Home Business หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ อะไร? มีอะไรบ้าง?

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ อะไร? มีอะไรบ้าง?

by greedisgoods
หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชี หนี้สินไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ อะไร? มาดูกันว่า หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) มีอะไรบ้าง?

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินระยะยาว ที่กำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้นานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี หรือมากกว่า 1 ปี

โดยพื้นฐานของหนี้สิน คือ หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม เช่น จากสถาบันการเงิน หรือ เจ้าหนี้การค้า โดยหนี้เป็นสิ่งที่กิจการต้องจ่ายคืนในอนาคต

สำหรับ หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือ 1 ใน 2 ประเภทของ หนี้สิน ในทางบัญชี ที่จะปรากฏอยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อรู้แล้วว่า หนี้สินไม่หมุนเวียน คืออะไร มาดูกันว่ามีหนี้สินรายการใดบ้างที่จัดเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน หรือ Non-Current Liabilities


หนี้สินไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือ หนี้สินระยะยาว ที่ต้องใช้คืนภายใน 1 ปี โดยทั่วไปจะมีอยู่หลักๆ 2 รายการคือ เงินกู้ระยะยาว และ หุ้นกู้ระยะยาว

มาดูกันว่า หนี้สินไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term Loans) กำหนดใช้คืนมากกว่า 1 ปี

หุ้นกู้ระยะยาว (Corporate Bond) อ่านเกี่ยวกับหุ้นกู้ว่าคืออะไร http://bit.ly/2JDCGY9

หนี้สินอื่นๆ ที่กำหนดระยะเวลาใช้คืนมากกว่า 1 ปี

จะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินอะไรก็ตามที่กำหนดระยะเวลาในการใช้คืนเกินกว่า 1 ปี

ซึ่งในทางบัญชี คำว่า ระยะยาว (Long-term) คือ มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี หรือก็คือ 1 ปี นั่นเอง

ทำให้สามารถพูดได้ว่า หนี้สินหมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือ หนี้สินที่ไม่ใช่ ไม่ได้จัดอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ได้ที่ https://bit.ly/2VKVt5p


บทความที่เกี่ยวข้อง