) สามารถหาได้ด้วยการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วนำผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

สรุปง่าย ๆ การหาค่า มิว (μ) คือ การหาค่ากลางของข้อมูลจากประชากรทั้งหมด (ที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ย)


ตัวอย่าง การหา ค่าเฉลี่ยประชากร หรือ มิว (μ)

จากแบบสอบถาม นักเรียนในห้องทั้งหมด 10 คน หรือ ประชากรทั้งหมด 10 คน มีส่วนสูง ดังนี้ 159, 160, 159, 165, 166, 161, 170, 164, 155, และ 168 เซนติเมตร

นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน 59 + 60 + 59 + 65 + 66 + 61 + 70 + 64 + 55 + 68 = 1,627

นำผลรวมที่ได้หารด้วยจำนวนข้อมูล 627 ÷ 10 = 162.7

(159 + 160 + 159 + 165 + 166 + 161 + 170 + 164 + 155 + 168) ÷ 10 = 162.7

สรุป อายุเฉลี่ยประชากร คือ 162.7 เซนติเมตร

ซึ่งสามารถสรุปได้จริง ๆ ว่า นักเรียนในห้องดังกล่าวสูงเฉลี่ย 162.7 เซนติเมตร เพราะว่าเราใช้ข้อมูลของทุกคนมาคิด ไม่ใช่เพียงแค่สุมส่วนสูงของบางคนมาคำนวณ


สูตรหามิว

ถ้าหากเขียน สูตรหามิว หรือ ค่าเฉลี่ยประชากร ออกมาเป็นสัญลักษณ์ สามารถเขียนได้ดังนี้

สูตร หา มิว (μ) หรือ ค่าเฉลี่ยประชากร

วิธี หา มิว คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร หามิว สูตร

จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยประชากร กับ ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง จะต่างกันเพียงแค่การที่

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดเพื่อมานำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยประชากร คือ การเฉลี่ยจากข้อมูลของประชากรทั้งหมด (ไม่ต้องเลือกบางส่วนจากทั้งหมด)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาค่า X Bar (ค่าเฉลี่ยอีกรูปแบบที่พูดถึงในตอนต้น) ได้ในบทความ X Bar คืออะไร? และวิธีหาค่า X Bar

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด