GreedisGoods » Economics » หนี้รัฐบาล คือ อะไร? Government Debt มาจากไหน

หนี้รัฐบาล คือ อะไร? Government Debt มาจากไหน

by K. Pair
หนี้รัฐบาล คือ Government Debt คือ หนี้ของรัฐบาล

หนี้รัฐบาล คือ หนี้ที่เกิดจากกู้ยืมเงินโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นการกู้เงินมาใช้ในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ในกรณีที่โครงการนั้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนที่สูงมากในระดับที่เป็นรายได้ของประเทศไม่เพียงพอ แต่ในระยะยาวรัฐบาลคาดว่า โครงการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น การสร้างทางหลวง การสร้างทางด่วน และการสร้างเขื่อน โดยนโยบายในลักษณะนี้จะเรียกว่า นโยบายแบบขาดดุล (รัฐบาลใช้เงิน > รายได้)

หนี้รัฐบาล (Government Debt) เป็นส่วนหนึ่งของ หนี้สาธารณะ (Public Debt) โดยหนี้ของรัฐบาลจะนับเฉพาะหนี้ที่เกิดจากรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
  2. หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
  3. หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

โดยรายการที่อยู่ใน หนี้รัฐบาล ทั้ง 3 ส่วน จะประกอบด้วย เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล เงินกู้ให้กู้ต่อ เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณและบริหารหนี้ เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL และ พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน

ในขณะที่ หนี้สาธารณะ (Public Debt) จะรวมไปถึงหนี้ส่วนอื่น ๆ ได้แก่

  1. หนี้รัฐวิสาหกิจ
  2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
  3. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
  4. หนื้หน่วยงานของรัฐ

ใครเป็นคนใช้หนี้ที่รัฐบาลก่อ

เมื่อพูดถึงหนี้แปลว่าต้องใช้คืนในท้ายที่สุด หนี้รัฐบาล ก็เช่นกัน ซึ่งผู้ที่ต้องใช้หนี้ที่รัฐบาลก่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นก็คือทุกคนที่จ่ายภาษี เพราะภาษีคือรายได้ของประเทศ

แล้วประเทศไทยมีหนี้มากแค่ไหน?

จากข้อมูลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยมี หนี้สาธารณะโดยรวมอยู่ที่ 6,901,694.60 ล้านบาท

ในขณะที่ประมาณการ GDP ของไทย อยู่ที่ 16,481,783.00 ล้านบาท

หรือประเทศไทยมี สัดส่วนหนี้สินต่อ GDP อยู่ที่ 41.87%

และสำหรับหนี้ในส่วนที่เป็น หนี้ของรัฐบาล ที่รัฐบาลเป็นผู้ก่อ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวม 5,642,720.68 ล้านบาท

คิดเป็น 34.24% ของ GDP

คำนวณด้วย อัตราแลกเปลี่ยน 31.64 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับใครที่อยากติดตามว่าประเทศไทยมีหนี้เท่าไหร่สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด