ส่วนของเจ้าของ คืออะไร ? (Owner’s Equity)

ส่วนของเจ้าของ คือ Owner Equity ส่วนของเจ้าของ บัญชี งบการเงิน

ส่วนของเจ้าของ คือ อะไร ? มาดูกันว่า ส่วนของเจ้าของ บอกอะไร ? รวมถึงไขปัญหา ส่วนของจ้าของต่างจาก ส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไร ?


ส่วนของเจ้าของ คือ แหล่งที่มาของเงินทุนของธุรกิจ ซึ่งเป็นเงินทุนที่มาจากผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือก็คือเงินลงทุนนั่นเอง โดยในส่วนของเจ้าของจะประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญที่เห็นได้บ่อยใน งบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่

ทุนเรือนหุ้น (Shared Capital)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium)
กำไรสะสม หรือ ขาดทุนสะสม (Earned Surplus/Loss Surplus)

โดยชื่อของ ส่วนของเจ้าของ แต่ละแบบจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปดังนี้

ส่วนของเจ้าของ คือ กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว
ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน คือ กิจการที่เป็น ห้างหุ้นส่วน
ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ กิจการที่เป็น บริษัท เรียกว่า


สำหรับความแตกต่างระหว่าง ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) กับ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity) ก็คือชื่อที่แตกต่างออกไปตามลักษณะของกิจการเท่านั้น


ทุนเรือนหุ้น (Shared Capital)

ทุนเรือนหุ้น คือ มูลค่าของหุ้นของกิจการ โดยในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของทุนเรือนหุ้น จะแสดงมูลค่าของหุ้นจาก ราคาพาร์ (Par Value)

ตัวอย่างเช่น บริษัท Houston Lawyers ก่อตั้งบริษัทโดยแบ่งหุ้นออกเป็น 100,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยราคาพาร์ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น = 100,000 หุ้น x 10 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้น ทุนเรือนหุ้น ของบริษัท Houston Lawyers ในบัญชี จะมีมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาพาร์ คือ ราคาหุ้นตอนที่บริษัทจดทะเบียน


ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ มูลค่าของหุ้นที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับ ราคาพาร์ของหุ้น (ราคาหุ้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่)

จากตัวอย่างเดิม ทุนเรือนหุ้น ของบริษัท Houston Lawyers มีมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าที่คิดจาก ราคาพาร์) แต่ปัจจุบันราคาหุ้นบริษัท Houston Lawyers เพิ่มขึ้นเป็นหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ (จากเดิมหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ)

นั่นหมายความว่ามูลค่าจริงของหุ้นบริษัท ณ วันนี้ คือ 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มาจาก 100,000 หุ้น x 100 ดอลลาร์ฯ)

อย่างที่บอกว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Share Premium) คือ ส่วนต่างของราคาหุ้นที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับ ราคาพาร์ (Par Value)

ถ้ามูลค่าปัจจุบันของหุ้นทั้งหมดของบริษัท Houston Lawyers คือ 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าหุ้นเมื่อคิดจากราคาพาร์คือ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ดังนั้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ 9,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มาจาก 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ – 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ)


วิธีหา ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น = มูลค่ารวมของหุ้นในปัจจุบัน – ทุนเรือนหุ้น

สำหรับกรณีที่ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ต่ำกว่าราคาในงบการเงิน (ราคาหุ้นต่ำกว่าตอนจัดตั้งบริษัท) ก็จะบันทึกว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ติดลบเท่าไหร่แทน (ตัวเลขจะมีวงเล็บ)


กำไรสะสม (Earned Surplus)

กำไรสะสม คือ การที่บริษัทมีกำไรแล้วเก็บกำไรไว้ส่วนหนึ่งหลังจากที่บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น หรือพูดง่ายๆ กำไรสะสม คือ เงินที่บริษัทเก็บไว้ซึ่งเป็นเงินที่เหลือมาจากการจ่ายเงินปันผล

โดยเงินที่บริษัทกันเอาไว้เป็น กำไรสะสม (Earned Surplus) ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

ในกรณีที่บริษัทขาดทุน กำไรสะสมของบริษัท ก็จะลดลงตามที่บริษัทได้ขาดทุน แต่ในกรณีที่ กำไรสะสมเป็นลบจะเรียกว่า ขาดทุนสะสม (Loss Surplus)


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →