GreedisGoods » Accounting » สินค้าระหว่างทาง คืออะไร? และวิธีบันทึกบัญชี Goods in Transit

สินค้าระหว่างทาง คืออะไร? และวิธีบันทึกบัญชี Goods in Transit

by Kris Piroj
สินค้าระหว่างทาง คือ Goods in Transit คือ บัญชี

สินค้าระหว่างทาง คืออะไร?

สินค้าระหว่างทาง คือ สินค้าที่อยู่ในขั้นตอนการขนส่ง มีตามความหมายของชื่อสินค้าระหว่างทาง (Goods in Transit) เนื่องจากหลายครั้งการสั่งซื้อสินค้าต้องใช้เวลาขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศที่อาจใช้เวลาในการขนส่งมากถึง 2-4 สัปดาห์

สำหรับสินค้าระหว่างทางความหมายอาจทำความเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ปัญหาของสินค้าระหว่างทาง (Goods in Transit) ในทางบัญชี คือ การที่จะต้องบันทึกบัญชีของสินค้าที่อยู่ระหว่างทางเหล่านี้หรือไม่ และถ้าบันทึกจะต้องบันทึกบัญชีสินค้าเหล่านี้อย่างไร

คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าระหว่างดังกล่าวมีเงื่อนไขการซื้อขายอย่างไร โดยพิจารณาจากกรรมสิทธิ์ในสินค้าระหว่างทางที่กำลังส่งมาว่าเป็นของใคร กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับสินค้าดังกล่าวส่งมอบแล้วหรือยัง ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกระบุเอาไว้ใน Invoice ของสินค้าเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บริษัท Very Goods สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point ซึ่งในกรณีนี้สินค้าดังกล่าวจะเป็นของผู้ซื้อเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ท่าเรือ (ยกขึ้นเรือ) นั่นหมายความว่าบริษัท Very Goods จะเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ตอนนั้น

หรือสรุปคือ ผู้ซื้อจะเป็นเจ้าของสินค้าทันทีที่สินค้าดังกล่าวหมดภาระความรับผิดชอบจากผู้ขาย ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเงื่อนไข Incoterms ตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งแสดงอยู่ใน Invoice

วิธีบันทึกบัญชี สินค้าระหว่างทาง

ในส่วนของวิธีบันทึกบัญชีสำหรับ สินค้าระหว่างทาง (Goods in Transit) จะบันทึกบัญชีโดยใช้วันที่ตามที่ระบุอยู่ใน Bill of Lading หรือ B/L ซึ่งจากตัวอย่างด้านบนจะสามารถบันทึกบัญชีได้ดังนี้

เริ่มจากกรณีที่สินค้าระหว่างทางยังไม่มาถึง จะบันทึกบัญชีว่า

Debit สินค้าระหว่างทาง      xxx

Credit เจ้าหนี้การค้า       xxx

นอกจากนี้ หลังจากที่กิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกบัญชีว่า

Debit ซื้อ     xxx

Credit สินค้าระหว่างทาง      xxx

ในกรณีที่ต้องมีการแปลงค่าเงินเป็นเงินบาทในการบันทึกบัญชี จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามกรมศุลกากร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด