GreedisGoods » Business » หนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร? (Doubtful Account)

หนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร? (Doubtful Account)

by K. Pair
หนี้สงสัยจะสูญ คือ หนี้ บัญชี หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง

หนี้สงสัยจะสูญ คือ หนี้สินประเภทหนึ่งที่เป็นผลมาจากการขายสินค้าในลักษณะของ การให้สินเชื่อ หรือ การให้ Credit Term กับผู้ซื้อ แน่นอนว่าในบางครั้งลูกหนี้ลูกหนี้ก็อาจจะจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ จ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนด หรือในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือ ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะกลายเป็นหนี้สูญ (Bad Debt)

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account) คือลูกหนี้ที่บริษัทคาดว่าไม่น่าสามารถเรียกเก็บเงินได้ (คาดว่าจะกลายเป็น หนี้สูญ) หรืออาจจะเก็บได้แต่ไม่ครบ 100%

โดยหน้าที่หรือประโยชน์หลักของ หนี้สงสัยจะสูญ คือ การใช้เป็นตัวเลขประมาณการเพื่อทำให้บริษัทเห็นตัวเลขของ รายการลูกหนี้การค้า ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด (คาดว่าจะเก็บได้จริงเท่าไหร่) เพราะอย่างที่บอกว่า ลูกหนี้การค้า มีโอกาสที่จะไม่สามารถเก็บได้ 100% อาจจะขาดนิดหน่อยในระดับ 2-3% หรือแย่ที่สุดคือเก็บไม่ได้เลย

การประมาณการดังกล่าวจะเรียกว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) ที่ตั้งขึ้นมาจากการประมาณจากยอดขายเชื่อหรือจากยอดหนี้ของลูกหนี้


ดังนั้น เมื่อมีการตั้ง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมา ก็จะสามารถประมาณการได้ว่า จะเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้จริงประมาณเท่าไหร่ โดยเขียนเป็นสมการได้ว่า:

ลูกหนี้การค้า ที่คาดว่าจะเก็บได้ = ลูกหนี้การค้า – ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตัวอย่างเช่น ประมาณการจากยอดขายเชื่อ 5% โดยยอดขายเชื่อให้กับนายเอคือ 1 ล้านบาท ดังนั้น หนี้สงสัยจะสูญ ที่จะตั้งเป็น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชี จะเป็น 50,000 บาท

หรือพูดเป็นภาษาง่าย ๆ คือ บริษัทคาดว่าจะเก็บหนี้ได้จากนาย A แค่ 950,000 บาท อีก 50,000 คาดว่าจะกลายเป็นหนี้สูญ

ซึ่งทั้งหมดก็คือที่มาของ หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account) ว่าทำไมสงสัยจะสูญ


หนี้สงสัยจะสูญ คือ ค่าใช้จ่าย

ในการบันทึกบัญชี หนี้สงสัยจะสูญ หรือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แต่จะไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษี (เพราะยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แค่คาดว่าน่าจะสูญหรือน่าจะไม่ได้คืน)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) อย่างละเอียด พร้อมกับวิธีบันทึกบัญชีของ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ที่บทความ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คืออะไร?

นอกจากนี้ เนื่องจากการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญได้บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย

ทำให้ในท้ายที่สุดถ้าหากหนี้สงสัยจะสูญจำนวนนั้นสามารถเรียกเก็บได้ (ด้วยเหตุผลบางอย่าง) ก็จะต้องทำบัญชีกลับค่าใช้จ่ายที่บันทึกไปเมื่อตอนที่ตั้ง หนี้สงสัยจะสูญ ไว้เมื่อก่อนหน้านี้ เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงอย่างที่ควรจะเป็น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หนี้สูญ (Bad Debt) แบบละเอียดได้ที่บทความ หนี้สูญ คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด