GreedisGoods » Investment » สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity คืออะไร? มีอะไรบ้าง

สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity คืออะไร? มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
สินค้าโภคภัณฑ์ คือ โภคภัณฑ์ สินค้า Commodity คือ Commodity Goods

สินค้าโภคภัณฑ์ คืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์ คือ สินค้าประเภทที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกหรือต่างกันเพียงเล็กน้อยในระดับที่แยกได้ยาก โดยลักษณะของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Goods) คือเป็นสินค้าที่ทั้งโลกมีมาตรฐานเดียวกันหรือเหมือนกัน ทำให้ไม่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจะมาจากไหนก็จะมีราคาที่ไม่ต่างกัน

นอกจากนี้ อีกจุดเด่นของ Commodity Goods หรือสินค้าโภคภัณฑ์คือการที่สินค้าโภคภัฑ์มักจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ (Material) ในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร รถยนต์ โทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงการก่อสร้าง

ทำให้ปริมาณความต้องการของสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity มักจะสูงและมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องในสายการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุผลที่สินค้าโภคภัณฑ์ต้องมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ไม่แน่นอนของสินค้าเหล่านี้ในระยะยาว และใช้ในการทำให้แน่ใจว่าจะได้รับสินค้าเมื่อต้องการแม้จะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น

ตัวอย่าง สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity Goods ได้แก่ น้ำมันดิบ ทองคำ ยางพารา ถ่านหิน ข้าว น้ำตาล ข้าวโพด น้ำ โลหะเงิน ทองแดง เป็นต้น

Hard Commodity และ Soft Commodity

สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity Goods สามารถแบ่งประเภทง่าย ๆ ได้เป็น 2 ประเภท คือ Hard Commodity และ Soft Commodity ตามลักษณะของสินค้าโภคภัณฑ์

Hard Commodity คือ สินค้าโภคภัณฑ์จากธรรมชาติ สินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Hard Commodity ได้แก่ ถ่านหิน ทองคำ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่อื่นๆ

Soft Commodity คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตของมนุษย์ สินค้าโภคภัณฑ์ประเภท Soft Commodity ได้แก่ ยางพารา และผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ

Commodity มีกี่ประเภท?

นอกจากนี้ การแบ่งประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ยังสามารถแบ่งสามารถแบ่งประเภทตามกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์ได้อีกด้วย โดยจะสามารถแบ่งประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. สินค้าเกษตร (Agricultural)
  2. สินค้าพลังงาน (Energy)
  3. โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals)
  4. สินค้าปศุสัตว์ (Livestock)
  5. โลหะมีค่า (Precious Metals)

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural)

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural) คือ สินค้าทางการเกษตร โดยสินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มนี้เกินครึ่งปลายทางคือการนำไปใช้ผลิตอาหารทั้งคนและสัตว์

สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural) ที่พบได้บ่อยๆ กาแฟ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำตาล ยางพารา เป็นต้น

สินค้ากลุ่มพลังงาน (Energy)

สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงาน (Energy) ที่พบได้บ่อยๆได้แก่ ก๊าซธรรม ถ่านหิน น้ำมันดิบ น้ำมันเตา เป็นต้น

โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals)

โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals) คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมหนักไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่

สินค้าโภคภัณฑ์กลุ่ม โลหะอุตสาหกรรม (Industrial Metals) ตัวอย่างเช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ตะกั่ว รวมถึง rare-earth ที่เป็นประเด็นเมื่อตอน Google แบน Huawei

โลหะมีค่า (Precious Metals)

โลหะมีค่า (Precious Metals) คือ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นแร่โลหะที่มีค่า ซึ่งเป็นสินค้าที่นักลงทุนมักจะพบได้บ่อย ๆ ในการเข้าไปเก็งกำไร หรือใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทโลหะมีค่าทั่วไปที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ ทองคำ และโลหะเงิน

สินค้าปศุสัตว์ (Livestock)

สินค้าโภคภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (Livestock) อาจจะดูคล้ายกับสินค้าเกษตร แต่สินค้าปศุสัตว์จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มาจากสัตว์ ตัวอย่างเช่น ไก่ วัว หมู และสินค้าอื่นๆ ที่มาจากปศุสัตว์

บทความที่เกี่ยวข้อง