GreedisGoods » Statistics » อัตราส่วน คืออะไร? และวิธีหาอัตราส่วน (Ratio)

อัตราส่วน คืออะไร? และวิธีหาอัตราส่วน (Ratio)

by Kris Piroj
อัตราส่วน คือ Ratio วิธีหาอัตราส่วน

อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่า Y เป็นกี่เท่าของ X ถ้าหากว่า X หารด้วย Y เช่น อัตราส่วนนักศึกษา 45 คนต่ออาจารย์ 1 คน ถ้าหากสังเกตจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วอัตราส่วนก็คือการหารธรรมดานั่นเอง เนื่องจากการหารจะแสดงให้เห็นว่าตัวที่ถูกหารเป็นกี่เท่าของตัวหาร ซึ่งเราเรียกอะไรแบบนี้ว่า อัตราส่วน (Ratio)

ตัวอย่าง การหาอัตราส่วน (Ratio)

วิธีหาอัตราส่วน สามารถหาได้ว่าเป็นกี่เท่าด้วยการหารตามที่ได้อธิบายในตอนต้น ดังนั้น ถ้าหากสมมติว่าระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยนี้มีนักศึกษาชาย 1,600 คน และมีนักศึกษาหญิง 2,800 คน

อัตราส่วนของนักศึกษาหญิงต่อนักศึกษาชาย 1 คน = นักศึกษาหญิง ÷ นักศึกษาชาย

อัตราส่วน = 2800 ÷ 1600 = 1.75 คน

อัตราส่วน ของนักศึกษาหญิงต่อนักศึกษาชาย 1 คนคือ 1.75 คน

อัตราส่วนของนักศึกษาชายต่อนักศึกษาหญิง 1 คน = นักศึกษาชาย ÷ นักศึกษาหญิง

อัตราส่วน = 1600 ÷ 2800 = 0.57 คน

จากตัวอย่างจะเห็นว่า อัตราส่วน นักศึกษาชายมีไม่ถึง 1 คน (0.57 คน) ต่อนักศึกษาหญิง 1 คน ซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะจำนวนนักศึกษาชายมีน้อยกว่านักศึกษาหญิง

ดังนั้น ในการหาอัตราส่วนระหว่าง 2 จำนวน เพื่อให้ได้ผลที่อธิบายง่าย ๆ จึงควรใช้วิธีแบบวิธีที่ 1 ที่ให้ตัวตั้งเป็นค่าที่มากกว่า (เลขจะได้ออกมามากกว่า 1)


อัตราส่วน วิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับใครที่เรียนเกี่ยวกับด้านการเงินจะเห็นว่า อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่ใช้วิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ที่ลงทุนในหุ้น หรือนักศึกษาที่เรียนวิชา Finance ก็เป็นอัตราส่วนที่เป็นการหารเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่เทียบอัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน เพื่อหาว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

สมมติว่า บริษัท AIG มี สินทรัพย์หมุนเวียน 1,000 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 200 บาท

  • ดังนั้น อัตราส่วนก็จะเป็น 1,000 ÷ 200 = 5

หมายความว่า บริษัท AIG มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 5 เท่า

จะเห็นว่า อัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ก็คือการหาว่าตัวเศษ (ตัวด้านบน) เป็นกี่เท่าของส่วน (ตัวหาร) นั่นเอง เพื่อการเปรียบเทียบผลดำเนินงานบางอย่างของธุรกิจ


สรุป อัตราส่วน (Ratio) คือการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่าง 2 จำนวน ว่าถ้าจำนวนหนึ่งคือ 1 อีกจำนวนที่นำมาเปรียบเทียบจะมีค่าเท่าไหร่ เช่น อัตราส่วนนักศึกษาชาย 1 คน ต่อนักศึกษาหญิง 4 คน

ซึ่งคำตอบของการ หา อัตราส่วน (Ratio) จะได้มาจากการหารเสมอ ดังนั้นถ้าเห็นคำว่า อัตราส่วน หรือ Ratio ให้คิดไว้ได้เลยว่าเป็นเรื่องของการหารแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง