Home » Statistics » อัตราส่วน คือ อะไร? และวิธีหาอัตราส่วน (Ratio)

อัตราส่วน คือ อะไร? และวิธีหาอัตราส่วน (Ratio)

by K. Pairoj
อัตราส่วน คือ วิธี หา อัตราส่วน Ratio คือ

อัตราส่วน คืออะไร? อัตราส่วน (Ratio) บอกอะไร? และมาดูกันว่า วิธีหาอัตราส่วน แบบง่ายๆ ทำได้อย่างไร

อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่า Y เป็นกี่เท่าของ X ถ้าหากว่า X หารด้วย Y เช่นอัตราส่วนนักศึกษา 45 คนต่ออาจารย์ 1 คน ถ้าหากสังเกตจะเห็นว่าจริงๆ อัตราส่วน คือ การหารธรรมดานั่นเอง เนื่องจากการหารจะแสดงให้เห็นว่าตัวที่ถูกหารเป็นกี่เท่าของตัวหาร ซึ่งเราเรียกอะไรแบบนี้ว่า อัตราส่วน (Ratio)

ตัวอย่าง การหาอัตราส่วน (Ratio)

วิธีหาอัตราส่วน อย่างที่บอกว่าจริงๆ แล้วก็คือการหาว่าเป็นกี่เท่าซึ่งก็คือการหาร สมมติว่า ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยนี้มีนักศึกษาชาย 1,600 คน และมีนักศึกษาหญิง 2,800 คน

อัตราส่วนของนักศึกษาหญิงต่อนักศึกษาชาย 1 คน = นักศึกษาหญิง ÷ นักศึกษาชาย

อัตราส่วน = 2800 ÷ 1600 = 1.75 คน

อัตราส่วน ของนักศึกษาหญิงต่อนักศึกษาชาย 1 คนคือ 1.75 คน

อัตราส่วนของนักศึกษาชายต่อนักศึกษาหญิง 1 คน = นักศึกษาชาย ÷ นักศึกษาหญิง

อัตราส่วน = 1600 ÷ 2800 = 0.57 คน

จากตัวอย่างจะเห็นว่า อัตราส่วน นักศึกษาชายมีไม่ถึง 1 คน (0.57 คน) ต่อนักศึกษาหญิง 1 คน ซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะจำนวนนักศึกษาชายมีน้อยกว่านักศึกษาหญิง

ดังนั้น ในการหาอัตราส่วนระหว่าง 2 จำนวน เพื่อให้ได้ผลที่อธิบายง่ายๆ จึงควรใช้วิธีแบบวิธีที่ 1 ที่ให้ตัวตั้งเป็นค่าที่มากกว่า (เลขจะได้ออกมามากกว่า 1)


อัตราส่วน วิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับใครที่เรียนเกี่ยวกับด้านการเงินจะเห็นว่า อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่ใช้วิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ที่ลงทุนในหุ้น หรือนักศึกษาที่เรียนวิชา Finance ก็เป็นการหารเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ที่เทียบ อัตราส่วน ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน เพื่อหาว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

สมมติว่า บริษัท AIG มี สินทรัพย์หมุนเวียน 1,000 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 200 บาท

ดังนั้น อัตราส่วนก็จะเป็น 1,000 ÷ 200 = 5

หมายความว่า บริษัท AIG มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 5 เท่า


สรุป อัตราส่วน (Ratio) คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่าง 2 จำนวน ว่าถ้าจำนวนหนึ่งคือ 1 อีกจำนวนที่นำมาเปรียบเทียบจะมีค่าเท่าไหร่ เช่น อัตราส่วนนักศึกษาชาย 1 คน ต่อนักศึกษาหญิง 4 คน

ซึ่งคำตอบของการ หา อัตราส่วน (Ratio) จะได้มาจากการหารเสมอ ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า อัตราส่วน หรือ Ratio ให้คิดไว้ได้เลยว่าเป็นเรื่องของการหารแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง