Home » Finance » Investment » สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity คืออะไร? มีอะไรบ้าง

สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity คืออะไร? มีอะไรบ้าง

by K. Pairoj
สินค้าโภคภัณฑ์ คือ Commodity คือ Commodities Goods คือ สินค้าโภคภัณฑ์ Commodities

สินค้าโภคภัณฑ์ คืออะไร? มารู้จักกับ Commodity Goods หรือ Commodities และมาดูว่า สินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้าง

สินค้าโภคภัณฑ์ คือ สินค้าประเภทที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกหรือต่างกันเพียงเล็กน้อยในระดับที่แยกได้ยาก เรียกได้ว่า สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Goods) คือสินค้าที่ทั้งโลกมีมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ไม่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจะมาจากไหนก็จะมีราคาที่ไม่ต่างกัน

อีกจุดเด่นของ Commodity Goods หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ คือ การที่สินค้าโภคภัฑ์มักจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ (Material) ในการผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร รถยนต์ โทรศัพท์

ทำให้ปริมาณความต้องการของ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity มักจะสูงและต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม สินค้าโภคภัณฑ์ ต้องมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ไม่แน่นอนของสินค้าเหล่านี้

ตัวอย่างของ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity Goods คือ น้ำมันดิบ ทองคำ ยางพารา ถ่านหิน ข้าว น้ำตาล ข้าวโพด น้ำ โลหะเงิน ทองแดง เป็นต้น

สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity Goods สามารถแบ่งง่ายๆ ได้เป็น 2 ประเภท คือ Hard Commodity และ Soft Commodity

โดย Hard Commodity คือ สินค้าโภคภัณฑ์จากธรรมชาติ สินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Hard Commodity ได้แก่ ถ่านหิน ทองคำ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ

ส่วน Soft Commodity คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตของมนุษย์ สินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Soft Commodity ได้แก่ ยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ


Commodity มีกี่ประเภท?

นอกจากการแบ่ง สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ตามแหลงที่มา เรายังสามารถแบ่ง สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity Goods ออกเป็นประเภทตามประเภทของสินค้าได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. สินค้าเกษตร (Agricultural)
  2. สินค้าพลังงาน (Energy)
  3. โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals)
  4. สินค้าปศุสัตว์ (Livestock)
  5. โลหะมีค่า (Precious Metals)

มาดูกันว่า กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยสินค้าอะไรกันบ้าง!

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural)

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural) คือ สินค้าทางการเกษตร โดยสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มนี้เกินครึ่งปลายทางคือการนำไปใช้ผลิตอาหารทั้งคนและสัตว์

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural) ที่พบได้บ่อยๆ กาแฟ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำตาล ยางพารา เป็นต้น

สินค้ากลุ่มพลังงาน (Energy)

สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงาน (Energy) ที่พบได้บ่อยๆได้แก่ ก๊าซธรรม ถ่านหิน น้ำมันดิบ น้ำมันเตา เป็นต้น

โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals)

โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals) คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่

สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่ม โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals) ตัวอย่างเช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ตะกั่ว รวมถึง rare-earth ที่เป็นประเด็นเมื่อตอน Google แบน Huawei

โลหะมีค่า (Precious Metals)

โลหะมีค่า (Precious Metals) คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นแร่โลหะที่มีค่า โดยโลหะมีค่าทั่วไปที่เป็นที่รู้จักก็คือ ทองคำ และ โลหะเงิน

สินค้าปศุสัตว์ (Livestock)

สินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (Livestock) อาจจะดูคล้ายกับสินค้าเกษตร แต่สินค้าปศุสัตว์จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มาจากสัตว์ ตัวอย่างเช่น ไก่ วัว หมู และสินค้าอื่นๆ ที่มาจากปศุสัตว์

บทความที่เกี่ยวข้อง