GreedisGoods » International Business » เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ บอกอะไรบ้าง?

เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ บอกอะไรบ้าง?

by Kris Piroj
เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ Container No คือ เลขตู้

เลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์ คืออะไร?

เลขที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำหนักและหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการขนส่งของระบบคอนเทนเนอร์ โดยปกติแล้วเลขที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์จะบอกน้ำหนักของสินค้า น้ำหนักของตู้เปล่า น้ำหนักสินค้ารวมตู้ หมายเลขของตู้

เลขเหล่านั้นมีประโยชน์ในการแยกตู้คอนเทนเนอร์และแจ้งให้ทราบถึงน้ำหนักของตู้นั้น ๆ ที่จะมีผลต่อการขนส่งทั้งทางทะเลและทางถนน

ทั้งนี้ข้อมูลที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์ทุก ๆ ตู้ Container ที่ควรเข้าใจจะประกอบด้วย 5 ตัวเลข ต่อไปนี้

  • หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์
  • Max Gross Weight
  • Tare
  • Net Weight
  • Cube 

แม้ว่าในบางกรณีที่แต่ละตัวจะเขียนในรูปแบบที่ต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปตู้คอนเทนเนอร์จะบอกข้อมูลทั้ง 5 ตัวนี้เป็นมาตรฐาน

ตัวอย่าง เลขที่อยู่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์

หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ คือ ตัวเลขชุดด้านบนสุดในภาพด้านบน ที่อาจมี 1 หรือ 2 บรรทัดก็ได้ ซึ่งจะเป็นเลขชุดเดียวกันกับที่อยู่ผนังตู้ด้านในและด้านนอกตู้คอนเทนเนอร์

โดยหมายเลขตู้อาจจะมีตัวเลขล้วน ๆ หรือตัวเลขผสมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับระบบของบริษัทเจ้าของตู้ Container นั้นว่าจะตั้งยังไง

สำหรับหน้าที่ของหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ คือ มีไว้แยกตู้ที่หน้าตาเหมือน ๆ กันว่าตู้ไหนเป็นตู้ไหน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการยกผิดตู้ (เหมือนกับหมายเลขประจำตัวประชาชนที่บอกว่าคนคนนั้นเป็นใคร)

MAX GROSS

Max Gross คือ น้ำหนักของตู้เปล่ารวมกับน้ำหนักของสินค้าที่ตู้คอนเทนเนอร์จะรับได้สูงสุด

กล่าวคือ Max Gross คือ น้ำหนักสูงสุดของตู้คอนเทนเนอร์ที่จะหนักได้

นอกจากนี้ บางตู้คอนเทนเนอร์ในส่วนของ Max Gross อาจเขียนว่า MX Gross, MX GR, MAX GR, หรือ MAX GW

จากภาพตัวอย่าง น้ำหนักของตู้เปล่ารวมกับนำหนักสินค้าที่รับได้หนัก 32,500 กิโลกรัม (32,500 KG หรือ KGS) หรือ 71,650 ปอนด์ (71,650 LB หรือ LBS)

Max Gross = Tare + Net

TARE

Tare คือ น้ำหนักของตู้เปล่า ที่ยังไม่ได้บรรจุสินค้าลงไป

จากภาพตัวอย่าง น้ำหนักของตู้เปล่าหนัก 3,850 กิโลกรัม (3,850 KG หรือ KGS) หรือ 8,490 ปอนด์ (8,490 LB หรือ LBS)

Tare = Max Gross – Net

NET

Net คือ น้ำหนักของสินค้าสูงสุดที่จะบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ ซึ่งก็คือน้ำหนักสูงสุดที่ตู้รับได้ นอกจากนี้บางครั้งในส่วนของ NET อาจจะเขียนว่า NW, Net Weight, MAX CW หรือ Payload

จากภาพตัวอย่าง น้ำหนักของสินค้าที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้รับได้ คือ 28,650 กิโลกรัม (28,650 KG หรือ KGS) หรือ 63,160 ปอนด์ (63,160 หรือ LBS)

Net = Max Gross – Tare

CUBE

CUBE หรือ CU CAP คือ ปริมาตรสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์ จากภาพตัวอย่าง ตู้คอนเทนเนอร์นี้มีปริมาตร 76.3 คิวบิกเมตร (76.3 CU.M.)


นอกจากเลขท้ายตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ที่ท้ายตู้คอนเทนเนอร์ยังแสดงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นด้วย ประกอบด้วย

  • รหัสเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรกจากชุดอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว (ในภาพคือ WFH) และตัวตัวสุดท้ายในชุดอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว คือ รหัสระบุประเภทของตู้
  • รหัสตรวจสอบความถูกต้อง ในภาพคือตัวเลข 0 ในสี่เหลี่ยม
  • รหัสจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ ในภาพคือ 515822
  • รหัสขนาดและชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ ในภาพคือ 45G1

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด