GreedisGoods » Accounting » หนี้สินไม่หมุนเวียน คืออะไร? มีอะไรบ้าง

หนี้สินไม่หมุนเวียน คืออะไร? มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชี หนี้สิน ไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง Non current Liabilities เงื่อนไข มาตรฐานการบัญชี

หนี้สินไม่หมุนเวียน คืออะไร?

หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินระยะยาว ที่กำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้นานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี หรือมากกว่า 1 ปี โดยหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือ 1 ใน 2 ประเภทของหนี้สินในทางบัญชีที่จะปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

พื้นฐานของหนี้สินคือหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม เช่น จากสถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้การค้า โดยหนี้เป็นสิ่งที่กิจการต้องจ่ายคืนในอนาคต โดยในทางบัญชีจะแบ่งหนี้สินเป็น 2 ประเภท คือ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) และ หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) ในบทความนี้

โดยหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) ถือเป็นแหล่งเงินทุนอีกหนึ่งแหล่งเงินทุนของกิจการที่ใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรของธุรกิจ และจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น

ข้อดีสำคัญของ หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือ การกู้เงินไม่ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง เพราะการกู้เงินก็คือการกู้เงินอย่างที่ทุกคนเข้าใจไม่ได้มีผลกับหุ้น และอีกข้อดีคือการที่ดอกเบี้ยที่กิจการได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อีกด้วย

ในขณะที่การหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุน (การออกหุ้นเพิ่ม) จะทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไป เช่น คุณมี 50 หุ้นจากทั้งหมด 100 หุ้น หมายความว่าคุณถือหุ้น 50% แต่เมื่อคุณออกหุ้นเพิ่ม 100 หุ้น โดยที่คุณไม่ซื้อเอง สัดส่วนหุ้นของคุณจะลดลงเหลือ 25% เท่านั้น ซึ่งจะทำให้อำนาจในการบริหารของคุณลดลง

ประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียน

ประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียน สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามที่มาของหนี้สินไม่หมุนเวียนแต่ละประเภท ได้แก่

 1. หนี้สินไม่หมุนเวียนเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ
 2. หนี้สินไม่หมุนเวียนจากกิจกรรมจัดหาทุนของกิจการ
 3. หนี้สินไม่หมุนเวียนจากการประมาณ หรือ ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินไม่หมุนเวียนเกิดจากการดำเนินงานของกิจการ คือ หนี้สินระยะยาวที่มาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ เช่น รายได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการที่กิจการได้รับเงินล่วงหน้าจากรายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงถูกบันทึกเอาไว้ในหมวดหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินแทนที่จะบันทึกเอาไว้ในรายได้ในงบกำไรขาดทุน

หนี้สินไม่หมุนเวียนจากกิจกรรมจัดหาทุนของกิจการ คือ หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาทุนของกิจการเพื่อนำเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไถ่ถอนได้ หนี้สินสัญญาเช่าระยะยาว และเจ้าหนี้จำนอง

หนี้สินไม่หมุนเวียนจากการประมาณ หรือ ประมาณการหนี้สิน คือ หนี้สินที่เกิดจากการประมาณการ เพราะเป็นจำนวนเงินที่กิจการไม่รู้จำนวนเงินที่แน่นอนที่จะต้องใช้ในการจ่ายหนี้ของกิจการ ได้แก่

 • หนี้สินจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน เป็นหนี้สินที่เกิดจากบำเหน็จ บำนาญ ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
 • ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เป็นหนี้สินที่บันทึกไว้เพราะบริษัทได้รับประกันคุณภาพสินค้าที่ขาย เช่น การซ่อมฟรีของมือถือในปัจจุบัน ซึ่งในกรณีนี้คือเงินที่กิจการได้ประมาณเอาไว้ว่าจะต้องจ่ายซ่อมเพราะการรับประกันสินค้าเท่าไหร่

เมื่อรู้แล้วว่าหนี้สินไม่หมุนเวียน คืออะไร มาดูกันว่ามีหนี้สินรายการใดบ้างที่จัดเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน หรือ Non-Current Liabilities

หนี้สินไม่หมุนเวียน มีอะไรบ้าง

หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือ หนี้สินระยะยาวที่ต้องใช้คืนภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี (เกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชี) แต่อย่างไรก็ตาม ในการระบุว่าหนี้สินใดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนหรือไม่ แท้จริงแล้วหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current Liabilities) คือรายการที่ไม่ได้ถูกจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ซึ่งหนี้สินที่จะจัดว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจากเงื่อนไขเหล่านี้

 • คาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการ
 • ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือมีไว้เพื่อค้า
 • ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน หรือ
 • กิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน (ดูย่อหน้าที่ 73) หากคู่สัญญามีทางเลือกให้จ่ายชำระหนี้โดยการออกตราสารทุน ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการ

ดังนั้น หากหนี้สินที่เมื่อจัดประเภทแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current Liabilities) แทนนั่นเอง

โดยทั่วไปหนี้สินไม่หมุนเวียนที่สามารถพบได้บ่อยจะมีอยู่ 2 รายการ คือ เงินกู้ระยะยาว และหุ้นกู้ระยะยาว แต่หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมดที่สามารถพบได้ มีดังนี้

 • เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term Loans)
 • หุ้นกู้ระยะยาว (Corporate Bond)
 • ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว
 • หนี้จำนอง
 • หนี้สินอื่นๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้คืนมากกว่า 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term Loans) เป็นเงินกู้ที่กำหนดใช้คืนมากกว่า 1 ปี ที่กิจการได้กู้ยืมเงินกู้ระยะยาวมาจากบุคค สถาบันการเงิน หรือกิจการด้วยกันเอง

หุ้นกู้ระยะยาว (Corporate Bond) คือตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน เป็นตราสารที่ให้แสดงการกู้ยืมเงินของบริษัทจดทะเบียน เหมือนสัญญากู้เงินที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและขายให้นักลงทุน (กู้เงินนักลงทุน)

ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว คือตั๋วที่เป็นสัญญาว่าจะจ่ายเงินในอนาคตพร้อมดอกเบี้ย ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวจะทำงานคล้ายกับหุ้นกู้ที่ไม่ต้องนำไปขายให้กับนักลงทุนผ่านตลาดตราสารหนี้

หนี้จำนอง คือการกู้เงินของกิจการโดยใช้สินทรัพย์ของกิจการ เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน ใช้เป็นหลักประกันเข้าในการจำนองกับสถาบันการเงินที่ให้กิจการกู้เงิน (เจ้าหนี้สามารถควบคุมทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้) เพื่อนำเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการ

หนี้สินอื่น ๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้คืนนานกว่า 1 ปี (นานกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี)

จะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้ว หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินอะไรก็ตามที่กำหนดระยะเวลาในการใช้คืนเกินกว่า 1 ปี ตามลักษณะของคำว่า “ระยะยาว” ในทางบัญชีที่คำว่า ระยะยาว (Long-term) หมายถึง ระยะเวลาที่มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี หรือ 1 ปี แต่ถ้าหากจะอธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือการที่หนี้สินหมุนเวียน (Non-Current Liabilities) คือหนี้สินที่ไม่ได้จัดอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด