GreedisGoods » Finance » สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คืออะไร? Intangible Assets มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คืออะไร? Intangible Assets มีอะไรบ้าง

by K. Pair
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ Intangible Assets คือ ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่อกิจการซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีรูปร่างทางกายภาพและไม่สามารถมองเห็นตัวสินทรัพย์ได้ แต่กิจการสามารถสร้างมูลค่าและประเมินมูลค่าของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ Intangible Assets ออกมาเป็นตัวเงินได้

ถ้าหากอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพ และสินทรัพย์บางอย่างจะเข้าเกณฑ์และสามารถระบุได้ว่าเป็น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ Intangible Assets ตามคำนิยามได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้

สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ คือ การที่สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการและสามารถขาย ให้สิทธิ ให้เช่า โอน หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือรวมกับสัญญาที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินที่สามารถระบุได้โดยไม่คำนึงว่ากิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกเทศหรือไม่ หรือ

สินทรัพย์นั้นเกิดจากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น โดยไม่คำนึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

โดยทั่วไป สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือ Intangible Assets คือ สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสิทธิตามใบอนุญาต, ทรัพย์สินทางปัญญา, ความรู้ทางเทคนิค (Know How), สูตร (Formula), เครื่องหมายการค้า, นวัตกรรม (Innovation), และความรู้ทางการตลาด

สำหรับตัวอย่างที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์, งานเขียนบนทุกเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นมาใหม่ (ทุกบทความในเว็บนี้ก็เช่นกัน), เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อของสินค้าต่างๆ, รายชื่อลูกค้า, วรรณกรรม, นิยาย, ภาพยนต์, และการจำกัดจำนวนสินค้านำเข้า เป็นต้น


สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) คือ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถวัดมูลค่าและสร้างมูลค่าได้อย่างที่ได้อธิบายเอาไว้ตามเงื่อนไขด้านบน ในหัวข้อนี้มาดูกันว่าจริงๆ แล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง ซึ่งเราจะอธิบายแต่ละประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการแบบเข้าใจง่ายๆ

สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดสำหรับการตีความแต่ละรายการของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตร (Intangible Assets) แบบละเอียด แนะนำให้อ่านจาก มาตรฐานการบัญชี โดยสามารถค้นหาได้จากคำว่า มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โดยรายการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ในเบื้องต้นสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้

  • สิทธิบัตร (Patent)
  • ลิขสิทธิ์ (Copyrights)
  • เครื่องหมายการค้า (Trademark)
  • ค่าความนิยม (Goodwill)
  • สิทธิการเช่า (Leasehold)

สิทธิบัตร (Patent) คือ ความคุ้มครองสำหรับไอเดียการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างนวัตกรรมบางอย่างขึ้นมาและการออกแบบผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม

ลิขสิทธิ์ (Copyrights) คือ สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายคุ้มครองผู้สร้างสรรค์งาน ได้แก่ สิทธิในการทำซ้ำ การดัดแปลง หรือการนำออกโฆษณา ตัวอย่างเช่น สิทธิในงานเขียน (ทุกบทความในเว็บก็นับว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน) ภาพถ่าย ภาพวาด และวรรณกรรม เป็นต้น

เครื่องหมายการค้า (Trademark) คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าหรือบริการในแต่ละแบรนด์ เพื่อแยกแบรนด์ออกจากสินค้าประเภทเดียวกันของแบรนด์อื่นๆ อย่างเช่น Toyota, Coca cola, McDonald, และ Starbucks

ค่าความนิยม (Goodwill) คือ สิ่งทำให้กิจการมีความโดดเด่นจากกิจการอื่นๆ จนสามารถทำให้กลายเป็นจุดขายที่กิจการประเภทเดียวกันกิจการอื่นๆ ไม่มี โดยส่วนมากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในส่วนของ ค่าความนิยม หรือ Goodwill จะเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และการที่กิจการมีอยู่มานาน ตัวอย่างเช่น ชื่อเสียงของบริษัท Coca Cola และ Pepsi ที่ไม่มีน้ำอัดลมแบรนด์อื่นเทียบได้

สิทธิการเช่า (Leasehold) คือ สิทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน (หรือค่าเช่า) ไว้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

สัมปทานและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Franchises and Licensing) คือ สิทธิในการประกอบกิจการที่ได้จากรัฐบาลหรือแบรนด์บางแบรนด์ เพื่อการประกอบธุรกิจบางอย่างหรือเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น สัมปทานรถไฟฟ้า สัมปทานทางด่วน 7-11 บีบีซีไทย และการได้ลิขสิทธิ์ของ Hello Kitty เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด