Home » Finance » หนี้สินหมุนเวียน คือ อะไร? หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง?

หนี้สินหมุนเวียน คือ อะไร? หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง?

by K. Pairoj
หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง บัญชี งบแสดงฐานะการเงิน หนี้สิน

ทำความรู้จักกับ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หนี้สินหมุนเวียน คืออะไร? และมาดูกันว่า หนี้สินหมุนเวียน มีรายการอะไรบ้างในทางบัญชี

หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สิน (Liabilities) ประเภทหนึ่งทางบัญ ที่พบได้เสมอใน งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งในส่วนของ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือ หนี้สินระยะสั้น ที่ในทางบัญชีเป็นหนี้ที่ต้องใช้คืนใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี

โดยคำว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี (ส่วนใหญ่) ในที่นี้ก็คือ 1 ปี สรุปง่ายๆ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ก็คือหนี้ที่ต้องใช้คืนภายใน 1 ปีนั่นเอง

สำหรับพื้นฐานของคำว่า หนี้สิน (Liabilities) คือ สิ่งที่กิจการได้ยืมมาและกิจการจะต้องจ่ายคืนในอนาคต

หนี้สินในทางบัญชี ที่อยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน จะออกเป็น 2 ประเภท คือ หนี้สินไม่หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน ที่กำลังพูดถึงในบทความนี้


หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือ หนี้สินระยะสั้น ที่ต้องใช้คืนภายใน 1 ปี มาดูกันว่า หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง

เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft : OD)

เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร

เจ้าหนี้การค้า (Account Payable)

ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable)

เงินปันผลค้างจ่าย (Accrued Dividend)

เงินกู้ระยะยาวที่ต้องชำระภายใน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense)

รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Incomes)

สำหรับในส่วนของ หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) สามารถอ่านเพิ่มได้จากบทความ หนี้สินไม่หมุนเวียน คืออะไร? มีอะไรบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง